افغان موج   

سیه موجان 

 

   سیه مو جان غم بهسود چون زهراست درلیوان

    که من هر روز مینوشم  شبیه  قطــــره  باران

 

    که من هـــر روز تلخی  ترا  بر دار می  بینم

    و یا در گوشه ی نمناک پل چرخی یک زندان

 

    خبر ها داغ داغ است از جنون وحشی طالب

    دل صلصال می خواهد تحمل کرد چون سندان

 

    خبر ها می نویسد سطــــر اول از خود سیاف

    و باقی انتحار و خون زشاهکاری اجمل خان

 

    سیه مو جان اگر یک تار مویت باز کم گردد

    به بن لادن قسم باید شبیخون زد چون توفان

 

    شبیخون زد باید آسمان را هر چی تقدیر است

    وگر نه یک پر کاهی نیرزد عشق و این پیمان

  

 آصف هاشمی