افغان موج   

نویسنده : لوی افغان

آن یکی شــــــیر است کادم میخورد

وان دیگر شـــــیر است کادم میخورد

شعری از سلیم ازاد

کشـور همسـایۀ مــا چـوچــۀ انگــریــز شـد

در هــــــوای انـتقامش ، شعـله هایش تیز شد

روز گـاری ، از قضا ، از بطن (لندن) زاده شد

تشنــگان خـــون ما را ، بســتر و کـا ریـز شد

هسـت بنیادش به دزدی و ریا و مکــر و کـین

هـــم غــلام (لندن) و هم کاتبش، هم میز شد

در هــوای فــورمـول بــمــب زوال این جـهان

بسکه غیر(دال)و (پان) از خوردنی پرهیز شد

هوشدار ! ای نا بکار! اینجا ، حریم دیگر است

بیـر قـش ،با خون آ ز ا د ی چـه رنگ آمیز شد

میـزنی (راکت) به نامــــردی به َطرف کشورم

گویـمت : شایـد بـزودی ، نـادم این خـیز شد

نحو تحلیل :     وی گفت درجواب گفتم

 

حامد کرزی: اردوی ملی افغانستان نگهبان خاک و سرحدات کشور و سمبول وحدت ملی است.

گفتم:    اردوی کنونی متاسفانه نگهدارنده ای فساد، چوروچپاول، مصلحت ، تعامل، غاصبین،حسودان، جواسیس امریکا ، انگلیس ، ممالک غربی و اسیایی بشمول تروریستان پاکستان که مشاورینش فعلا دوروبرت راگرفته اند کارمیکند، برای مردم عادی هر فرد اردوی ملی که فعلا آنرا به اقوام، تنظیم ها،سمت ها وحتی زبانها تقسیم کرده ای ملی است وبرلباسش افتخار میکند ولی سوال اینجاست که چرا نمیگذاری درمقابل 17 ماه راکت پرانی حرامزاده گان انگلیس خاموش باشند وعکس العمل نشان ندهند ، چرا نمیگذاری تا جلو فارورد پالیسی اردوی غاصب انگلیسی الاصل تروریست را درخاک اشغال شده ما توسط عمال انگلیس درکوته، بلوچستان ، پیشور، مردان، وزیرستان وامثالهم بگیرند، تروریست ها بکمک انگلیس بندر گوادر را بر چین وایران فروختند ، قتل عام هزاره ها ، پشتون ها وبلوچها دردوطرف خط ختم شده دیورند قراردارد هم جناب شان خاموشند وهم اردوی ملی ما که سمبول وحدت ملی به گفته شماست ولی ما عکس العمل ملی شان ندیدیم وهر آن تفنگش بسوی افغان شلیک میکند. اینکه چقدر ازسرحدات وطن ونوامیس دفاع میکنند بحث علیعهده است ونشانه آن تجلیل جشن آزادی کشور ازانگلیس است که امثال نیز در پشت در های بسته درارگ خواهی تجلیل گرفت و یورانیم هلمندرا به انگلیس بخشیدی بشمول قبر ملالی 16 هزار عسکر بریتانیوی هرروز زیر پاهایشان لگدمالش میکنند و حتی مهاجرین آنرا درقرغه حدود 4 سال میشود یک دفعه هم خبر نگرفتی ونه هم همین اردوی ملی ما از آنها دلجویی کرد. فقط سخنگویش از حالت ریش دراز به ریش کوتاه ازحالت موسفیدی به حالت موسیاهی اواز حالت ملایی و مجاهدی به سیکولروریش فرانسوی تغیر شکل داد. اردوی ملی فعلا پاسپان ارگ شما اقایون شده است وحتی مکتب استقلال را سنگرساخته اید وفقط هرروز درجاده های کابل دیده میشوند. کجایش سرحدات است. چندی قبل درنمایشگاه صنعتی مکمل سرک باغ بالا را الی کانتین هوتل مسدود کرده بودید ، نه از سرحدات خبر بود ونه از نگهبانی وطن فقط لویه جرگه رامحافظت میکردند.اردوی ملی فعلی ات فقط وظیفه ای عسکر وزارت داخله راگرفته است وبس.

طی ده سال رفقای بین المللی ات نه برایت توپ دادند ونه طیاره، نه هم برایت رادار ساختند ونه قوای زریحی ، نه برایت قوای کشفی دادند ونه هم استخباراتت راگذاشتند که به پا ایستاد شود. همین لحظه اگردومملکت اتومی با هزاران طیاره بمب افگن بالای ما حمله کند 6 قول اردوی نظامی وپولیس مادرسه ساعت متلاشی شده وجنگ پارتیزانی و چریکی اغاز میشود وباز شما وتیم فاسد تان به اروپا، هند و انگلستان وامریکا مهاجر شده واولادغریب میماندودفاع وطنم.

اینکه ازچقدر خاک ما دفاع کردند نمونه آن فروش بندر گوادر به چین، کشانیدن لوله ای گاز ایران به تروریستان، نمونه اش 17 ماه راکت پرانی وسکوت آنها ودرمقابل رفتن به تروریستان که بیایند واردوی مارا تعلیم دهند. جای بسیار افسوس است.

من به عساکر رشید اردوی ملی ، پولیس ملی و امنیت ملی خود افتخار میکنم وهم بالای وجود کسانی افتخارمیکنم که فعلا وظیفه اردو وپولیس را درمقابل اشغال امریکایی واروپایی وانگلیسی و تروریستی انجام میدهند. دفاع از وطن، از سرحدات، ازمقدسات، از ارزش ها را بادست خالی، تن برهنه، جیب خالی وقربانی سرهایشان نظرانه میکنند تا شما و تیم فاسد تان برایتان 25 میلیون دالرhouse oval بخریدوبسازید و صدها میلیون دالر کابل بانک چورکرده وشهرک سازی وشرکت سازی کنید.

من به همین پولیس افتخارمیکنم که زمین های تصدی کامازء هوخست، جنگلک ،سمنت غوری، زمین های زراعتی جلال آباد، هلمند، هرات، بلخ، کندز، بامیان، وکابل رابه شما وتیم فاسد تان بخاطر شهرک سازی بخشیدند وحق السکوت گرفتند، من به همین اردو وپولیس افتخار میکنم که قرارداد البسه، روغنیات، غذا وقرطاسیه را با غاصبین میبندند تادیگر هم چاق شوند.

من به همین نیرو افتخارمیکنم که هرروز درمقابل غصب واستحصال مفکوره های مان از طریق موسسات خیرات ده خاموشندوهرروز هزاران نیروی مغزی را ازکشور فرار میدهند. من به همین نیرو افتخار میکنم تا گذاشتند امریکا ومتحدینشان تونل های زیر زمینی برای استخراج یورانیم، طلا وپلاتینوم بسازند، هرروز قاچاق اسلحه ، دختران افغان، قاچاق آثارتاریخی، قاچاق درختان وحتی حیوانات چون قره قل را اجازه دهند.

