افغان موج   

با نام صلح غارت و کـشتـار می کنید

تا کی به جنگ بیهوده اصرارمی کنید

مزدور و سـر سـپردۀ کلدار و دالـری

نه از خدا نه خلق وطن عـار می کنید

کاخ سـفـیـد قـبـلۀ حـاجـات کـرده ایــد

ذبـحِ حـقـــوق مــردم و دادار می کنید

هـردو بـه دیـر و کعبه کنید اقـتدا ولی

حـق العـبـد و محکـمـه انکار می کنید

حـق خـدا و خـلـق شــده پـایمـال زور

تـا قـاتــلان رهــا ز ســردار می کنید

جانی و دزد و خان مخدـر شـود رها

زنـدان پـر ز عـاقـل و ابرار می کنید

مذهب وسیله یی شده دردست جابران

آن را نـقـاب قـاتـل و اشــرار می کنید

شمشـیر خـونچکان نهی بـر کـف سـتم

زن را به حکم طالبی سنگسارمی کنید

دموکراسی چون که دروغ بزرگ بود

قـتل شـعور و دانـش و افکار می کنید

کودک و نـوجـوان بـه تـیـغ سـتم کشید

جـنگ بـا پـدر و مـادر بیمـار می کنید

با عندلیب و کـبک و کبوتـر کنی نبرد

بـا کـرگـسان لاشـه بـه منقـار می کنید

گل های پرپر شـده را می دهید بـه باد

درچشم مهروعشق وصفا خارمی کنید

تبعیض وقوم پرستی وظلم و ستمگری

نـه در نهــان، بـر سـر بـازار می کنید

آزمـوده را دوبـاره چـرا آزمـون کـنید

صـد بار ایـن مغالطه تکـرار می کنید

فاشیسم ارگ وطالب و داعش باهم اند

آیـا بـر ایـن معـامـلـه اقـرار می کنید؟

راه نجـات مـردم ما اسـتــقـامـت است

گرچه ترور ودهشت و آزار می کنید

رسول پویان

17/8/2020