افغان موج   

ولسی جرگه؛ باز هم درجال جهالت

رستم پیمان

 

ملی بودن؛

ملی فکر کردن

و ملی عمل کردن؛

ملی بودن - بودنی است بسا عاشقانه؛

ملی فکر کردن - فکر کردنی است خیلی عالمانه

و ملی عمل کردن - و عمل کردنی است واقعاً قدرتمندانه.

اما

 ترسیم چهرۀ کاذب ملی از خود در محضر عامه؛

 فکر کردن جاهلانه با خود در خلوت خانه

 و عمل کردن غیر ملی در ولسی جرگه؛

 خیانت است  در حق خود و همسرنوشتهای خویش و  جنایت است در حق سایرین.

اکثر وکلای ولسی جرگه از تبار مردمی اند که پراگرف فوق در مدح آنها زانو زده است. شعر شان   در مدح ملت سروده میشوند وشعار شان هم برای آبادی و آزادی مملکت  سرداده میشوند، به گفته شاعر در منبر وعظ میکنند و در خلوت هم کاری دیگر. ولی این موکلین اند از دیو دَد مَلـُول اند و آروزوی رستم داستان را در دل به یَدک میکشند.

وکلای جلالت مآب روزهای روز برای انتخاب یک رئیس در سروصورت هم زدند که خوشبختانه هیچ یکی به مراد دل نرسید و باز هم حالا گویا که در نمایشگاه انتخابات معاون اول ولسی جرگه چهرۀ واقعی شان را به نمایش گذاشته اند. و  حتی کسانی که با انتخاب رئیس، معاون دوم ومنشی جرگه از تبار شان، رفع غریضه شده بودند حالا  توقع بیشتر دارند و کارتهای سفید می جنبانند.

از چهار قوم بزرگ افغانستان فقط یک قوم که عبارت از قوم تاجیک باشد، در آئینه هیئت اداری ولسی جرگه قابل دید نیست البته هدف بنده تقسیم کرسی های هیئت اداری جرگه بر اساس هویت قومی نیست بل منظور از عبارت فوق، دید مسئله از زاویه ای است که اکثر وکلا  موضوع را از آن زاویه می بینند بناً اگر عالی جنابها واقعاً نسبت به افکار قوم گرایانۀ شان صادق اند، باید حد اقل یکی از کرسی های باقی ماندۀ هیئت اداری این جرگه را به وکیل از تبار این قوم تقدیم نمایند.

انتخاب شدن  و انتخاب کردن معاونت اول جرگه کما فی سابق مانند انتخاب شدن و انتخاب کردن رئیس جرگه ادامه دارد. باز هم یکی از جناح حکومت نامزد میشود، دیگری هم ازطرف به اصطلاح مخالفان به میدان می آید و سایرین هم بر هردو خندیده و با کارت سفید در روی هردو میزنند. اما این مردم اند که نسبت به وضع نمایندگان شان تشویش دارند تا مبادا اینها گل سرنوشت مردم را در آبِ  دهند که مانند آبهای طبیعی ما در آسیاب دشمن  بدون حد اقل استفاده در جغرافیای افغانستان میریزند.

 احتمال میرود شتر که در گردونه دروازه انتخاب رئیس ولسی جرگه خوابید، بار  انتخاب معاون اول جرگه را هم به منزل برساند - و در صورت استمرار وضع  حاکم، انتخاب معاون اول به بن بست رسد و وکلا  برای اعادۀ حیثیت تن به معامله دهند که انرا قبلاً در انتخابات رئیس شان تجربه کرده اند. ولی سوال اساسی  اینست که: آیا نمایندگان بار دیگر دل در دریا خواهند زد تا سفر عشق کنند؟. جواب برای این سوال قبل از وقت خواهد بود.و اما اگر ما دل در دریا زنیم و در مقابل این سوال پاسخ مثبت دهیم،  سوال ثانی دیگری دغدغه زا  خواهد شد که: طالع کدام اقلیت بــِل خواهد کرد تا کسی از تبار اش بر کرسی معاونت اول ولسی جرگه تکیه زند؟.

صرف نظر از اینکه، کدام اقلیت خوش چانس برنامه میشود. هر اقلیتی که  کسی از تبارش در این پست برسد. شگفتی ها آفریده خواهد شد، جشن ها برپا خواهد شد و اعلامیه ها صادر خواهد شد.