من به وجود شما نیز افتخار میکنم که فرهنگ معافیت مجرمین را بوجود آوردید وحتی امروز رسانه های مزدورتان رقص های بچه ودختر را برخ مردم میکشند تا بیشتر خو بگیرند، عیسویت را برخ مردم بگیرند تا بیشتر مردم عیسوی شوند، من به شما نیز افتخارمیکنم تا هرروز به نشر تبلیغات سؤ دشمن خاموشید ومهرسکوت برلب نهاده اید.قمارتلویزیونی، سودخوری بانکی، شراب نوشی، زنا، لواطت، تبلیغات منافع ممالک تروریستی علی الخصوص دشمن قسم خورده ای مارا اجازه میدهی وعنقریب خط دیورند رارسمی ساخته وبه بهانه ای باردرمنجمنت درچشم مردم خاک پاشی میکنی وهم درمقابل تبلیغات شرکت های جاسوسی اتصالات، ام تی ان، افغان تیلیکام، روشن وامثالهم که نقشه انگیسی افغانستان راروز سه بارنشر میکنند خاموشی. به وجود ات افتخارمیکنم که درمقابل احزابی که نقشه ای انگلیسی افغانستان را لوگوساخته اند خاموشی وگپ ازحفظ سرحدات وقلمرو کشور میزنی. مارا بازی میدهی یا خود روی چشم انگشت گذاشته وافتاب را پنهان میکنی.

من به ریاست نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگت افتخارمیکنم که از تبلیغ ونشرات نام دشمن درخاک ما وعنوان کردن اینکه کویته، پیشور، وزیرستان و مردان وامثالهم خاک تروریستان است ازطرف رسانه های مزدورایرانی الاصل ورسانه های مزدور امریکایی الاصل حق السکوت میگیرند وهم از نشرات اعلانات تجارتی یا بازارگانی شرکت های بزرگ مخابراتی که روزسه بار نقشه انگلیسی افغانستان را نشر میکنند خاموش است.

من به وزیر دانشمند معارفت افتخارمیکنم که د صفحه دوم کتاب معارف دیورند رارسمی ساخت وبرای نشر نقشه انگلیسی افغانستان 12 میلیون دالر مصرف کرد وعنقریب کتاب های جدید رانیز نشرمیکند.

من به اسفندیار ولی ومشر اچکزی نیز افتخارمیکنم که برای پیشروی عساکرانگلیسی مهرسکوت برلب نهاده اند وفقط جنگ زبانی وعدم تشدد را براه انداخته وعمالش را درچاراطرافت مقرر کرده اند تا پیمان استراتیژیک امضا کنی وخون 5میلیون شهید ببخشی.بلی ما مردم افغانستان به وجود شما افتخارمیکنیم واگر نباشید نعوذ بالله خدای ما گم میشود وروزی رسان ما قطع.

گفت:

"امروز از همینجا اعلام می کنم و حکمی را نیز فردا صادر می کنم که هیچ قوت نظامی و امنیتی افغانستان در هیچگونه شرایطی طیاره های خارجی را در قریه ها و دهات افغانستان، خواسته نمی تواند."

حامد کرزی همچنین تصریح کرد که در چند روز گذشته در اثر بمباران نیروهای بین المللی در ولسوالی شیگل ولایت کنر در شرق افغانستان، ۱۴ غیر نظامی کشته شده اند.

گفت: من قوماندان نیروهای ناتو را فراخواندم و از وی پرسیدم که آنها چرا خلاف تعهدات شان عمل کردند. وی گفت که نیروهای افغان خواستار کمک هوایی نیروهای ناتو شدند.

گفتم:

جناب شان فقط شعارمیدهیدو حکم صادر میکنید ولی رییس دفتر شما ومعاونین تان فردا به همین نیرو حکم دیگر پشت پرده صادرمیکنند وازتطبیق آن جلوگیری میکنند وبه گفته شما مصلحت میکنند.

بلی جناب کرزی صاحب جنگ مصنوعی علیه تروریزم که بیش از 50 هزار افغان بیگناه من کشت، حدود هزاران نفر دیگر را گمراه دیموکراسی ساخت که امروز فرق حلال وحرام نمیدانند، فرق جنگ منافع وجهاد نمیدانند، فرق رشوت وفساد ووند نمیدانند، فرق خوب وبد نمیدانند، فقط توانستی به مردم ذهنیت بدهی چطور غلامی کنند وچطور پول جاسوسی بدست بیاورند و علمای خود طالب والقاعده قلمداد کنند وبکشند. انجینر ، معلم وداکتر خود کافر گفته بکشند، این جنگ یورانیم وتیل که شما ومتحدان غربی تان سرداده اید وگروه دیگر مکمل ومتمم تان به نام طالب ومجاهد ولشکر این وان ساختید مارا دیگر خسته ساخته است. شما به نام دیموکراسی میکشید، انها به نام اسلام وجهاد.

درمقابل یورانیم هلمندرا چورکردید، هزاران زمین جریب را چور کردید، پول کمک شده مردم شریف امریکا را چورکردید ، قرارداد های بزرگ را به قوم وخویش دادید ونظام طبقاتی ایجاد کردید. که به عنوان مثال خیانت توضیح تذکره الکترونیکی را که چهارسال قبل شروع ومیتوانست 60 درصد امنیت کمک کند به جی تی ار با شمول قوم پوپل زایی خود اعطا کردید ومردم بیچاره چهارسال میشود که منتظر توزیع تذکره اند. درمقابل تمامی عمال تروریست به نام افغان تذکره کاغذی گرفته پاسپورت افغانی میگیرند وبه ممالک هند واروپا به نام افغان فعالیت تخریبی وانتحاروانفجار انجام میدهند.

من به وجودت افتخارمیکنم دوست عزیز، ما به شعار های که فعلا شخصیت سازی میکنی افتخارمیکنم.

من بوجود همین نیروهای خارجی که بدون اجازه ما آمده اند وشمارا رییس جمهور ماساختند نیزافتخارمیکنم چون شما همرایش قرارداد استراتیژیک افغان کشی به امضا رسانیده ایدوعنقریب مصونیت قضایی نیز برایش تحفه داده وبرای همیش خون مارا برایشان هدیه میکنید تا شما ودارایی های باد اورده تان حفظ شود ودرمقابل معدن های ما مفت بخشید وپول آن سلاح برای افغان کشی میخرید. من به وجود همین جسم اجنبی پرازیتی وایروسی وسرطانی افتخارمیکنم که امروز برایش اشغالگرگفته نمیتوانم چون جناب شان دلتنگ میشوید، من بوجود همین نیروها افتخار میکنم که هرروز پشتون، بلوچ میکشند. گهی به نام طالب، گهی به اسم، انتحاری، گهی به اسم اربکی، گهی به اسم نیروهای امنتی جناب شان.

گفت:

در چهره های شما مردم افغانستان اولاد خود را می بینند و در لباس شما، وقار و عزت خاک خود را می بینند. مردم زمانیکه شما را ملبس با یونیفورم زیبای تان مشاهده می کنند، آنها به خود، خاک و تاریخ خویش افتخار می کنند و از آینده شان مطمین می شوند.

گفت: وظیفه شما این نیست که مردم از شما در هراس باشند بلکه وظیفه شما این است که با دیدن تان مردم احساس آرامش و اطمینان حاصل کنند.

