افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

افغانان یو، افغانیت موګډ غُروردی

ھرافغان ته بی غروره ژوندپیغوردی

افغانیت یی ھرافغان ته دژوندویاړدی

افغانیت دھرافغان دژوند ،دستوردی

ددی خاوری ټول قومونه افغانان دي

دلته ھرقوم دبل قوم سکنۍ وروردی

داوطن دھرافغان بچي وطن دی

داوطن دافغانانوګډ سترکوردی

 

څوک چی داوطن په بل خرڅول غواړي

دا آرمان یی لانیکووړئ تر ګوردی

څوک چی داغیورملت په خیلوویشي

یادښمن دی،یادکوم دښمن مزدوردی

افغانانوته اوس خپل دښمن معلوم دی

ھردښمن یی دشیطان په څیرمنفوردی

دقومونوترمنځ ټینګ ملی وحدت دی

څوک چی دوی بیلول غواړي،مخ یی توردی

افغانان دھغه چاپه ضد قیام کړي

چا که دوی ته دنفاق راوړئ اوردی

 

الحاج الھام الدین قیام

والدورف/جرمنی

۱۱/۱۲/۲۰۱۳