افغان موج   

جهان ز جوشش افکار می شود خالی
ز هـوش مـردم هشیار می شود خالی
شعـور و فلسفه و فهم را به گور کنند
ز خـلــق تـازۀ آثـار مـی شــود خـالی

سـرود مـردۀ تاریک را بـه دل گویند
ز نـور زمـزمـۀ تـار می شــود خالی
سموم نفرت و نفرین جنگ می پاشند
ز آرزو دل افـگـار مـی شــود خـالی
چمن به بلبل خوشخوان میشود دوزخ
ز آب و دانه چو منقار می شود خالی
بـه یاد گلشـن دیـروز چشم گل گـریـد
چـرا که دامـن گلـزار می شـود خالی
طمع وحرص سرمایه تاکه افزونست
محیط خشکه و ابحـار می شود خالی
حـریـم خـانـه و بازار و دهکـده ناامن
محیط زیست به اشرار می شود خالی
چو شیخ و مفتی افراطیت به ممبر شد
زبـان ز جـذبــۀ گفـتـار می شود خالی
جهان به قبضۀ بیداد زور افراط است
ز اعـتــدالی و ابـرار می شــود خـالی
گوگل وگوشی وفیسبوک تا رباید ذهن
دل و دمـاغ ز اســرار می شـود خالی
ز دود و فضله و مردار چرخ سرمایه
زمـیــن ز پـاکی انـوار می شود خالی
زمیـن که ارث همـه نسلهای انسانست
مجـو اضافـه که انـبار می شـود خالی
مکـن سـتم از ایـن بیش بـر همه عالـم
که بانک دالر و اسعار می شود خالی
نـه روح مانـد و نـه خانـۀ طلایین ات
چـو جـسـم آدم بـیـمار می شـود خالی
کجاست قـدرت اسکندر وکی وجمشید
به لحظه ای همه دربارمی شود خالی
اگر بشر نخرد بعـد ازین سلاح جنگ
ز گـنـد اسـلحـه بازار می شــود خالی
به جای نفرت و نفرین گرنشیند عشق
جهـان ز کـینه و آزار می شـود خالی
بـرابـری و عـدالـت اگـر شـود جاری
غـرور دالـر و دیـنـار می شود خالی
اگرمهارشود چرس و الکل و تریاک
روان وجسم زاضرار می شود خالی
مزن طعنه به آوارگان که مهمان انـد
وگـرنه جـامعه از یار می شود خالی
به جای توطئه گرلطف و مهر بنشیند
جهان زوحشت وکشتارمی شود خالی


رسول پویان

6/4/2019