گفتم:

بلی جناب شان ما هروقت فرزندان خود به اردو،پولیس، امنیت میفرستیم تا از سرحدات ما دفاع کنند ولی امروز شما آنهارا درقریه جات مادرکشتن فرزندان دیگرما مصروف ساخته اید ، شما ایدکه فساد کردید، شما ید که سیستم های کفری وخلاف نبض جامعه (دیموکراسی، کمونیزم ولیبرالیزم) تان برپاساخته واولاد های مارا که برای عزت ووقار وابرومندی نسل ما میفرستیم ، درمقابل درلنگی ، چادری وعنعنات ما دوباره بشمول شرکای جرمی تان برایمان انتحاری فرستادید، علمای ما بدنام کردید، حجاب مابدنام کردید، دستارما که زمانی نشانه وقار، ابرو وعزت وافتخار مولانا، ابوعلی سینا، سید جمال الدین بود امروز زیرپاکردید وباید هرروز تلاشی شود وسرازمحاسن سفیدان وبزرگان مان پایان شود تا مبادا بمبی تروریستان انگلیسی ویا امریکایی دران نباشد.

بلی ما بخود،تاریخ، هویت وملت مان افتخار میکنیم، ما بدین افتخار میکنیم که هر اشغالگردرهمین نقطه ای تاریخ از پا درامد ،انگلیس، روس، امریکا، ولی شماباز معامله کردید وبه عنوان مشاور صلاحیت خون ما به آنها سپردید. مفکوره ها وپلان های تجارتی ما مفت بخشیدید وحتی از چوکی های دولتی به استحصال مفکوره های مان پرداخته ایدو به یو اس ایدی میبخشید.

بلی وظیفه پولیس، اردو، وامنیت ملی این نیست که مردم خود به زندان افگند ویا مخالفین سیاسی جناب شان را تروریست خطاب کرده به جنگ مجبورکنند. وظیفه اردو حفظ سرحدات ونوامیس ملی وخاک است ولی امروز درقریه جات چکر میزنند. وظیفه اردو مقابله بااشغال واستعمار است ولی امروز در مشارکت با آنها جنگ تصنعی علیه قوم خود به امرشما شروع کرده اند وهرآن کمک بمبارد قریه جات خود خواهان اند.

بلی وظیفه پولیس دفاع از حقوق شهروندان، تامین نظم عامه، پاسپانی از قانون (که متاسفانه امروز کفرو اسلام را مخلوط ساخته اید ودست پولیس را بند کرده اید نه کافرید ونه مسلمان) وظیفه پولیس دستگیری مجرمین، دزدان، زناکاران، غاصبین، جرایم جنایی وحقوقی است ولی متاسفانه امروز دروندوچور تان همرایتان بوجی گرفته اند واربکیان تان وقتی یک خبیث طالب ازکدام طرف بالایش فیر کند وفرارکند درمقابل بالای قریه جات ومردم عام فیر کرده مواشی را نیز حمله میکنند. که ازطالب وامریکایی خطرناکتراند.

وظیفه امنیت ملی شناسایی جاسوسان بیگانه است ولی امروز وظیفه ای پولیس را برایش سپرده ای وحتی شصت نفری ازمشاورینت که به تروریست قسم خورده ای مان کارمیکنند دستگیرکرده نمیتوانند واگرخدای ناخواسته کدام عملی اجرا کنند باز بالای سر رییسش نیزمعامله میکنی ووی را به کشتن میدهی.

اگر دست همین امنیت ملی راباز بگذار امریکا خوبریت 9ما اخطار داد وانگلیس 6 ماه ، فرزندان امنیت ملی افغانستان قادرند در دوماه تمامی جواسیس بیگانگان را شناسایی کنند، اعمال شان را بند سازندتمامی قریه جات را امن سازند که دران صورت جای پای برای جناب عالی و متحدین دیموکراسی و حتی طالب نماها و 30 حزب ایرانی پاکستانی ات نخواهد ماند ولی افسوس که امروز فرزندان مارا چون جناب شان خلاف موازین اخلاقی، انسانی، دینی وتاریخی عمل میکنید بین خود درجنگ انداخته اید. یکی از طالب دفاع میکند بیخبر ازینکه به پول انگلیسی حمایه میشود دیگری از جناب شان بیخبر ازینکه به پول امریکایی چاق شدید.

تفاوت بسیار بین کلمات ذیل وجود دارد.

شهر کویته پاکستان

شهر کویته دربلوچستان

شهر کویته خاک اشغال شده افغانستان بواسطه تروریست های پاکستانی

شهر کویته خاک اشغال شده بواسطه عمال انگلیس

شهر کویته افغانستان که فعلا تحت حکومت پاکستان به حمایه انگلیس قراردارد.

شهر کویته پختونخوا

شهر کویته پختونخوای پاکستان

شهر کویته پختونخوا افغانستان

که باید بتاریخ مراجعه کنید کویته، چمن، پیشور، وزیرستان، مردان، گوادر، جیلم، بولان، گلیگیت، پل اتک، ونواحی اطراف آن افغان اند وخاک افغانستان است که فعلا نظر به بی کفایتی افغان های دوطرف خط محوشده ومنحوس دیورند از طرف عمال انگلیسی تروریست توسط یک حکومت که دولت گفته نمیشود کنترول میشود وهرروز درحال پیشروی وپالیسی فارورد اند وعده ای اقلیت جاهل از پشتون ها، تاجک ها، هزاره ها، وامثالهم بخاطر منافع شخصی ، گروهی وحزبی خود بالای آن معامله میکنند

گفت:

گفت که من اطمینان دارم که تفنگ که در شانه های طالبان است، تفنگ بیرونی است و هدف این است که افغانستان دارای دولت، نظام و اردوی ملی قوی نگردد، جوانان ما تحصیل نکنند و به جوانان همسایه رسیده گی نتوانند، صاحب منصبان، فهم و تجهیزات که آنها دارند، ما نداشته باشیم. وی گفت که به همین هدف فرزندان نادان ما را بر علیه وطن خود شان استعمال می کنند.

گفت: بدانید که بر خلاف خاک و وطن استعمال میشوید، پس تفنگ بیگانه ها را از شانه های تان دورکنید، عاقل و هوشیار شوید، مکتب، وطن و خاک تانرا ویران نکنید.

گفتم :

بلی تفنگ شما که دیموکراسی(مردم سالاری) تحمیل میکنید بیرونی است دیروز تفنگ کمونیزم بیرونی بود همین گونه تفنگ طالب واحزاب مسلح سی سال اخیر که باهم جنگیدند وامروز میجنگند بیرونی است وتاریخ شان معلوم : کتابم تقدیم است به شما وگروه تخریبی نظام تان طالب جان وحزب اسلامی که هردو بنفع امریکا واستعمارو استثمار میجنگید یکی اسلام را سپر ساخته ودیگر خودرا نظام مردمی میدانید درحالیکه تمامی اعمال تان خلاف منافع ملی ومردم تان است.

بلی تفنگ هردوی تان خارجی است. بگذار چند چیز رابرایت تعریف کنم تا مشاورینت بفهمند:

استعمار: گرفتن کنترول یک مملکت واستفاده از هرچهاربخش آن (مردم، دولت، فضا وقلمرو) چنانچه ما برعلیه استعمار انگلیس سه صد سال مبارزه کردیم ولی امروز جناب شان قبر ملالی ونشان وزیراکبرخان وحتی غازی امان الله خان برایشان درمقابل ایجاد یک پوهنتون اردو و یک قطعه ای سپیشل فورس بخشیدید وحتی یورانیم رامفت هدیه کردید وتمام هلمند را جای هیرویین وموادمخدرساختید ومردمش را تغیر جینوتایپ کردید.

