افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

مردم شریف و زحمتکش افغانستان!

دراین دریچه سخن، صحبت از یاد بود جاودانه شدن انسانیست که برای مردم خود، زادگاه و زیست گاه مردمش خواست ها و اهداف بس بزرگ ،انسانی داشت. او؛ جاویدان نام، ببرک کارمل است.

 زنده یاد ببرک کارمل رهبری بود که تمام دوران زندگی( از ایام پربار جوانی تا آخرین رمق حیات) خویش را وقف خدمتگزاری و مبارزه برای بهروزی و کامگاری مردم و میهنش کرد.

 ببرک کارمل این رهبر کم بدیل هزاران تن از جوانان کشور را درس وطنپرستی آموخت و آنان را در مسیر روشنایی و برای مبارزه ی بی امان بر ضد جهل و تاریکی رهنمون شد.

کارمل به اعضای حزب پیوسته چنین تاکید مینمودند:

”در میان مردم بروید از مردم بیاموزید وبرای مردم یاد بدهید به بزرگان و موسفیدان احترام کنید وهمیشه درخدمت مستعضفان باشید”.

ببرک کارمل سیاست گذار و سازمانده پرتلاش یگانه رهبر مردم افغانستان است که به هژمونی  دوصد و پنجاه ساله قبیله سالاری در کشور نقطه پایان نهاد. کارمل اولین زعیم کشور بود که کارنامه ی خطیر و تاریخی درخشان همزیستی، برابری برادری را در میان تمامی ملیت های باهم برادر کشور واحد مان تعمیل کرد. کار و پیکار؛  تقوا و پاک نفسی او در تاریخ کشور مثال ومانند ندارد.

کارمل دارائی های منقول وغیرمنقول اصلا ندارد. هرآنچه داشت کشور و میهن و مردمش بوده است. آنچه را رهبر که به سپاهیان آرمانش آموزش داد ه است، همانا حراست و پاسداری از میهنش بوده است. ببرک کارمل بزرگ این نوع احساس مالکیت را به راهیان راه خود انتقال داد.

 بلی میهن دوستی را که حس مالکیت است دردنیای سیاست او به عنوان رهبر ی درخشید که از میان مردم ومتن جامعه برخاست. به سکوی قدرت دولتی نشست. و زمانیکه از قدرت کنارکشیده شد؛ با زندگی کردن در خانه ای که به قصرکانتینری شهره یافت، تعهد و صداقت  خود را با غرور و سربلندی  در دنیای سیاست محک زد که بیشک رهبر مردم در کنارمردم زندگی میکند و تا آخرین نفس های زندگی با مردم و در میهن خود میماند.

  با این مقدمه توجه شما عزیزان  را دراین همایش خودی برای شنیدن  صحبت های راهیان راه این رادمرد کار و پیکار و آموزه های درخشان ایشان در یاد بود از ۲۴مین سالروزجاودانه شدن شان بر  میشمارند، معطوف میداریم.

 یاد کارمل عزیز همیشه مانا و گرامی باد!

 

کمیته تدارک گردهمایی یادبود از بیست و چهارمین سالمرگ ببرک کارمل فقید.

با عرض حرمت

حفیظ الله حبیبی

***

 برای گشودن بیانیه ها، لطف فرموده بالای لینک ویدیو کلیک فرمایید:

 

https://www.youtube.com/watch?v=2XiTKGd0pR4

///

https://www.youtube.com/watch?v=2XiTKGd0pR4&authuser=0

ارسالی: سلیمان کبیر نوری