افغان موج   

کرگسان

ز دست  کــــرگسان  نا مسلمان

گرفتاریم  به درد و رنج هجران

یکی خون میخورد آن دیگرش گوشت

ندارند  شفقــتی  بر نسل  انسان

  

ویروسها

بُود  ویروس  های  این  زمانه

برای  مرگ  و میـــر ما  بهانه

همه در قالب توپ و تفنگ  اند

به هر کوی و به هر برزن روانه

 

زاهد

به دوزخ سوختن بهتر از آنست

که با زاهد  ترا  یکجا  مکانست

به ریش  و پشم تن   دلداه  زیرا

که او بوزینه  ای از  لامکانست

 

دعا

خدا یا تا چه  وقت  آواره  باشیم

دلی پر از غم و صد پاره باشیم

یکی گردان سپاه  فتح ... ما را

که مرگ اهریمن را چاره باشیم

 

زنستیزان

صدای ما ز هرات تا بدخشان

ز ننگرهار تا  وادی  واخان

علیه زنسیزان  اینچنین است

الهی ظلم و ظالم را بسوزان

 

نعمت الله ترکانی