استثمار: زیاد گرفتن وچیزیکی بخشیدن ، طورمثال ما دروقت روسها وکمونیست ها مستعمره بودیم ولی درمقابل فابریکات ، تصدی ها وحتی شاهراه های بزرگ برای مان ساختند درمقابل میلیون هاشهید دادیم وزندان پلچرخی مملو ازعلمای دین اسلام شد.

استحمار: خرساختن، چنانچه جرگه امریکایی حکومتی ساختید وسناریو ازقبل تهیه شده را برایش پیشنهاد کردید ونامش گذاشتید جرگه ای عنعنوی ولی من درلست آن یک نفر هم از بزرگان قومی ندید(والیان، وزرا، سفرا، رسانه های مزدورت، پارلمان، شوری که به آرای تقلبی ایجادشد) یعنی حکومت تقلبی،پارلمان تقلبی ورییس جمهور ی که باآرای تقلبی آمده است وخود را نماینده 30 میلیون نفوس نقشه وقلمروی کنونی انگلیسی میداند ولی بالای60 تا هفتاد میلیون نفوسش تروریست های انگلیسی الاصل پاکستانی حکومت میکند. وهمین گونه مجالس خاک اندازی خاک درچشم مردم به معنی استحمار است.

استحصال: حاصل کردن، چندی قبل ازدوست بسیاربزرگوارم که درامریکا تحصیل کرده وچیزکی از علم تکنالوژی اموخته است وخدمات بیشتری انجام داده است برای سکتور مخابرات وتکنالوژی واگرخدای ناخواسته حکومت قانونی بیاید ویا حداقل اشرف غنی صایب رییس جمهور شودوزیرمخابرات خواهد شد : شنیدم که لابراتوار یا کنفرانس تکنالوژی وخلاقیت ایجاد کرده است به حمایت موسسه خیرات دهی امریکا بسیارخوش شدم که اینه حالی دولت پیشرفت میکند وما پول ترجمه ماشینی یافتیم، ما فعلا سیستم ها تثبیت صدا وتغیر آن به نوشته را خواهیم یافت ولی دوروز بعدان جناب رییس کل رییس جمهور اوباما درامریکا در قطار مجلس سنا گفتند که ما دولابراتوار خلاقیت تکنالوژی ساختیم وعنقریب دیگر افتتاح خواهیم کرد. برای شک پیدا شد که شاید کدام ارتباط موجود باشد بیادلابراتوار تکنالوژی اکسا، اوپن سورس افغانستان، لابراتوار انترنیوز، لابراتوار انکشافی کریتیف انترنیشنل واخرین لابراتوار کنونی وزارت مخابرات افتیدم وچنین تحلیل کردم. حدود سه صد نفر اگردرهرلابراتوار اشتراک کند و هرکدام دومفکوره داشته باشد، پنج لابراتوار اخیر 1500 نفر اشتراک کنند ه خواهد داشت واگرضرب دو شود حدود 3هزار مفکوره ای ناب که نتیجه سالها فکر است حاصل میشود که قیمت هر کانسپت پیپر وبزنس پلان ومفکوره بین 200 الی چند میلیون دالر است که درمقابل پرداخت یکی الی 5 دانه به قیمت 200 هزاریا 1 میلیون حاصل میشوند. خیلی ارزان خیلی خلاق،ومفید وکاریابی .

درمقابل همین دوسه مفکوره تطبیق شده ما هم خوش ورییس صاحب هم خوش چون 10درصد کمیشن گرفته، ولی همین یک هزارمفکوره کاپی شده وبه خارج انتقال میکند وصاحبان شان پشت نخود سیاه روان میشوند وبازمجبورند برای شان درمقابل معاش ناچیز کارپیدا کنند ویا هم بروند دکانداری کنند وبا خلاقیت خدا حافظی کنند.

ازین گونه استحصال ماطی ده سال اخیر به میلیون ها مفکوره مفت به سفارت خانه ها ، موسسات خیرات خورخیرات ده استحصالی دادیم وتوانیستم نظام طبقاتی موسسه ای راایجاد کنیم وکمر دولت خود فلج کنیم چون آنکه امروز درموسسه معاش دالری میگیرد حاضر به معاش کم افغانی نیست ودرین خیانت وزارت البطن الاقتصاد شامل است.

استخراج: حال برای ده سال آینده نوبتش است. معادن شریف تیل ومس وامثالهم. که وظیفه امنیت ملی،پولیس واردو است که نگذارید خلیلزاد وامثالهم قرارداد کنند ، ویا حداقل نگذارید کاریگر غیر افغانی دران مقررشوند وازهمین چند میلیون جوان بیکاری که برای 5000 کلدار ترامیکشد ویاروی به موادمخدرکرده است استفاده کن.

گفت:

گفت: سال ۲۰۱۴ برای ما بهار و نوروز است، روزیست که ما برای خوردن هفت میوه میرویم و وطن ما سبز و خرم می شود و خداوند ج به فضل و مرحمت اش این خاک را به بهترین درجات می رساند.

گفتم:

بلی برای امریکا ومتحدینشان وحتی شما که هفت میوه معدن خواهید خورد ولی مردم بیچاره به ارمان صلح خون خواهند خورد وکسانیکه برای آوردن اسلام واخلاق علیه ات استعمال میشوند شلیک مرمی ولی شکل آن فرق خواهد کرد. مرشد وکارفرما امریکایی ومشاورش به اسم استاد ومربی وعسکربیچاره ام آله دستش بیخبرازهرچیزواز تمامی جیب پری های جناب شان

بلی همین بهار وهمین زمستان کنونی چندین نفر جانشان درخیمه ها ازدست رفت واطفال شان به امید دوای بدل تروریست ها جان دادند وهمین چند روز قبل یگانه شفاخانه دولتی را به آغاخان بخشیدی ودرمقابل 50 شفاخانه شخصی راکه به پول افغان های بیچاره اعمار شده بود ویا نتیجه زحمات بسیاربود ضرب صفر ساختی تا مردم به شفاخانه آغاخانی جمهوریت مراجعه کنند وبیشتر هفت میوه بخوری.

گفت:

حامد کرزی ضمن اینکه اردوی ملی را مظهر قوت ملت دانسته، اظهار آرزومندی کرد که جوانان افغانستان به اساس اهلیت، کفایت و لیاقت و مشارکت ملی در اردوی کشور شامل شوند و موقع ارتقا و ترفیع را پیدا کرده، به پیش بروند.

گفتم:

ای کاش که ریاست اصلاحات اداری ات وبرنامه ددی ار که جنرال های باتجربه را درخانه شاندید وهفتاد نفر متخصص روسی را درانتحاری امریکایی کشتید نمیکشتید ودرمقابل امروز به تروریست های برای تربیه کلاشینکوف مراجعه نمیکردید. صد افسوس که ماستر های ما بیکاراند ولی مشاورینی که طرد شده اند امروز سی هزار دالر معاش خیرات خارجی که فردا قرض آن افغان بیچاره خواهد پرداخت وشما ها پول کمک را دردوبی سرمایه گذاری کرده ایدخواهند پرداخت. چون فقط حساب وارقام معلوم است.ولی کاری انجام نشده.

گفت:

رئیس جمهور گفت: ما برای دفاع از خاک خود به عسکر خارجی نیاز نداریم، از این خاک جوانان ما که هر روز قربانی می دهند، دفاع می کنند.

