افغان موج   
در میکده هم برکت ماه رمضان است
هر پرده ی اسرار پر راز نهان است
آن خالق یکتایی که ساقی لقب اوست
او محرم هر راز و هم مونس جان است
ما را نه هراس است ز دنیا و ز عقبا
او خالق ما صاحب این کون و مکان است
هر موج که خاشاک ز سینه بزداید
اشک است چو سیلاب که از دیده روان است
در صبح پگاه مرغ دلم بانگ سحر کرد
بر خیز و بشنو،که بانگ رمضان است
ثبت است"امان"نام نیکو کار به تاریخ
"پس مرده همان است که بی نام و نشان است"
 
امان قناویزی