افغان موج   

عزیزه مصلح ازچهره هاي تعلمی سمنگان  متعلق به خانواده ای روشنفکر بوده  در سرزمين حماسه ها تهمینه (ایبک) تولد و بزرگ شده است.

عزیزه مصلح  وظایف معلم ،معاون مکتب،مدیره لیسه،عضوی نظارت تعلیمی ریاست معارف ریاست معارف و نظارت تعلمیمی ریاست معارف  را اجرا نموده با منسوبین و شاگردان معارف دلسوز است.  در شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان  سناتور انتصابی منسوب شده است . عزیزه جان  شخصيت  ويژه و قابل احترام مردمش است  او افتخار تعلم و تربیه سمنگان قبول شده که همه او را استاد عزیزه جان میگویند.  استاد عزیزه در انتخابات گذشته  آرزو خدمت در   پست پارلمان  را نموده بودند  تا صدای هموطنانش را به دولتمردان برسانند و وطلب حق هموطنانش را از خانه ی ملت نماید، اما موجودیت دور تفنگ سالاری  این چانس زرین مردمش را به او نداد .

بدام فساد، قدرت و ثروت گرفتار شدن وکیلان گذشته روان سمنگانی ها را  نامید و مجروح کرده است. سناتوران و  و کلای مردم سمنگان در خانه ملت  نا توان بودند هر کدام با راه یافتن به در قدرت، دلسوزی قومی را از دست داده تنها متوجه بدست آوردن معاش و امتیاز های مالی شدند و هم  گوشه ی ارامی و عشرت را اخیار کردند.

عزیزه جان  بانوی  دانشور،متعهد و توانمند است، از اینکه در نزد اصحاب رسانه ها مقرب نیست تا استعداد های دست نخودرده ان رویکار شود در کمیسیون مواصلات ،مخابرات(انکشاف شهری،هوانوردی،فواید عامه تهیه مسکن،تهیه آب و برق و شاروالی کابل ) به وظیفه ی توظیف شدند بخاطر در راس یک اداره ی مشخص نبودن آن  سمنگانی های امید و ارزو هایشانرا نا معلوم می بینند.ما نصب آنرا به آن شعبه زیبنده ی شخصیت او نمی دانیم.

معلم صاحب عزیزه انسان با درک و مهربان نطاق با صدای رسا، ارباب معارف و سخنران قدرتمند سمنگان است.او در صورت نصب شدن در یک منصب مستقل  هر گونه  دام فساد و ثروت را پاره  خواهد کرد و  نقش برجسته ي  در عمرانی و ترقی کشور و به خصوص ولایت سمنگان  برملا  خواهد کرد.  او در قلب سمنگانی ها جای دارد ولسی جرگه باید اجازه دهد که استاد عزیزه از این آزمون عمل در برابر هموطنانش پیروز مندانه بدر اید و نام نیک شان بخشی از تاریخ ماندگار سمنگان را به خود اختصاص دهد.

استاد عزیزه جان! امروز  افکار عمومی سمنگانی ها در انتظار نقش آفرینی شما بانوی عزیز  استند.همدمی و همدری  شما را بخاطر تغییر حیاتشان انتظار دارند.

عده ی از هموطنان ما در داخل و خارج کشور حضور شما را در شورا فال نیک دانسته نامه ها نوشته ند. که ما قسم نمونه یکی از این نامه را مجددآ به منظور خوانش شما میگذارم . این نامه المناک سال گذشته انتشار یافته بود بعد از انتشار این نامه یک مقدار تغییرات ناچیز در ان ولسوالی  صورت گرفته است. به امید آنکه این نامه راکه بیان یکی از صدا درد سمنگانی ها است همه وکیلان محترم سمنگان بخوانند.

غضنفر معاشر

  شماره های تماس تیلفونی  استاد عزیزه مصلح در شورا  0799126057-0788264083

 

در ولایت سمنگان ولسوالی روییدوآب چی می گذرد!

رویی دوآب یکی از ولسوالی های پر نفوس ولایت سمنگان بوده که نفوس آن120000 و دارای 320 قریه است که از آن جمله 18 قریه مرکزی بوده می باشد. پیشهاکثریت مردم زراعت و مالداری بوده و از پول عایدات زراعتی و مالداری امرار حیات وبقا میکنند.

این ولسوالی دارای سه قوم عمده تاتار ، حبش و هزاره میباشد که به زبان فارسیتکلم می کنند و اکثریت آنها را قوم تاتار تشکیل می دهد.

 

 

پسر که نمیفهمد گناهشچیست که این همه مصیبت و محرومیت نصیب شان گردیده.

