افغان موج   

جنایتی راکه مثل اش بشرتاحال ندیده ع وغ (عغ)بایدجواب داد؟؟؟!!!

من آن بحرم مرا در گوزه  ساختند

شراب تلخ در خم خربوزه  ساختند

شرینی گشت زایل تلخی آمد بیکبار

آوازه  را به  خود دروازه ساختند

شاعربی وزن وبی ترازو

ازواقعیت گویی های من سالهاست که آوازه را به اساس ضرب المثل معرف دروازه می سازند ومن همیشه از دشمنان قلمی خود تشکر کرده ام که به قلم ناتوان ام  توان بخشیده اند وسبب شهرت واقعی من شدند. کسانیکه رُک وراست  می گویند به من فرق نمی کند که درکدام دین ومذهب هستند و یا با کدام آیدیا  فکر می کنند و یا درکدام حزب هستند.

انسان خالی ازاشتباه نیست وهیچ جایی بدون انسان با اندیشه و بی اندیشه نمی باشد. به انسان هایکه درست می اندیشند شجاعانه حرفهای خود را بدون هراس میگویند درود می فرستم و به انسانهایکه بزدل ومزدور دیگران اند به خاطر کرامت انسانی شان چیزی نمی گویم؛ تنها یک سلام می کنم واین را هم نمی گویم: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما...

  میگوید مرگ یکی بزرگ تر از کوی قاف ومرگ دیگری سبک تر از پرقو است و این معقوله مائو تسه‌تونگ را اگر به یک حدیث و آیه دوستدارن دین نسبت می دهند ومیگویند ازفلان حدیث ویاآیه این مفکوره را مائو تسه‌تونگ بدبخت ! گرفته معقوله خوب  است همان طوریکه چیزهای خوب می گویندازحدیث وقرآن پاک گرفته شده بگذار که بگویند این مقوله زیبا را مائو تسه‌تونگ ازحدیث وقرآن گرفته وچپ وراست کرده و درتن افکارخود نموده به هرصورت زیبا است هرکی گفته باشد وازهرجای گرفته شده  باشد زیبا زیبا است و وارث زیبایی هرکس است.

 

این مثلث میتواند که یک ضلع آن من باشم چهره اصلی جنایت بشری را که بشر درطول تاریخ ندیده و هر روز کورگره  سرکورگره در زادگاه  من زده می شود خورشیدی سازند.

بعدازاینکه خبرتلخراش فرار از قانون را از یکی تیلویزیون های سرزمین ظلم وستم زیر خیمه دموکراسی شنیدم وجسد یک دختر را درحال سوختندن ولت وکوب وحشیان درقرن بیست یک دیدم به داعش ، القاعده ، طالب ، مجاهد ،اخوان المسلمین مصر،وحشیان مذهبی افریقا، سعودی وپاکستان هزاران رحمت فرستادم ! وبا خود گفتم اعمال غیر قانونی اگر در جایی رخ می دهد که قانون وقانومندی وجود ندارد ودولت ها دسترسی به گرفتاری جنایکاران ندارند وهم ادعای بازی دموکراسی را خود شان وعامیان شان درآن مملکت نمی کنند. با خود می گویم که تقدیر وقسمت همین مردم نظر به حکمت خداوندی بوده دراسلام بهترین چیزی که جای آن را هیچ چیز نمی گیرد صبراست. این مردم سالها درخُم صبر مثل موش انداخته شده اند یکباردیگر درجایی که قانون وقانومندی اگر به نام هم وجود دارد ودولت ها دسترسی به گرفتاری جنایکاران دارند وهم ادعای بازی دموکراسی را خود شان وعامیان شان می کنند با خود می گویم که تقدیر وقسمت وحکمت خداوندی  چه نقش دارد؟ وچرا انسان های بی دفاع زهر تلخ صبر وحوصله بنوشند و بگویند دراسلام بهترین چیزی که جای آن را هیچ چیز نمی گیرد صبرشوکران سمی است که باید نوشید.

