افغان موج   
ما نـــــه های و هـــــــــوی و افغان میکنيم
گـــــــر فغان کــــــــــــــرديم عصيان میکنيم
قلب ما صد پــــاره در خـــــون میتــــــپــــد
تا سرشکی نــــذر مـــژگان میکــنـــــيـــــــم
درس صــد مکتب بــــــــه پايان مــــــیرسد
تا کـــــــه درس عشق عـــنـــــــوان میکنيم
در تظاهــــــــر چـــيــــــره دستی میکـنــنــد
کـــــی دگــــــــر باور بـــــه پيــــران میکنيم
ما کــــــه مــــــــی کاريـــــم تـخـــــم لالـــه را
دشت و دامـــان را گلستان میکـــنـــــــيـــــم
قـــطـــرۀ اشکــیـــم بـــــر مـــژگان عـصـــــر
چـــــــون بــــه خاک افتيم، تــــوفان میکنيم
ســـرمـــد از سر باخـتـن ما را چــــه بـــــاک
جــــان خــــــود صد بار قـــــربان میکـنـيــم
 
زنده ياد استاد داود سرمد