گفتم:

ای کاش که ماخود کش بیگانه پرور نمیبودیم وبریک دیگر تاپه های جاسوسی دیگران نمیزیدم وبرای تبردیگردسته نمیشدیم.

گفت»

حامد کرزی خاطر نشان کرد که افغانستان در ده سال گذشته احیای مجدد و بازسازی گردید و در تمام ساحات بخصوص تشکیل اردو، پولیس و امنیت ملی پیشرفت های خوبی داشته است.

گفتم:

طی ده سال به اندازه ای پول غارت شد، غصب صورت گرفت که امروز از دم خارجی هاگرفته ایم وحتی استادان پوهنتون ما با کمال بیشرمی از طرف رسانه سخنگوی سفارت خارجه امریکا بابسیار طمطراق امریکا راناجی وروزی دهنده ای بشریت خطاب میکنند وبا کمال بیشرمی سوپر پاورصدا میزنند وخواهان حضور نظامی عساکر اشغال گردرخاک میرویس خان واحمدخان ووزیراکبرخان هستند تا پول های باد آورده ای شان حفظ شود.باکمال بیشرمی سخنان نیک ترا نیز رد میکنند وبه اصطلاح دیوانه خطابت میکنند. ما ندانیستیم کدام تان راست میگوید درحکومت شما، درپارلمان شما، دراپوزیسیون شما، درگروه های مخالف مسلح شما! این جنگ زرگری تان چه وقت خاتمه میابد، عده ای رانیز در سفارت خانه های خارجی شانده اید تا ازخارج برایتان استحصال مفکوره کنند وبه اصطلاح استخبارات باشند.

چی را احیای مجدد کردید، سرک های که ساخته شد کیفیتش دوسال، یگانه دست آورد تان ساختن چند مکتب ونشر کتب با نقشه انگلیسی افغانستان وخارج ساختن اسلام وجهاد از آن است. یگانه دستاورد تان فرار 50 هزارجوان دیگر تحصیل کرده به خارج است، دستاورده های چون اول شدن درفساد ، غصب وامثالهم دارید که من آنرا چال امریکا بخاطر قطع کمک های وعده شده اش میدانم ورنه آنچه خود ساختند همینگونه نتیجه داد. به اصطلاح همی دیگ او همی شوربا.

گفت:

آقای کرزی با اشاره به این گزارش گفت: این جای افسوس، شرمندگی و خجالت است که مردم افغانستان بدست فرزندان این خاک شکنجه می شوند.

گفتم:

پس باید هرچه عاجلتر زندانی های که مخالفین سیاسی ات هست رهاشوند وبرای شان اجازه فعالیت وآزادی بیان داده شود تاحقایق رابگویند.

گفت:

او تا کید کرد که عامل بیشتر مشکلات کنونی افغانستان، خود افغانها است.

به گفته آقای کرزی: این کشور (افغانستان) را نیروهای خارجی ویران نکرده بلکه افغانها بدست خود ویران کرده اند. زیرا ما توسط کشورهای بیرونی استخدام شدیم.

گفتم:

نخیر کشور را افغان خراب نکرده است ، کشور را شما که خود را افغانستانی خطاب میکنید، شمای که خود را پوپلزایی، درانی، غلجی، هزاره، تاجک، خراسانی، ازبک، مزاری، کندهاری ، پکتیاوال، سلفی، شیعه وسنی ، قوم یهود، وامثالهم خطاب میکنید،شما که خودرا شهزاده و خانزاده، سادات، میا وولی خطاب میکنید خراب کرد، شما که مردم را به قوم ، سمت، مذهب، مفکوره تقسیم کردید خراب کردید، شما ی که 25میلیون هرکدام سرمایه دریافتید خراب کردید، شمای که ادارات دولتی را به فساد مجبورکردید،رسانه های مظروفخواهی مصرفی مصروفی ساختید خراب کردید، افغان بیچاره صبح تا شام بفکر پیداکردن لقمه حلال است وبفکر ازین هست که جنگ شیعه وسنی راچگونه حل کند، جنگ لنگی وپطلون راچگونه حل کند، چنگ احمدزی وکوچی را چگونه حل کند، جنگ ملا وطالب را چگونه حل کند،جنگ افغانستانی وافغان راچگونه حل کند، چنگ دانشگاه وپوهنتون راچگونه حل کند، جنگ نظام ریاستی وپارلمانی ودیموکراسی وکمونیزم وسود خوریتان را چگونه حل کند. افغان بیچاره هرروز درفکر اینست که امروز بازکدام مادر داغ جگرگوشه ای خود خواهد دید و یاخبر بزندان رفتن،شهید شدن ویا کشته شدن بچه، برادر وفرزندش راخواهد شنید، درفکر ازی هست که چگونه ازاختطاف چی هایتان خودراحفظ کند، چگونه ازچور پول هاوزیورات شان درامان باشند، چگونه عفت دختر وخواهر شان را ازبولهوس های شما حفظ کنند.

لهذا این گفتنی خود را پس بگیر وبه خود ، تیم فاسدوگمراه و رفقای بین المللی ات بشمول گروپ تخریبی تان حفظ کن وگناه خود به بام افغان ها میاندازید.

بلی گناه افغان اینست که به انتخابات رفتند وبه شما رای دادند تا شما صاحب میلیون ها دالر شوید، بلی گناه افغان ها اینست که دربرابر مظالم شما ودیموکراسی ات وطالب واسلام تفسیری اش چوب وخالی سلاح است وچیزی انجام نداده وشما بکمک باداران خارجی تان قیادت، علما، رهبران، بزرگان واقعی شان را کشتید وامروز هم گناه اعمال تان بگردن افغان ها می افگنید. گناه افغان اینست که ایران اعدام میشود و!!! گفته ، وافغانی کثیف گفته میشود گناه افغان اینست که درخاک خودش ازطرف مردم خود ش درپیشاور مهاجر خطاب میشودوهم ازطرف برادرش قوم یهود وهزاره وامثالم

گناه افغان اینست که پولش به بانک اورد وشما چورکردید،گناه افغان اینست ازتعلیم بدورش نگهداشته اید ونخبه هایش را به ارگان جاسوسی ملل متحد نصب کرده ویابه اروپا وامریکامیفرستید ونظام فاسدبرایش ایجاد کرده اید.

بلی گناه افغان همینست که درمقابل سی سال مظالم وبدبختی دست شما به عنوان پیر ومرشد وحضرت صاحب و گیلانی صاحب وشیخ الحدیث صاحب میبوسند ولی ازین بیخبرند که عقب کلای شپو، لنگی ملا امام وتسبیح شیخ و پطلون سیاست مدارو چپن شیخ الحدیث جواسیس بیگانگان نشسته اند وفقط از اسلام وارزش ها استفاده ابزاری امریکای وانگلیسی ووهابی عربی میکنند.

گناه شان اینست که ناخبرند که درلباس استادان مدرسه هر ملا مولوی نیست وهرکه در مدرسه پیشورورزیرستان درس خواند ملا نیست.گناه شان اینست که خوشباورند وزود فریب میخورند.