ع وغ باید جواب دهند:  وقتیکه بالای یک مملکت نام ممالک اسلامی گذاشته می شود حقوق معدنی به نام دین ومذهب سلب نمی گردد؟ در حالیکه همه می دانند که این نام به خاطری درپیش روی نام یک مملکت قرارمی گیرد که دست مفت خواران وجنایتکاران مذهبی بازباشد وحرکات غیرقانونی سر زلف اش قرارگیرد. از این نباید انکار کرد. درحقیقت نام حکومت اسلامی یک شمشیردولبه خلفای راشدین می باشد که فرق دیروز وامروز نشده. دیروز خلفای راشدین نظر به شرایط زمان مجبور بودند که عمل سر بریدن، زیردیوار کردن سنگسارکردن را توجه دینی می کردند و دستورقرآن می دانستند که درقرآن هم آمده است. درحالیکه قرآن می گوید مرا شما تفسیر نکنید مرا زمانه تفسیرمی کند... من با شرایط هرزمان سازگار هستم. ولی ما تا حال درک نه کردیم ومنافع خود را درتفسیرزمانی قرآن نمی بینیم واگر بد ما آمد ومنافع خود را ندیدیم می گویم قرآن پاک مانند لاشتک است هرطرف که کش کنی می توان کش کرد وتفسیر نمود.

خلفای راشدین که درآن شرایط دست باز داشتند نه به خود ونه به اشخاص وافراد جامعه حق سوختاندن وتطبیق احکام شرعی وقانونی را داده اند. مراجع قانونی که قابل تائید مردم بود یا نبودآنها به نام فیصله شرعی احکام قانونی را تطبیق می کردند اینکه نقض قانون بشریت بود یا نبود گفتیم ایجاب می کرده؛ حالا که در افغانستان حکومت مستعمراتی نام از دموکراسی ، حق ، عدالت ، مساوات ، استره محکمه ، ثارنوالی ،پولیس ، امنیت عامه ، دفاتر وکلای مدنی ، شرعی وحقوقی ، دفاترحقوق بشری مدافعان حقوق مدنی وجود دارد چطورمردمان بی بند وبارکه نه ازقوانین شرعی ونه از قانون مدنی و نه ازقانون حقوق بشری ومدنی خبری دارند به کدام جرات وقانون دست به سنگسارمی زنند. بر جسد یک زن لگد می زنند ومی سوزاند واسلام وقوان اسلامی را دریک مملکت دموکراتیک زیرنام دین ، مذهب ، شریعت  مرام های شوم خود را به نام دین ومذهب تطبیق می کنند. واز پشت پرده تاجران دینی ومذهبی دستور می گیرند اجرا می کنند.

مگر شما «ع وغ »در حکومت داری بیش از یک "تُرپ وملی " هستید؟ که شما ادعای انسانیت می کنید، ادعای یک زمامداراسلام واسلامی را می کنید. شما می دانید که بدون حکم محکمه هیچ اتهام جرم شمرده نمی شود. شما دولت مداران حکومت مزخرف اسلامی ، مراجع مدنی ، حقوق بشر، محکمه ، ثارنوالی ، پولیس ، امنیت عامه ، پارالمان ، شورای علمای شیعه وسنی ودیگرمذاهب چرا در مقابل ،تلویزیون ، جراید ، مجلات ، رادیوها ، سایت ها ، فیس بوک ها ، تیترها سکوت اختیار کرده اید؟ مگر این جنایت را حکمت خداوندی ، تقدیر و قسمت می دانید وبه ملت توصیه می کنید که در برابراین جنایت قضیه آشکار وجرم مشهود(دیده شده آنچه بر آن گواه شوند حاضرشده, دیده ‌شده, آنچه‌ دیده‌ شود,آنچه‌برآن‌ گواه‌ شوند) سکوت و صبر کنند ؟ وعکس العمل قانونی ، شرعی ومعدنی که زیرسایه نام شریعت وحقوق بشرصورت می گیرد. شما دربرابراین جنایت بی مانند که تا حال درهیچ مملکت اسلامی وغیر اسلامی درهیچ مذهب وهیچ دین آسمانی وغیر آسمانی دیده نشده چه اقدام کردید و می کنید؟ ویا از خیابان انسانیت می  براید و سکوت اختیارمی کنید که دسته چاقوی شیطانی سران مذهبی استخوانی گردد؟

