افغان موج   

آدرس: امتم

گریه های کودکان

اشک و آه مادران

اه اه اه پدران

همه در غزه ویران

***

کافر و شیطان

اسرایل و غربیان

همه یک دست و دوستان

علیه غزه ویران

***

سرور شادی

آتش و آتشبازی

خنده های قهقه ایی

در عرب، یهود و غربیان

***

حیله و نیرنگ

آشتی های رنگ رنگ

معامه و ننگ

در قاهره و عرب ستان

***

شاهان خلیج

غلامان هیچ

همه با هم در پیچ

همه عرب و مسلمان

***

غزه ندارد آب

خادم مینوشد شراب

امت همه در خواب

بین فرق مسلمان تا مسلمان

***

حقوق بشر ساکت

بشر در زیر بم و راکت

قسم به آجه  و بابت

اینست حقیقت جهان

***

دموکراسی و دیکتاتوری

سلطنت و جمهوری

همه وسایل شیطانی

آه! توهین کردم به شیطان

***

ریاض و غزه

غزه و قاهره

عجم و عربیه

همه با هم دشمنان

***

برادراند شرقی و غربی

چی عجم باشد و یا عربی

مشروط به شروط دینی

که باشد همه مسلمان

***

صلح عرب و اسرایل

گاه در خشکه و گاه در ساحل

ضیاع وقت و همه وسایل

تا اسرایل گردد بیکران

***

تجاوز اسرایل به غزه

است جنگ زور علیه ایده

جنگی که تا هنوز کس ندیده

چون ایده شد پیروز میدان

***

" پیمان" به عزای غزه

گاه گریه نمودی وگاه ناله

غزه نیست محتاج شعر و مقاله

مرد عمل شود، دا گز دا میدان

رستم پیمان

 دانشجوی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل

10 . 11 . 87 ه ش / کابل افغانستان

www.andishaha.blogfa.com