افغان موج   

 محـــــــمـد ا صـغـر عـبـا د ي

بمـنا سـبت مولـود خجـسته ی سرورکا ئینا ت

مـحـــــــــــمـد ص

محـــــــمـد ا صـغـر عـبـا د ي

محــمد إ ا ي حــبـیـب ذ ا ت یـزد ا ن          محـــــمد إ بــا د فـد ا یـت جـا ن مـا یــا ن

محــمد إ ا ي چـــرا غ روشــن حــــق           مـــنــورا زتــو ، شـــهـروهــــــم بیـا بـا ن

محــمد إ ا ي کـه پـید ا کـرد ه سبحا ن          جــهــا ن را ، ا زطــفـیــل مــقــد مــتـــا ن

تــوئـي ســــرد ا رکـونـیـن یـا محــمـد           گـد ا ي کـو ي تــو، بــرتــر ز شـا هــــا ن

بـه ظـا هـر، اُ مي ولـیک د رحـقـیقـت           د ا نـا ي بــا عـمــل ، گـــویـا ي قــــر ا ن

چـنا ن عـا لـمکه عـا لـما ن به عـلمَت          گــزیــد ه ، کلک حسـرت را بــه د نــد ا ن

توا ضع ، برد ه با ري ، هـم صد اقـت          بشـــرد وســتي ، تـرحــــم بــرضعـیـــفا ن

به شـبها تا به صبح هـم زند ه د ا ري          بــرا ي خــوشــنــود ئِـي ذ ا ت ســبحــا ن

ا میـن ورا ســتگـو، هــرجـا وهـروقـت          با عـرب با عجـــــم ، بـا هــرکی ، هــرآ ن

خا تـم ا لـمرسلـیـن خوا ند ت خد ا وند          بـشــیروهـــــم نــذ یـر، ا زبهـــرا نســــا ن

گـنهکا رمـــا ، شـفیع ا لـمـذ نبـیـن تـــو          بــروزحـشــرکـن ، د سـتگـیری مــا یـــا ن

مـا ر چ  2008  - کـا نـا د ا

 

بهـــــــــا ر

وسا ل نوبرشمـا میـمون ومـبا ر ک با د .

محـمد ا صـغـر(عـبا د ي)

بهـــا رآ مـد ا مّـــا د رمُـلکِ مـــــا ، نـه

هـمه ا زکـشت وخون ا زصلح خـبر، نـه

نـوشـــتـه ا نــد مگــرتــــقـد یـرمــــــا را

هــــمه شــا مِ ســیا ه یکــد م سـحــر، نـه

-------

بهــــا ر، حقـــا که شــا د ی آ فــرین ا ست         بهــــا ر، صــورت گــــرِروی زمـین ا ست

بهـــا رگویند:جـا نبخـش ، زند ه سا زا ست        یـقـین ا سـت ویـقـین ا سـت ویـقـین ا سـت

-------

زمسـتا ن شد ، بخــیرفصل بهـــا را ست

همي گـفتیــــم : بهـــا را ن فـصل کا را سـت

بگـفتیــم و بهـــا رهـــم کا رنکـرد یـــم

به ا ینجـــا مي بینیــــم ، چار فصل کا را سـت

-------

بـهـــا رآ مــد ومــــا ، د رمُـلک مــــرد م

بـیـگا نـه ، بـا روا ج ورســـــــم مـــرد م

بها رخوش ا ست به مُلک خود ، ا رچـند

مــیسرنیســت ، بـه سخـتي نــا ن گـــنـد م

-------

بهــا را ست وبهــا رهنگا م کا را ست        خـوشــا آ ن ملـــتی ، هـــمــگا م کا را ست

زبـد بخـتی ، بـه روز بیـکا روطند ا ر        د رینجا صبح وچا شت وشـا م ، کا را ست

_ _  _ _ _

بگـویند :  که  بهــا رشـا د ی فـــزا یـد

بـه هـــرســو، کا روآ بــا د ی فـــزا یـد

بسی ا فسـو س بـه مـلک مــا ، جنگهـا

گــــیـرد شــد ت وبـــربـــا د ی فــزا یـد

___

چـه خوش ا ست، نوبها رونوجـوا نی           چــونکه گـرمي و سـردی را ند ا نی

جوا نی وبها ر،چون کـل عـمرا سـت            جوا ن ئي تو، و قــد رش را ند ا نی

____

د ریغـــا إ تا که پلک برپلک  مــا نی

گـذ شته هـــــم بهــــا روهـــــم جوا نی

ترا  گــویم که  از  نسل  جــــــوانی

بـد ا ن قـد ری جـوا نی ، د رجــوا نی

_____

سا خـته روزگا رِمـا ، آ زرده خـا طر       بهـــا رآ مد ومــا هـستیم ، مـسا فــر

کـند تبد یل بسی چـیزرا بهـا ر، لیک         کجــا تـبد یـل کـــند نـا مِ ، مـسا

----------                 ما رچ 2008 کا نا د ا