افغان موج   

شهر کوبانی و شهروندان رزمنده و آزادۀ آن از زن و مرد، تبدیل به سمبول پاکبازی، از خود گذشتگی و آزادیخواهی بشریت آزادیخواه در سراسر جهان شده است. مردم کوبانی در دفاع از آزادی و هستی شان و در دفع ارتجاع هار اسلامی و حامیان منطقه یی و جهانی آن در این مدت جانانه رزمیده و اسطوره آفریده اند. حدود سه هفته است که زنان و مردان کوبانی با رشادت تمام و قهرمانانه در مقابل یکی از مخوف ترین نیروهای دست ساز پروژۀ "دموکراتیزاسیون" کشورهای سرمایه داری در رأس امپریالیسم امریکا و متحدین منطقه یی آن در سوریه، برای دفاع از زنده گی و شأن و حرمت انسانی خویش در حال جنگ اند.

 

 گزارشها حاکی از جنایات بیرحمانۀ نیروهای ددمنش دولت اسلامی یا "داعش" علیه مردم و رزمنده گان کوبانی است. علی الرغم تنگ تر شدن هرچه بیشتر حلقه محاصرۀ شهر کوبانی و خطر سقوط و فاجعۀ کشتار مردم بی دفاع آن، دولتهای عضو "ائتلاف علیه داعش" به سردمداری امریکا نظاره گر اوضاع استند و بیشتر تمرکز شان روی بمباردمان مواضع داعش در عراق و مناطقی است که چاه های نفتی در آنها قرار دارد. دولت بورژوا اسلامی ترکیه با وجود تمرکز نیروی مجهز نظامی اش در جوار مرزها نه تنها هیچ گونه واکنشی در رابطه با پیشروی نیروهای داعش نشان نداده است بلکه عملاً مانع ورود نیروهای کمکی رزمی و امکانات برای مردم و مدافعان شهر شده است. در حقیقت امر پروژۀ داعش هنوز هم ارزش مصرفش را برای ارتجاع بورژوا- امپریالیستی از دست نداده است و به همین دلیل حامیان داعش در وجود کشورهای غربی و متحدان منطقه یی آنها از جمله عربستان سعودی، امارات متحدۀ عربی ، قطر و دولت فاشیستی ترکیه از این مولود شان دست نشسته اند و به همین دلیل است که تیر سربازان ترکیه قبل از همه سینۀ حامیان و داوطلبان دفاع از کوبانی را نشانه می رود.

 

سالیان درازی است که هیولای داعش در هیئت مجاهد، القاعده و طالب از مردم افغانستان و منطقه قربانی می گیرد. ارتجاع اسلامی دست پروردۀ کشورهای امپریالیستی بوده و در خدمت استراتژی منطقه ئی آنها قرار دارد. داعش اگر اوج توحش و بربریت جنبش اسلامی را به نمایش می گذارد، کوبانی و رزمنده گان آن اما قلب طپندۀ بشریت آزادیخواه و بیانگر عزم و ارادۀ زنان و مردانی است که به ذلت و بنده گی نه می گویند.

 

سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان در ضمن محکومیت قاطع ارتجاع اسلامی "داعش" و در دفاع و حمایت از مردم شریف و رزمنده گان آزادیخواه کوبانی انزجار عمیقش را نسبت به بی تفاوتی و سکوت شرم آور نهاد های بین المللی و کشورهای سرمایه داری در مقابل آنچه که بر کوبانی و شهروندانش می رود، اعلام می دارد. ما از همۀ مردم آزادیخواه و شریف جهان می خواهیم که از هر طریق ممکن به حمایت از مردم کوبانی که در معرض توحش نیروهای "دولت اسلامی"اند بشتابند. مردم مبارز کوبانی مستحق هر نوع ستایش و کمک اند. به یاری و کمک آنها بشتابیم!

 

زنده باد سویالیسم!

پیروز باد مقاومت رزمنده گان کوبانی!

مرگ برارتجاع سرمایه داری!

شورای مرکزی سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

۱۰اکتبر ٢۰۱٤؛ ۱٨میزان ۱۳۹۳