وهم علمای دینی ومذهبی شیعه وسنی در قسمت سوختاندن هزاران جلد قرآن شریف توسط حضرت عثمان (رض) که اکثر این آیات قرآن موجوده در بین آن قران شریف ها موجود بود  توسط حضرت عثمان سوختانده شد خود را بیخبر می اندازید.عثمان (رض ) که دو دختر رسول خدا را به نکاح شرعی زن خود ساخته بود واز نزدیکان واز جمله مشاورین نزدیک حضرت محمد (ص) بود چه نظر دارید واو را هم مانند استالین بعد مرگ محکمه می کنید ویا عمل این خانم مریض را که قرآن سوختاندن توسط آن دیده نشده به گفته خانواده آن خانم سالها خانم مریضی روانی داشته واز ظلم اسلام درذهن خود چیزی داشته ودرمنطقه که لت وکوب وسوختانده شده سالها به خاطرمریضی روانی گشت وگذارمی کرده و سیاسیون مذهبی که این کار را توسط دلقکان خود با پول انجام دادند تا دولت ع وغ که زیربار رهبران مجاهد واسلام گرا نرفته... حرفهای که خود عبدالله عبدالله را درزمان انتخابات زده بود ... مجاهدین ومردم آرام نمی نشینند چنان جنایت را به خاطرانداختن وحشت در بین حکومت وجامعه بکاربردند؟ تا آب خت کنند وماهی بگیرند.

این بودیک ضلع مثلث ،ضلع دیگرمثلث خانم شیما غفوری که درسال2010 نظر به نوشته سایت صدای امریکا که (شیما غفوری: همه ساله در هشتم ماه جون روز همبستگی زنان افغان در سطح جهان تجلیل می کند)دراین قسمت چه اقدام کرده وچه اقدام خواهد کردآیا این جمله صدای امریکا شیما غفوری بانوی شجاع سال ۲۰۱۰  یک تبلیغ بوده ،یا واقعیت دارد ویا خانم غفوری به نام همبسگی زنان سر نام زن مانند تاجران دین تجارت سیاسی می کند ودر قسمت سوختاندن این خانم مریض وبی دفاع واقعیت ها را با همدستی همسنگران وهمرزمان خود گفتارواقعی خانواده خانم سوختانده شده را ثابت می کند که بزرگترین جنایت درحق یک مریض رخ داده واین انعکاس همان تبلیغات دوره انتخاباتی ریاست جمهوری وشورای ولایتی بوده وهم حرفهای آقای سیاف ،وامیراسماعیل که درخیمه لوی جریکه ودر روز یاد بود شهدا از طرف مذهبیون ومجاهدین شیعه وسنی گفته وتهدیدی صورت گرفته بود این جنایت سرچشمه وجامعه عمل پوشیده؟

لیلما حبیب عظیمی

تازه ترین بروز در: 17 حوت, 1393

شیما غفوری دوره عالی را در لیسه رابعۀ بلخی سپری نمود و تحصیلات عالی را در رشتۀ اقتصاد زراعتی با اخذ یک بورس تحصیلی در بلغاریا به سررساند.  پس از ختم تحصیلات عالی برای مدت مدید به حیث استاد در پوهنځی زراعت ایفای وظیفه نمود و همزمان با آن به نوشتن آثارعلمی و تحقیقات ساحوی پرداخت و آخرین رتبۀ علمی را به عنوان «پوهندوی» از آن خود ساخت.

