افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

پدر دیروز معلم صاحب پسر شرف الدین را از مکتب به خانه روان کرد بخاطریکه دست هایش ناپاک بود.

فائیده ای کرد؟

چرا نه؟ امروز نیم صنف با دستان ناپاک به مکتب آمده بودند.