افغان موج   

از بس که خشکسالی شده در دیار ما
شاید که سبزه سر نزند بر مزار ما

افسرده تر ندیده به دنیا کسی چو ما
حسرت کشیدن است همگی کار و بار ما

با خویش در نبردیم و شمشیر ما زبان
اندیشه های پر ز خم و چم شعار ما

با خود همیشه ایم... و بیگانه از همه
دیوانه خیلی بهتر است از هر هوشیار ما

***
یارب بیار بارش رحمت به لطف خود
بنما دوباره سبز و صفا کشتزار ما

نعمت الله ترکانی
8 اکتوبر 2014