افغان موج   

رسول پویان

دشت آزادی

ناله می پیچـــد درون ســینه ام

باز ای خــوابیدگــان غــوغا کنید

رفتـه در امــــواج تـــوفــان بـلا

زورق بشـــکســـته را پیـدا کنید

***

عنـدلیب  شاخـــک ســـبز وطن

می ســـراید نغمــه دیـــرینه  را

نــالـه زار دشـت آزادی کــــند

بهـــر مـیهن  سیــنه بی کینه را