من به همین گوسفند ها پیشنهادمیکنم که این بار اگرخدای ناخواسته انتخابات شده شرط تان صلح باشد اول صلح، تعریف منافع ملی، تعریف دوست ودشمن، تعین سرحدات ، تعین خطوط قرمز بعدا بروید بطرف انتخابات وبرای اهداف رای بدهید نه اشخاص وکلا بردار های مذهبی قومی، سمتی وحزبی 30 حزب قبلی و110 حزب کنونی به خدمات رای بدهید ورنه تمامی انتخابات امریکایی انگلیسی راتحریم کنید که در سه ولایت انجام شود وباز در 27 ولایت نقشه کنونی انگلیسی افغانستان جنگ باشد ودرپشت جنگ معادن تان استحصال ومفت استخراج شوند.

گفتند:

د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د یوې ډلې ملي جبهې مسوولین په دې باور دي، چې که افغان ځواکونه د وسله والو مخالفینو پر ضد پوځي عملیاتو کې له بهرنیو ځواکونو د هوايي بمبارۍ غوښتنه ونه کړي، نو دا به وسله وال په ډیرو سیمو کې غښتلي کړي.

د ملي جبهې مشرپه کابل کې د ځوانانو یوې غونډي ته وویل؛ چې په دې اړه د ولسمشر حامد کرزي وروستی اعلان په کلیو کې د طالبانو د واکمنۍ په رسمیت پیژندل دي.

"د ولسمشر د تیري شپې خبرو تقریباً په کلو او بانډو کې د طالبانو حاکمیت په رسمیت پيژندل دي، ده وویل، چې نور دې څوک بمبار نه کوي، دا څه مانا لري؟

زموږ ځواکونه خو مځکنۍ جګړه نه شي کولای او هوايي عملیات یې هم بند کړه، د دې مانا دا ده، چې تر دې وروسته زموږ کلي او بانډونه نور د طالبانو تر واک لاندې کیږي او قرارـ قرار دوی د لویو ښارونو خواته راځي، ولسوالیاني کلابندوي او نیسي یې

گفتم:

پس اینبار جنگ را به پنجشیر، بامیان، بلخ وبدخشان، میمنه و امثالهم بکشانیدوباز تقاضای بمب افگنی کنید چون اکثر کسانیکه با طالبان همکاری میکنند از قاریان بلخ وبدخشان اند وچی شد جهاد تان که برعلیه اشغالگران روسی میکردیدویا امروز حزب وحدت ،جنبش وجمعیت اسلامی ضمیرش خواب است.، چرا درمقابل کشتار دسته جمعی افغان های در بلوچستان خاموشید، چرا دربرابر قتل عام هزاره گان خاموشید، چرا دربرابر قتل عام مردم کنر خاموشید، چرا دربرابر شروع جنگ شعیه وسنی خاموشیدویا دالر خورده جیب تان پرشد وامروز نمیگذارید ما به صلح برسیم.

 

عنقریب بحث انتخابات و حمایتش از طرف جامعه جهانی وبالخصوص که برای شخص شما که خواب شاهی را دردور دیموکراسی میدید یک اخطارجدی تلقی میشود وازطرف رسانه های سخنگوی سفارت امریکا برودکاست میشود وبحث های گرم وداغ روی آن برپاست. این انتخابات بمعنی بدرازا کشیدن جنگ افغانستان حد اقل برای پنج سال بعد !یا دیورند را رسمی بساز وبرای امریکا مصونیت بده یا انتخابات رابرگزارمیکنیم وترا از چوکی پرت میکنیم. پیام واضح ولی درهردوصورت ملت بازنده است.

اگرمصونیت بدهی ، قاتل مابخشیدی و هم تضمینی وجود ندارد که صلح می اید ویا خیر، اگر انتخابات کنی باز هم در 30 درصد افغانستان انتخابات میشود وکاندیدریزرفی امریکا پادشاه خواهد شدوبه دیکتاتوری دیموکراسی ازنوع امریکایی به نفع مملکت تروریست ادامه خواهد، بازهم جنگ علیه تروریزم، بازهم کمکهای استحصالی ولی ازتولید وفابریکه وبند برق اعمار پوهنتون جدید خبرنخواهد بود، بازهم غصب زمین، بازهم جنگ های استخباراتی میان نیروهای هستوی جهان درافغانستان.

معامله جدید که بین امریکا وایران صورت گرفت وان گذشتن از سلاح اتومی درمقابل بخشیدن بازارمصرفی افغانستان به ایران وهم بخشیدن بندرگوادر ازطرف انگلیس به چین به حمایت تروریستان درمقابل گاز به تروریستان که بازهم ما خاک خود ازدست دادیم، مردم خود ازدست دادیم وحتی صلح مارا معامله کردی وبه یک مملکت تروریست که صالها زحمت کشیدیم تا تجزیه شود هویت دادی واز تجزیه نجاتش دادی. بوجودت افتخارمیکنیم منافع شخصی را حفظ کردی ومنافع ملی را قربانی کردی واینک رسانه های مزدورت بشمول تلویزیون ملی که ازملی بودنش خبری نیست وتاهنوز جایش تثبیت نشده که رسانه است یاسخنگوی کویته،پیشور، مردان، وزیرستان را خاک پاکستان میدانند.

بوجود پرمیمنتت افتخار میکنیم وبه وجود احزاب کنونی نیز افتخارمیکنیم، به وجود احزاب که دربلوچستان وپشتونستان وجوددارند نیز افتخارمیکنیم وحتی بوجود گروه تخریبی تان به اسم حزب اسلامی وطالبان وگروه های چون جندالله، جنگوی، حقانی وامثالهم نیز افتخارمیکنیم و بوجودگروه تخریبی امریکایی الاصل عربی که نامش میدانید وامروز درسوریه، لبنان کشورهایشان رفته اند وانجارا فاسد ساختند تا امریکا واسراییل به اهدافش برسد نیز افتخارمیکنیم تمامی افتخارات مامشترک است.چون ما مردم گوسفندی هستیم وشما شیران گوسفندی ولی تشنه علوفه ای دیگران.

امید است این افتخارات را با مدال های وزیراکبرخان، مشک علم، امان الله خان وامثالهم مزین سازید وبقطار آن در بالای بازوهای که نقشه انگلیسی را نصب کرده اند نصب کنید.

اگرنتوانستیدصلح بیاورید من درخدمتم فقط درسه ماه برایتان به اذن الله واستعانتش صلح میاورم که هم شما خوش باشید وهم گرگان منطقه وشیران جهان.

اگرکشته شدم جای قبرم پل اتک است.

تشکر

دیگران نیزگفتند:

جابر مومند

come on lion.................long live

Freddy Afg

long live

Be Honest Feel proud of them. May Allah protect them all. Love you ANA!

Saidniazi Niazi

Mashallahhh

Ibrahim Safi

خدای ده توفیق درکړی

Khalid Tander Wardak

زنده باد محترم ورور کرزی صاحب

Sadruddin Falackpoor

mashallah

Manucher Looden

2014------7-------mewa????????????

Neamat Ahmadi

Mashallah

Abdul Ahad Mobin

متاسفانه د تیرو څه د پاسه دیرشو کلونو راهیسي همیش زموږ په هيواد کي حالات داسي راغلي چي زموږ ملي اردو او ملي پولیس د بهرني هیوادونو څخه د دفاع پر ځای د خپل ولس سره لاس او گریوان سویدی .

Mir M. Nasir

حامد کرزی از کیسهء خلیفه می بخشد. جوانان در اردوی افغانستان با دست خالی و شکم های خالی تر از دست خالی نمیتوانند کاری را انجام دهند. بجای سخنرانی های احساساتی، بهتر است که آقای رئیس جمهور راه های عملی دفاع از نظام را جستجو نماید. زور کم و قهر بسیار افغانستان را به امنیت نزدیک نمی کند.

