افغان موج   

نـجـیـب بـهـروش     ونـکـوور کـانـادا

آیـیـنـۀ تـمـام نـمـا

آن ابـلـــــــه یــی کــه رفـتـه زکــف آبـروی اوسـت

خــالــی زعـطـف آدمـیـت ظــــــرف خـوی اوسـت

در مـکـتـب و ادب کــــــــــــــــــدۀ مـلک زنـدگــی

انـگـشـت انـتـقـــــــاد عــــزیـزان بـه سـوی اوسـت

از عـجـب بـیـش تـن نـدهـــــد بـر قـصـور خـویـش

شـرح کـمـال سـفـلـه گــی اش هـای وهـوی اوسـت

رزمـیـدنـش مـقــــابـل نـامـوس عـقـــــــــــل و دیـن

بـررغـم اقـتـضـــــای زمـان گـفـت و گـوی اوسـت

حـــــرف نـزاع و کـیـن و عـــــداوت ســـــر زبـان

آواز ســــاز فـتـنـه گـــــــــــری در گــلـوی اوسـت

زآفــات آسـمـــــــــــــــان و زمـیـن بــی خـبـر بـود

تـشـویـش او فـقـط ز هـمـیـن چـــــار سـوی اوسـت

پـیـرانـه ســـــــر بـه راه خـطــا مـی نـهـــد قـــــــدم

چـشـــمـش بـه لـعـبـتی کـه ز امـلاک شـوی اوسـت

کـارش هـمـیـشـــه نـامـه سـیـه کــــردنـسـت و بـس

مــــــــــــرداب مـنـجــلاب گـنـه در سـبـوی اوسـت

ضـایـع مـکـن تـو زمـــزم و گـنـگــا بـه شـسـتـنـش

کـافــزونـتـراز قـیـاس وگـمـان گـنـد و بـوی اوسـت

ایـن نـکـتـه هــا کـه شــد رقـم از کـلـک بـا صـفــــا

آیـیـنـۀ تـمـــــــــــام نـمــــــــــــا پـیـش روی اوسـت

دسمبر 2011