افغان موج   

قاضی: آقای شرف الدین شما چرا دست خود را در جیب این مرد کردید؟

شرف الدین: قاضی صاحب خیال جیب خود کردم.

قاضی: پس چرا پول هایش را برداشتید؟

شرف الدین: حالا دیگر خوب شد کس اختیار جیب خودش را هم ندارد.