افغان موج   

اوزبیک من

دکلمه زیبا از بانو سکینه غضنفر

 

سروده ای: فیض الله ایماق