افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

با درد و دریغ به شهید مینه منگل تقدیم می نمایم: 

شاخۀ بشکسته ام در دامنت مادر وطن

خون من آخر نمود تر دامنت مادر وطن

هر چه از فرهنگ همزسیتی فراوان گفته ام

مهره های عشق و دوستی با سخنها سفته ام

 

لیک هر حرف دل من نشتری بود در دلش

واژه های نغز من چون محشری بود در دلش

دشمن میهن سرود امروز ساز دیگری

بال من بشکست، هراسان کرد باز دیگری

دیده ها کور است  وگوش ها کر از دست نفاق

ای وطنداران خدا را همتی با اتفاق

می نهم با گریه سر در دامنت مادر وطن  

می کنم خاک تو در بر دامنت مادر وطن

 

پوهندوی شیما «غفوری»

 

11.05.19