افغان موج   

ملا زادۀ عمر خطاب

اینروز ها رسانه های تصویری یعنی تیلویزیون ها برنامه های از قبیل، اخبار، موسیقی، فیلم های هنری، معرفی چهره های سیاسی و هنری، فعالیت های  اقتصادی و بخشی از فرهنگ  مردمی را به نمایش میگذارند. ولی تا جایکه من دیده ام  هیچ رسانه تصویری در سراسر گیتی برای  رد و زیر سوال بردن  عقاید ملیون ها انسان  دست بکاری نزده چنانیکه شخص مجهول الهویه و بی مسوولیتی چون « عمر خطاب» گردانندۀ تیلویزیون « پیام افغان»  با گشیدن خط سیاه بالای عقاید و ارزش های دینی ملیون ها انسان و آن هم در قرن بیست یکم با صیهونیزم و وهابیت  روی یک خط قرار گرفته است.

برنامۀ به اصطلاح« اصلاح» که به گردانندگی «عمر خطاب» فرزند نامشروع ملا محمد عمر طالب و ولینعمت آنان ملک عبدالله  اخیرا از زبان یک ایرانی  ظاهرا حنیفی مذهب و شاید اهل بلوچستان ایران  به نام « ملازاده» در پیام افغان پخش میگردد نه تنها مخالف ارزش های  ملی و مدنی است بلکه آشکارا کوششی در جهت تفرقه و بر انگیختن فتنۀ میان مسلمان جهان است.

اشتباه نشود که من از اهل تشیع میباشم. من به ظاهر از اهل تسنن ام و روزگار چنان آورده است که نه به شیعه نه به سنی و نه به اسلام پایبندی دارم. من  در شهر کابل زندگی میکنم و روزانه با مردمی سرو کارم که شیعه وسنی، هندو و بخش اشغالگر آن عیسوی و یا یهودی اند؛ اگر از مصیبت های آنان بنویسم مثنوی هزار و هفتصد کیلو میشود. میبینم که این مردم بر خلاف هرزه گویی های اقای ملا زاده بدون آنکه فکر کنند بنده علی اند و یا بندۀ خداوند متعال، پیرو محمد اند و یا علی، به قبله نماز میگذارند یا به شمال و یا جنوب؛ برای زنده ماندن از صبح تا شان جان میدهند و صاحب یک لقمه نان بخور و نمیررا بدست آورده نمیتوانند.

آقای «عمر خطاب» و آن «ملا زادۀ» خائن اش که بدون تردید در بهترین ویلای المان زندگی میکنند و خرچ چاشت و شام شان از سازمان های جاسوسی انگلیس و یا امریکا حواله میشود چه خبر دارند که شیعه چه میکشد و سنی چه میکشد. ایشان کار خود را میکنند همان کاری که انگلیس علیه ملل مسلمان ازاواخر قرن هفدهم شروع کرد و تا حال ادامۀ آن چه از طریق تیلویزیون های مبتذل و چه از طریق نشرات انترنت ادامه دارد.

از آقای «عمر خطاب» و از ملا عمر و مرشد شان ملا زاده میپرسم شما برای اثبات اینکه علی  حق میگفت یا عمر و یا ابوبکر میخواهید کجا را فتح کنید؟؟؟ در هزار و چهار صد سال چه گلی بر فرق مردم گذاشتید؟؟ غزت و آبروی شما بحیث مسلمان نوع سنی  و یا هم شیعه غیر از گشتن بستن و خود فروشی به صلیبی های غرب چه بوده است؟ واقعیت اینست که امروز اختیارات تام خانه خدا، مدینۀ منوره، بیت المقدس در دست امریکای جهانخوار و مزدوران یهودی آنست. ملیون ها مردم اعم از شیعه و سنی در عراق، فلسطین، لبنان، سومالیا، فلیپین، پاکستان، افغانستان و ایران قتل عام میشوند. اینکه کدام یکی شان به بهشت میروند و کدام یک از ایشان به دوزخ نه بدست آقای عمر خطاب و نه  به فرموده ای  گماشتۀ شان ملازاده است و نه هم امام خمینی.

چیزیکه مرا درین روز و شب نگران ساخته است اینست که :

گر همین مسجد است و این ملا

حال طفــلان خــــــراب میبینم

البته که چهرۀ پلید و مسلمان نمای «ملا زاده» را همه  بینندگان به درستی درک نموده اند که نه افغان و نه مسلمان و بلکه از همان جاسوسان انتلجنت سرویس انگلیس است که با شکستن حرمت حریم عقاید مسلمانان آنان را به ریشخند میگیرد و میخواهد به دوستان صلیبی اش خدمت کند.

مردم افغانستان آنانیرا که با شمشیر گداخته سر هموطنان خود را به نام سنی از تن شان جدا کردند و آنانیکه به نام شیعه بر سر هموطن خود میخ کویبدند و آنانیکه مدنیت دوهزار سالۀ سرزمین خود را به نام وهابیت نابود کردند خوب میشناسند. آنان ننگ تاریخ و بشریت اند. نه آخند های مرتجع ایران و نه جنایتکاران جهادی افغانستان به راه اسلام و اسلامیت رفته اند و نه ملا زادۀ مُفتن که «عمر خطاب» آنرا در بدل زکات سرمایه های بادآورده از سازمان های جاسوسی به مزدوری خود در آورده است.

حقیقت آنستکه مردم ما دوست و دشمن خود را خوب شناخته و درک کرده اند.

اگر بنا باشد که در اثر تبلیغات بیشرمانۀ ملا زاده و از طریق « پیام افغان» شیعۀ سنی شود و یا عکس آن خیلی  فکر ابلهانۀ است اما چیزیکه همه به آن یقین کامل دارند. درین برهه زمان کمک به تفرقه اندازی  میان مردمان سرزمین آسیای میانه، هموار کردن راه برای  تداوم جنگ و سیزه جویی و ریختن آب به آسیاب امریکا و انگلیس است.

میراحمد کشکی

کابل ــ افغانستان

مورخۀ 22 عقرب 1388