پسر که نمیفهمد گناهشچیست که این همه مصیبت و محرومیت نصیب شان گردیده.

مردمان این ولسوالی مظلوم و بی نان و بی آب هستند که منتظر کمک خورد و ریزه دولتاند و در طول سالها متمادی دولت هیچ کمکی یا اقدامی برای این مردم مظلوم نکرده استدر حالیکه میلیون ها دالر بنام بودیجه اختصاصی برای ولایات جنوبی مانند جلال آباد ،پکتیا ، پکتیکا ، قندهار و هلمند داده می شود. آیا این انصاف است؟

ولسوالی رویی دوآب دارای چند مکتب محدود بوده و در سرتاسر ولسوالی 5 کلنیک صحیبا امکانات محدود که هیچ کمکی برای مریضان کرده نمیتواند و هر کدام از قریه ها الیکلنیک در حدود 50 کیلومتر فاصله دارد و مریضان توسط مرکب از راه های کوهستانی که آنهم در طول فصل زمستان به اثر برف باری امکان پذیر نمی باشد انتقال می يابند و بعدآبدلیل امکانات محدود که تداوی درست وجود ندارد به مرکز ولایت فرستاده می شوند. اکثرآ مریضان در جریان راه به هلاکت می رسند که خود یک فاجعه شمرده می شود. حالافکر کنید ولسوالی که دارای 320 قریه که هر قریه به قریه های کوچک دیگر تقسیم می شودو 120000 نفوس داشته باشد فقط 5 کلنیک صحی ویا چند مکتب محدود میتواند اکتفابخشباشد؟

 

زندگی در زیر خیمه بهخاطر آب

مردمان که به اثر خشکسالی از مناطق شان به مناطق آب دار کوچ کرده اند.

مشکلات مردمان این ولسوالی بی حد و بی اندازه زیاد است اما مشکلات عمده آنهانداشتن آب آشامیدنی ، نداشتن سرک حتی بطور خامه ، و علف برای مواشی شان است که هیچتوجه در این قسمت صورت نگرفته است 90% مواشی مردم ولسوالی رویی دوآب بدلیل خشک سالیپی هم از بین رفته و برای مواشی علف و آب وجود ندارد این مردم سخت به کمک عاجلضرورت دارند  این مردمانبیچاره و مظلوم قربانی حوادث طبیعی خواهند شد که دولت مسئولیت آنرا خواهد داشت.

 

دریا رویی دوآب

دریا که قبلآ آب سرریزه میکرد امروز به یک خشکه مطلق مبدل شده است.

وضعیت امنیتی در این ولسوالی به کمک مردم 100% تامین بوده و مردم هم از امنیتراضی اند اما یگانه دلیل که موسئسات خارجی برای ساختن بند ، سرک ، پلچک ، کلنیک ،مکتب و غیر و غیره نمی روند این است که والی ولایت مذکور و نماینده مردم سمنگان درولسی جرگه "مجلس نمایندگان"  نمی خواهند که در اینولسوالی باز سازی و پیشرفت ویا حد اقل بقای انسانی ادامه یابد و به موسئسات خارجیاینطور وانمود می سازند که گویا این ولسوالی نا امن است. شواهدی وجود دارد که وقتیموسئسات خارجی و شرکت های شخصی مخابراتی مانند روشن ، اریبا و افغان بیسم به حضوروالی مراجعه کرده اند برای آنها اجازه رفتن به آن ولسوالی به دلیل نبودن امنیت دادهنشده است.

 

طفل دو ساله روییدوآب

طفل معصوم که منتظرکمک است که برایش کمک شود.

نويسنده: احمدیسه شنبه 26 اوت2008, ب

نوت:ولسوالی روی دواب سمنگان قبل از اسلام بنام روی دو اب شاه پسند یاد میشد و رقش رستم از روی دواب رها شده بود ، در چندین جای شهنامه نیز از ان یاد اور شده است . دختر انوشیروان عادل با کتاب کلیله و دمنه به پادشاه سمنگان مشوره دولت داری و عدالت را از تفریحگانه شاهانه روی دواب میداد.این ولسوالی با ان عظمت تاریخی اش به خرابه و حقیر و فقیر دیار مبدل شده است.با تاید از نویشته محترم احمدی با تاسف یاد اور می شوم که معاون ریاست  تعلیم و تربیه سمنگان درمراسم  انتقال امنیت سمنگان از قوای ناتو به افغانها در حضور نمایندگان سمنگان و مهمانان عالی رتبه دولتی  با ناتو سخنان بی درایت و تاسف اور گفتند .( در ولسوالی روی دو اب 7 شاگرد صنف 12 موجود است.)120000نفوس هفت شاگرد است؟

معاشر