افغان موج   

ضرب زبانی

به یاران ام  بُود این یک نشانی!!

پس از تحقیق  یک ضرب زبانی

دو تا مفتی دو تا  ملای  ملعون

 دو تا  اهریمن  اند... و یار نانی

 ملا و قاضی

ز دست این همه ملا و قاضی
که دارند افتخار حال و ماضی
یقین دارم  که  در روز قیامت
خدا هم نیست از اسلام راضی

حرف جاهلانه

به این ملا و این  شیخ  زمانه

بگو بس کن ز حرف جاهلانه

خدا تنها  ترا  سازد بهشتی؟!

و در رنج و غم ما شادمانه؟!

ملا و مفتی

بهر جائیکه ملا  است  مُفتی

خدا قهر است درآنجای! گفتی

نمیدانم چه میگوید چه خواهد

سبق دارد ز هر گردن  کُلفتی

انتحاری

هــــر انکو افتخارش انتحار است

و قتل نسل انسان اش شعار است

بود بهــــتر از او  حیوان  جنگل

اگر چند دین اسلام اش شعار است

نعمت الله ترکانی

حمل1392