ضلع سوم این نوشته

محترم استاد پرتونادری شاعر نویسنده مبصرسیاسی ومدافع حقوق بشرمحترم

احمدسعیدی دپلومات ورزیده مبصرسیاسی وقانونی ، مسوول هشت صبح ، مسوول ماندگار،محترم خانم سلی ، محترم خانم بلقیس روشن زنان شجاع وزبان دار بی ترس ، محترم خانم کوفی برادرزاده من ، محترم خانم بارگزی زبان درازان شورا ملی ومدافع حقوق زنان وحقوق بشرودلقک حقوق بشر خانم داکتر سیما به نام ریس حقوق بشرامید است که تلویزونها را مجبور سازند که در این قسمت میز گرد تشکیل دهند مخالفین وموافقین با منافقین دور یک میز جمع کنند وآقای شلگری را هم از یاد نبرند تا واقعیت ها برملا شود قضاوت من که در کانادا زندگی می کنم فرسنگ ها دور قراردارم سر افکار ونظر خود پافشاری نمی کنم و به حیث یک عالم دین که تمام عمر من درمساجد ومدرسه ودرخارج مصروف تحقیق شرعی می شده به خود صلاحت می دهم که جنایتکاران ظاهری وباطنی این نوع جنایت محکوم کنم وحرکات بزدلانه شان راغیر انسانی واسلامی بخوانم وهم به اشخاصی که ازاین بی سوادان دین که اله دست کرسی خواهان مذهبی شده اند اعمال شانرا تقبیح کنم وغُر انسانی واسلامی بخوانم وبرتاجران دین لعنت بفرستم وبگویم اگر شما دین فروشان ، کرسی خواهان وتاجران دین این حرفها را نمی زدید وبه مردم جرات نمی دادید چنین جنایت بی مانند رخ نمی داد وهم از مسوولین وزارت داخله ، وزارت امنیت ، ثارنوالی محاکم وپولیس تقاضا من این است نه بخاطر خدا به خاطر انسان وانسانیت این جنایت را  بررسی همه جانبه کنند و ریشه اصلی این جنایت که از حرفهای عبدالله عبدالله ، سیاف ، تورن اسماعیل ودیگر دلقکان بنام مجاهد رهبرعالم سنی وشیع گرفته شده ریشه یابی کرده مثلیکه ملیت های افغانستان را درجریان صلح  نگذاشتید این بار بزدلی ،نامردی ، جامعه مزدوری را به دوراندازید درقسمت این جنایت ملیت های افغانستان را درجریان بگذارید نه بخاطر خدا بخاطر انسان وانسانیت اگر جلو این خود سری ها گرفته نشود افغانستان را یک بار دیگربه روزهای حکومت طالب وجنگ های تنظیمی کابل می برند.

نوت:

فرق ندارد که با من وافکارمن مخالف هستی با انسان وانسانیت وقربانیان راه انسانیت مخالفت نکن دست به دست هم دهید. این جنایت را پیگیری وافشاء نماید ومسوولیت این نوشته را من بدوش گرفته ام  هرکسی که حس انسان وانسانیت ، بشر وبشردوستی واقیعت و واقعیت پرستی وتوان افشا وافشاگری را دارد درسایت ها وفیس بوک ها جراید مجلات تلویزونها رادیوها این نوشته را می توانند جهت آگاهی انسان دوستان جهان ومدافعان حقوق بشر به نام من بنشربرسانند.

ومخالفین من وکسانیکه همنوابه این جنایت هستند ویا ازنشر این نوشته خوداری می کنند تا درآسیاب جنایتکاران آب سرازیرکنند میتوانند دراین ایمیل مرا توهین دشنام تهدید کنند ومسوولین نشراتی را مزاحم نشوند.

با احترام سیدموسی عثمان هستی ناشرماهنامه طنزی وانتقادی بینام درتورنتوی ایالت آنتریوکانادا

 

سیدموسی عثمان هستی ناشرماهنامه طنزی وانتقادی بینام درتورنتوی ایالت آنتریوکانادا

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید