افغان موج   

 

سام اسامه

انتشاراتِ بهار

سخــن از  انتشاراتِ  بهار  است

به هرشاخه  تماشای  شرار است

شب است وفش فشِ منشورِ آتش

فشارِ شعله ها هر سو بشار است

ملا ضعیف

که می گوید که این ملا ضعیف است

سلامیــها یه  در بارش  ردیف است

زده   زانـو   به   زانـوی  ســـیاست

به سردارِ  ستُرگِ  ما  حریف  است

بند وبست

رفیــقان در هـــوای  بند و بستند

گهی هشیار وگاهی مستِ مستند

به امّیــــدِ خرامِ  خیلِ  کـــرگس

به تر دستی  قفسها  را شکستند

سام اسامه

چنان  اســـم  اسامه  سام  دارد

که مرگش هم هزاران دام دارد

صدای سُرسُرِ این مار صدسر

نمیـــدانم  چه در فـرجــام دارد

پهنای تنگ

چهـــا  در  چنـتۀ  فـــرجام  کرده

اسامه صحنه  را  سر سام  کرده

به پهـنایی  فکــــر  تنگش  احسن

که پهن هرگوشه صدها دام کرده

کویر کور

چه  میکاوی  کویر کور وکررا

به درد  آوردۀ  بیـهـــوده  سررا

چکرزن  در  مسیرِ  فکرــِِ فردا

دگرگون کن هوای دشت ودررا

کلاوۀ سر درگم

صدای فکـــر ما  گشته  چلاوه

نیاید  بر زبانهـــــــا  غیر یاوه

سرِ نخ را  چسان  پیدا   توانم

که سردر گم شده یاران کلاوه

بوتۀ دل

نگاهِ خیـــرۀ  ما  کهــــنه  کار  است

بود  قــرنی که  دنبالِ بهــــــار است

دریــــغ  از بوی  سبــــزِ بوتۀ  دل

که اینجا نه به دار ونه به بار است

چشمِ شور

رفیقان بس که چشمِ شور دارند

دلِ  آیینه  را  ناجــــــور دارند

زمین وآسمان را تیره خواهند

نمی دانم چه در منشور دارند

دیدۀ ورلشته

زدی بر  دیدۀ  ورلشتـــه  روبند

چه بدهارا گمان کردی که خوبند

مگو  از  مشرقِ  اندیشه  هاشان

که  اینان  رهسپارانِ  غـــروبند

دستِ ناسورِ

خبر  از نورِ  ناز  افشان  بیاور

برای  شوکتِ  دل  شان  بیاور

رهاکن دستِ ناسورِ هوس را

به رقصِ عشقِ من ایمان بیاور

صدای ساده

صدای سادۀ من سر به تو  نیست

دوپهلو و بد اندیش ودو رو نیست

نداری گر به سر فکــــرِ  سیاهی

دلِ آیینه هرگــــز کینه جو نست

برقِ ترنم

غلامِ حلقۀ حــــــرفِ  سپیدم

که هرگز از سپیدی بد ندیدم

همان تیغم  که با برقِ  ترنم

سکوتِ سینۀ شب را دریدم

.........

نورالله وثوق

12/2/1390

http://norollahwosuq.blogfa.com

پا نوشت

 1 ورلِشته

الدنگ/ بی بندوبار

2 چُلاوه

درمعرض بی آبی وتشنگی تاسرحدمرگ قرارگرفتن