افغان موج   

بخود آ ای وطندار ای وطندار
گشا چشم حقیقت بین و بیدار
گرفتی تیشه ، خود بر ریشهء خود
زنی ای بی خبر از مکر اغیار

تباه شد ملت افغان زتفریق
بنام مذهب و کیش، قوم و تبار
کثیر فاقه و بی خانمان بین
بوند محصول جنگ و جهد و ادبار
رهان خود را زاوهام و خرافات
زدست زاهد و شیخِ ریا کار
مکن ویران از ین بیش میهنت را
به پاس دالر و دینار و کلدار
وطن مادر بود گوش دار بری را
مزن خنجر به قلب مادر زار

 

عبدالفتاح سکندری