افغان موج   

متن فراخوان کمیتۀ همبستگی جنبش کارگران ایران

فراخوان کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران – استرالیا بمناسبت اعدامهای اخیر!

مردم آزایخواه

ایرانیان مقیم سیدنی - استرالیا

رژیم جمهوری اسلامی سحرگاه یکشنبه 19 اردیبهشت با اعدام  زندانیان سیاسی فرزاد کمانگر شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، و مهدی اسلامیان دست به جنایت ننگین دیگری زد و ، برگ دیگر از استقامت و پایداری در برابر دژخیمان ، بر تاریخ مبارزات زندانیان سیاسی و مدافعین راه آزادی و عدالت اجتماعی ورق خورد . تاریخ اما نشان داده است که چنین جنایت هائی بدون پاسخ نمی ماند و مردم با سرنگون کردن رژیم جمهوری اسلامی و فرستادنش به زباله دان تاریخ جواب درخور را خواهند داد .

در اعتراض به این جنایت و در دفاع از زندانیان سیاسی و برای مبارزه علیه قانون اعدام و شکنجه ما در گردهمائی شرکت کرده و همه انسان های آزاده را به شرکت در این مراسم فرا میخوانیم

زمان : ساعت 4 بعد از ظهر پنج شنبه 13/5/ 2010

مکان : روبروی در ورودی پارلمان هاووس ایالت نیو سالت ولز در خیابان مکواری در سیتی

New South Wales Parliament House

Macquarie Street Corn Bent Street

City