Nickolas Smith

be nazare man age nirohaye khareji beran avalin kasi ke farar mikone khode karzai hast.

va agar komake nirohaye kharji nabashe ordoye melli va ya amniate melli hamashon taliban mishan.

Ahmad Naweed Rahimi

زنده باد اردوی ملی و با شهامت افغانستان

David Hra

هفت میوه میخوره هه هه هه

Mohammad Osman

یوه بهترینه وینا چی دیره خوندوره وه

Ehsanullah Nikzad

I believe ... Afghan society,Afghan people they are optimistic about their after-time , we help afghanistan, our own nation to go forward after 2014 .

Mohammad Tariq Aziz

سالها خوب صحبت نموده اما عمل در کار است!

Basir Love

جناب کرزی حال خودت همراه با کابینه مفسدت پا های همه عساکر قوای (ناتو) را بوسه زنید همین قوای ناتو است که شما بالای ملت مظلوم افغانستان حکومت مینمائید برای تان به جرئت باید بگویم که اگر همین قوای خارجی (ناتو) نباشد وافغانستان را درسال 2014 ترک نمایند قسم است که شما 24 ساعت را خود هم درارگ ریاست جمهوری وکابل سپری نموده نمی توانید وبه هر طرف آواره وپراگنده میشوید. خوب دعای سر قوای خارجی(ناتو) را نماید .

Khalil Shankar

beshak karzai saib realy king of afg

Omid Quayomi Basir imroz k to dar afghanistan zindagay aram wa isoda dari wa en k to felan amen tawanay ra dari k dar site ha echtomay dasted merasa amesh az barakaet ame shakhs ast era motawaji bashee each shaks ba khater en khak wa ba khater man wa to en qadar zahmat namekshad....

Mohammad Iqbal Yousafzai

قهرمان ملی (کرزی صاحب)!

Ehsan Farzad

بلی مهم نیست که سرباز وافسر بمیره زنده باشیم میبینیم که چه میشه افسوس به حال این مملکت به دست کی هاافتیده .

Basir Love ب

رادر گرامی کرزی قهرمان ملی نیست بلکه خائن ملی است، بلی فرموده شما هم درست است بخاطریکه همه جنایتکاران ومجرمین جنگی را بگرد خود فراخوانده وازتمام این جنایتکاران حمایت میکند. ما به شخصی قهرمان ملی گفته میتوانیم که تمام جنایتکاران وخائنان ملی را که فعلاً درکابینه مفسد کرزی قرار دارد به پای دار بکشاند وبه دار حلق آویز نماید.

Abdul Rasheed

so impressive and heart touching

Edrees Dowarie

really nice

عبدالعزیز ستانکزی

طولانی است اما جالب حتما بخوانید

هفته قبل رسانه های خبری گزارشی را به نشر رسانیدند که پولیس حوزه دوازدهم شهرکابل یک باند از اختطاف گران را که قصد اختطاف یک بازرگان را داشتند بعداز مقاومت اعضای این باند در حالی دستگیر کردند که اختطاف گران از پوسته امنتی اول پولیس حوزه دوازده موفق به فرار شدند و حتی قصد کشتن امرحوزه دوازده را که جلو ایشان را گرفته بود هم داشتند که موفق به این کار نشدند. بقول از رسانه ها اختطاف گران به یکی از اعضای پارلمان ارتباط نزدیک داشتند.

طبق تازه ترین خبراز یک منبع موثق, زمانکه این اشخاص دستگیر گردیدند شخصی بنام ملاتره خیل کوچی نماینده مردم کوچی در پارلمان به امرحوزه زنگ میزند وباشدت تمام بالای امرحوزه فریاد میکشد که تو با کدام جرات برادرزاده وخواهر زاده هایم را دستگیر کردی؟ امرحوزه میگوید که ایشان را هنگام اختطاف دستگیر کرده است. ملاتره خیل با دشنام دادن به امرحوزه ووزیر داخله صحبت را قطع میکند وچند لحظه بعد وزیر داخله به امرحوزه زنگ میزند ومیگوید که حامد کرزی که درسفر به ناروی است به وی زنگ زده وگفته است که خویشاوندان حاجی صاحب تره خیل به اسرعه وقت از قید رهایی یافته وازایشان عذر خواهی صورت بگیرد!

 

طبق حکم شفاهی وزیر داخله اختطاف گران از قید حوزه دوازده رها میشوند وبه خانه میروند. فردا زمانکه امر حوزه به دفتر کارش میرود برایش گفته میشود که شخصی امده است وگفته است که یک فرمان بالای حوزه را باخود اورده است که باید تسلیم امرحوزه کند. زمانکه امرحوزه فرمان را میخواند میبیند که فرمان از طرف ملاتره خیل کوچی عنوانی امریت حوزه دوازده هم پولیس نوشته شده است ومر شده است که سلاح ومهمات را که پولیس از افراد دستگیر شده اش بدست اورده است دوباره به شخص ارنده نامه مذکور تسلیم داده شود ودرصورت ضرورت به نمبر شخص ملاتره خیل تماس برقرار گردد. امرحوزه به ملاتره خیل زنگ میزند ومیگوید که ملاصاحب خودت امر ویا ریسم نیستی که برایم امر میدهی. ملاتره خیل در تماس که ثبت شده است میگوید که من ریس وزیر داخله هستم بنا بالایت امرمیکنم! ملاتره خیل به امرحوزه میگوید که دلش را از زندگی سیاه خواهد کرد وکاری خواهد کرد که بیایید وپاهایش را با کلاه عسکری خود پاک کند. امرحوزه میگوید که روزی رسان تا امروز خدا بود شاید هم دراینده خدا باشد نه او. بنا اگر ملا تره خیل امری از روسای وزارت داخله بیاورد مشکلی در کار نخواهد بود. چند ساعت بعد امری از معینیت امنیتی وزارت داخله به امر حوزه میرسد که برایش دستور داده شده که تمام سلاح ومهمات بدست امده از محافظین شخصی ملا صاحب الحاج محمد تره خیل تسلیم داده شده واز ایشان عذر خواهی صورت بگیرد! به فردای روز امرحوزه بار دیگر با شنیدن چند دشنام ناموسی از ملاتره خیل کوچی تهدید به سیاه شدن دلش از زندگی میگردد.

ملاتره خیل یکی از اعضای پارلمان است که سال قبل محافظین شخصی وی با گشودن اتش باعث به شهادت رسانیدن چند نفر از عابرین در منطقه پل خشتی شهر کابل شدند ولی تا امروز کدام ارگان عدلی ویا قضایی جرات محاکمه ملاصاحب را پیدا نکرده اند

نمبر پلیت موترهای ملا تره خیل بنام (ملاخیل) است واصلا نمبر ندارد وثبت شده ترافیک نیست.

