افغان موج   

شرف الدین گشنه میشود دلش یک کباب هوس میکند.

به کبابی میگوید: لطفا برای من یک کباب بده بدون بادنچان رومی.

کبابی میگوید: ببخشید امروز بادنجان رومی نداریم می خواهی بادرنگش را ندهم؟