افغان موج   

 

گیرِ لیورس

 

اکس / وای /جبر

نگاه  سـادۀ  ما  بی  تمیــــز  است

صداها رعشه دار وفتنه بیز است

به بین بر اکس و وای  جبر دوران

که صلح اینجا مساوی باستیز است

جذر

به شیپور هوس هرسودمیدند

چه طوفانها که در آنی وزیدند

فتادند  آنچنـان بر  جان  میهن

که جذر مـردم  ما را  کشیدند

دید انحصاری

هوا در چشم ما زانرو  بهاریست

که دید  هریکی  ما  انحصاریست

خدا را  تا  به  خود  آییم  و بینیم

چه بازیها که پشتِ پرده جاریست

کور وکر

زمان دیگر زمین دیگرشد  ای  یار

سخن  بی  در وبی پیکرشد  ای  یار

دریغ از چشم  وگوشِ  باز و روشن

که در هر گوشه کور وکرشد آی یار

گیرِ لیورس

که می گوید وزیرت را عوض کن

کمی بالا  وزیرت را  عوض  کن

فرامـــــوشت  مبادا  گیرِ  لیورس

بخود آی ومسیرت را عوض  کن

توقلابی ومن

بیا کزنو به هم همسو بگردیم

ازین پهلو به آن پهلو  بگردیم

توقلابی ومن قلاّبی ای دوست

بده رایی  که تا یکرو بگردیم

ملت مدهوش

درین میخانه نای و نوش بهتر

به هم ای همپیاله جوش یهتر

بیا از رای و ازاندیشه بگذر

بسان  ملت  مــــدهوش  بهتر

آیینۀ دیموکراسی

وطن  آیینۀ  دیـــــــموکراسیست

بجز این هرچه گویی ناسپاسیست

نگاهی  کن که  در  هنگام  سودا

شرابی همدل چرسی وناسی است

گردن کلفت

زبس با غیرت  و  گردن  کلفتیم

به هرچه غیر مردی جفت جفتیم

شده  ایمــان  ما  بازیــــچۀ   باد

بماند بین ما  هرچه  که    گفتیم

اسیر

زبس مغروروگیج وسرگرانیم

اسیردست  بتـــــــهای  زمانیم

به شوق  شعلۀ  شوم  شقاوت

به پای هربتی جان می فشانیم

کانال عشق

چه شد سامانةِ مهر وصفایت

زکار افتـــاده    ابزارِ   وفایت

نگیری ازچه رو کانال عشقی

نمی گیرد مگر گیرنده هایت

..............

نورالله وثوق

1-2-1390

http://norollahwosuq.blogfa.com/