افغان موج   

رسول پویان

 

آزادگان خطۀ خورشید

من از اولاد رستم وارث ملک خراسانم

زپشـت طاهر و مسلم ز دودمان نریمانم

زهم‏بزمان عطار وسنايی حافظ و سعدی

ندیـم خواجۀ انصار و یار علم و عرفانم

زنای مولوی آتـش زنم بـر خرمن بیداد

بیا بنگر که نـور عشـق تابـد از نیستانم

ز حکمت محشری برپا کند آثار فارابی

اگرسنجش کنی همپایۀ بيزانس و یونانم

ز لقـمان حکیم کمتر نباشـد بوعلی سینا

به تاریخ طبابت خبره و مشهور دورانم

بخارا وخجند وبلخ وکابل لوگروبادغیس

هرات و گندهارا بامیان وغور و پروانم

نشابور و سمنگان پکتیا و مشهد و تبریز

تخارواصفهان و دهلی و طرف بدخشانم

جلال‏آبادونیمروزوشبرغان غزنه وکندوز

همه جولانگه رخش است و آداب نیاکانم

چه می‏دانی تو ازقوم ونژادومسکنم نادان

مرا ایـن بس که بـا یزدانم و آزاده انسانم

توگر با نه‏يی بیگانه‏يی در خطۀ خورشید

برو خاکی به سر کن بی‏نوا در کابلستانم