افغان موج   

محکوم هجرت
 

محکـــوم  هجـــرت ام من در یک مکان دیگـــر

رنــــجــور درد و غـــربت در یک جهـــان دیگر

آن روز هــای روشن بــرباد رفــت یکــــــــــبار

شـــــــایـــد که باز بینـــم در یک زمان دیگــــر

زان مسجـــد و خطــیب اش عمریست دل بریدم

کافــــر اگـــر نگــــردم خــــوانم اذان دیگـــــــر

در بــــــزم مـــا نبـــاشد جــایــت با حــریـفــان

چـــون بــوسه میــزنی تـو بـر آســــــتان دیگر

آنچه که گفته رفتی زاهـــد به فـهــم مـن نیست

دایــــم حـــدیــث گـــویی تـــو با زبان دیگــــــر

گفتی بهــــــــــار آیـــد هـــر جا گـل بـــکـاریــم

پاییــــز دارد امـــروز یـــک گفـــتمـان دیگـــــر

در سرزمین جــمشید شب گشته است زمینگـیر

خورشـــید پر کشــیــده درکـهـکشـــان دیگــــر

از خطـه ای خــراســـان روح یـــلان گـــم شــد

مـادر دگـــــر نـــزایـد یک پهــــلوان دیگـــــــر

گــر بنده گی نــدانی یک بار چشـــم بگـشـــای

فرمــــانروای شهرت باشنـــد کســان دیـگــــر

بدگستاین ــ اتریش

نعمت الله ترکانی

11.12.2007