افغان موج   

مقام مادر

از : "سید فضل احمد پیمان"

قسم به  مـرتبــت  عـــرش  اعتلاي  تو  مادر

كـه نيست  مهــر  كسي  در دلم سواي تو مادر

تـو آن مــنادي  عشقي  كه  بوده  در دل شبها

ســــرود  هستي ام  آهنگ  لاي لاي  تو  مادر

هـــزار شـام  بـه بالين  من  به  صبح رساندي

هــــزار  بار  شـــود جان  من  فداي  تو مادر

دل تو مخـزن لطف است و گنج عاطفه و مهر

هــزار گنج پشيزي است در بــهاي   تو  مادر

بيا كـــه تازه  شـــود  اي  گل  حديقة   خلقت

مشـام جان من از عطر جانفــــزاي تو  مادر

بيا كـــــه مرغ دل داغدار و غرقه به  خونم

نمي طپـد به هــــواي بجــز هواي  تو   مادر

بيا كـــه با تو دهـــم شرح  بينوائي  خود  را

بيا بـيا كه شـــــد از دست  بينواي تو  مادر

مـــرا  بلـــطف  ببخــــشا  كه  بر  نمي  آيد

زبـان الكــنم از  عــــــهدة  ثناي  تو  مادر

تــــو  آفتـــــاب  سپهـــر  بلند  عالم  قدسي

فـروغ عالـم قـدس است از ضياي  تو مادر

فراتر  است مــــقام  تـــو  از  مقام   ملائك

مـجال نيست كــسي را شدن بجاي تو مادر

نــــموده رشــد بـه دامان تو نوابغ  دوران

مِـس وجــــود شــود زر زكيمياي تو مادر

دم تــــو چـون دمي عيسي بود روان پرور

روان مـــرده شـــود زنـده از نداي تومادر

به ميـــزباني ات ايــزد گشوده باب كرامت

فكنـــده مـــايـده از آسمان  براي  تو  مادر

طـــــواف كعبـــه  برد  ره  ببـارگاه  اجابت

بشـرط هـَــــروله در مروه وصفاي تو مادر

خــــدا به عصمت و پاكيزگيت داده گواهي

به  آيـه  آية  نـــــور  تـو و  نـساي تو مادر

ترا چگـونه  ستايم ؛ ترا چگونه ؟  كه مضمر

بـــــود رضـاي خــداوند در رضاي تومادر

بـــه دستــــــگــيري كونيـنم  احــتياج  نـباشد

بـــــه عـرصه كه عــنايت كند دعاي تو مادر

مكـــــارم تو نگـــنجد به صــد صحيفه معني

بــــغــير مصـــحــف لاهوتــي ولاي تو مادر

سزد اگر  چو غباري  فتد  بپاي  تو ( پيمان)

كه گفته اند  بهشت است زيــر  پاي  تو مادر