لطفا به اشتراک بگذارید

Basir Love

برادر گرامی ستانکزی صاحب بزرگان فرموده اند که آب زور سر بالا میرود طوریکه میبینیم فعلاً درکابینه مفسد کرزی تما جنایتکاران، خائنان، دزدان وآدمکشان قرار دارد فعلاً دیده میشود که قانون بالای مقامات نیست ومقامات هم قانون را هیچ مراعات وبالای خود تطبیق نمی نمایند صرف قانون بالای غریب است وبالایش تطبیق میگردد سوال اینجاست که کرزی جنایتکار با قوای ناتو وقوای هوایی ناتو چرا نمیتواند که این جنایتکاران را دستگیر وبه حضور داشت ملت این جنایتکاران را به دار بکشاند ، این ملا (خره خیل) چه کاره است وچرا دولت این خاین را با چند نفر محافظینش گرفتار کرده نمیتواند . بخدا جای شرم است برای کرزی وکابینه مفسد آن که یکنفر جنایتکار وغاصب زمین ملا(خره خیل) را با چند نفر محافظنش دستگیر نموده نمیتواند وقانون را بالانش تطبیق کرده نمیتواند. چون پادشاه هم دارای سیاست قوی نباشد ودرچوکات شریعت اسلامی کار خود را پیش نبرد درآخر هم پادشاه وهم ملت تباه وبرباد میگردد.

داوود :

قبلادرین باره درقبا ل جرگه ای امریکایی مشورتی گفته بودم :

گفتنی است که لحظات قبل شیرجنگل افغانستان تمامی کابینه اش را بشمول الاغ ها، مرکب ها، شغالان، اسپان، سگهای استکلابی، روباه ها، پرندگان ... ازسخنان عالمانه شان مستفیذ ساخت.

وی که درقفس لوی جرگه تحت سرک بندی ها رخصتی اماکن رسمی وتحصیلی و یک شرایط فوق العاده نظامی باد ستان لرزان صحب میکرد بلاخره آزادی اش را ابلاغ وبگوش شیربان رساند!

شیربا غرش تمام گفت ما دیگر شیر سرکس نیستم من دندان های خود را لازم دارم ورنه دیگر سگانم را خطاب خواهم کرد تا به اشاره شما دم خود را شورندهند ونجفند. شیر که به جرگه متشکل از وزیران، والیان قوماندانان ، قاتلین، معینان ولسوالها وحتی ممیزین امتحانات پوهنتون ها سخن میگفت خود را نمایند جنگل ورییس جنگل خطاب کرد این شیر با گفتن سخن اخیرش که ما به حفاظت خود چون وقت مادرعیاشی و غارت وسفر میگذرد وخود وقت حفاظت نداریم به جنگل های خورد وریزه ای امریکایی وانگلیسی ضرورت داریم وی همچنان گفت ما درحین اینکه به شیربان خود دم شورمیدهیم به شیربان چینایی و اروپایی نیز سرخم میکنیم درعین وقت ما از شیرهای سرکس عربی وترکی بخاطر تلاش های صلح شان تشکرمیکنیم.

ما با شیرهای ایران وپاکستان رفتار جگرگوشه ای وهمانند خواهیم نمود فرق نمیکند اگر گوسفندان مارا شکارمیکنند وهرروز چراگاه های مارا اشغال میکنند وگرگان شان را درجامه ما به جنگل ما میفرستند ما نمک حرام نیستیم.

رییس جنگل(سرکس) دراخیر اذهان کرد ما با حفظ نام شیربودن خود اماده ایم تا به هرنوع طبل شان برقصیم ودم شوردهیم وهمچنان شما موشها وظیفه دارید تا باهم مشوره کنید که چگونه زنگ را بگردن پشک بیافگنید.

گقتنی است گرگان وشغالان طالب نما وای اس ای پاکستان اخطارروان کرده بودند وهم ایران غرش نموده بود تا نظم این قفس را برهم میزنند ولی نیروی فعال افغان جواب دندان شکن وغرش قوی تر نمود وانها دمشان را شورداده وگوریختند. به امید موفقیت های هرچه بیشتر وبهتر شیرجنگل افغانستان: وی گفت با امضای این پیمان شیربان سگان مارا تعلیم ونان خوب میدهند وهم مارا شکاربره ها وگوسفند ها وانسان های افغانستان را یاد میدهند واز ما محافظت میکنند . وی گفت این پیمان یک ضرورت مبرم است وما اماده ایم اگر شکارچی وگرگان شان وهم شیربانان شیربودن مارا قبول کند ودیگر بدل خود برای گوسفندان ما دام نیفگنند وهم اجازه ندارند تا انسانان مارا درقفس های بگرام وگوانتانامو زندانی کنند.

تبصره:

بهر حال بعداز مشوره براینکه این زنگ به گردن انداخته شود ویا خیر وایا قلاده را بدریم وبگریزیم ویا خیر جهت تصویب به پارلمان قلابی فرستاده خواهد شد. شیربا رای قلابی جرگه قلابی وپارلمان قلابی. گوسفندان وبره ها باخبرباشند.

طنز های شمس الحق حقانی ازفیسبوک

سـنت پـیامـبر مانع اظهـار نظـر علمای دین شـد

مـــولـــوی کشـــاف ، آیت الله محســــنی و ســـــیف الاســـــلام ســـــیاف میخـــواستند کـــه در مــــورد کشـــتار بیرحمانه مســـــلمانان کویتـــــه اظهـــار نظـــر کننـــد ولی متاســـــفانه سنــــت پیامــــبر و احـــکام اســــلامی مــــانع این امـــر شــــد 

افغانستان زمان زادگاه مردان بزرگ چون مولانای رومی ، ابن سينا بلخی و سيد جمال الدين افغانی بود که نام نامی شان چون ستاره های درخشان در آسمان علم و معرفت ، عرفان و حکمت مشرق زمين درخشيده و شکوه و جلال به زندگی معنوی مردمان اين خطه بخشيده بود.
بیجا نخواهد بود اگر این سه عالم دینی کشور را با خدمات ارزنده شان در ساحات مختلف حکمت و دانش عصر در زمره آن بزرگمردان تاریخ شمرده و از خدمات علمی شان قدردانی بعمل آریم .

محترم شیخ اصف محسنی که بیشتراز سی سال از عمر عزیز شان را صرف تحقیق و مطالعه در مورد مشکلات بارز جهان اسلام منجمله تهیه و استفاده درست کلوخ استنجا و فواید آن و مضرات استفاده از کاغذ تشناب ، فواید و برتری های مسواک بر برس دندان ، فواید نصوار دهن و بینی از دیدگاه اسلام ، فواید صحی و اجتماعی پولیگامی بر مونگامی غربی و خصوصاً فواید و ثوابات حاصله از صیغه موقت با دختران جوان نموده اند و ضمناً صد ها جلد کتب اسلامی به رشته تحریر درآورده اند که منحیث مشت نمونه خروار می توان از کتاب رهنمای بهشت و کتاب دعای شان نام برد که در کتاب دعا یشان صد ها نوع دعاهای مفیده از قبیل دعای تبدیل حرام به حلال ، دعای تبدیل مال مردم به مال خود ، دعای وصل العشاق ، دعای دفع الانباق ، دعای دفع وبا ، دعای دفع چشم بد و خیلی دعا های مفیده دیگر را می توان یافت.

رای آیت الله العظمی محسنی منحیث عالم و دانشمند بزرگ جهان تشیع و نظر مولوی کشاف منحیث رئیس شوری علمای افغانستان و عالم بزرگ و محترم جهان تسنن رهنما و چشم چراغ مسلمین در مشکلات و معضلات زندگیست و ازینرو ملت مسلمان افغانستان بیصبرانه انتظار نظر ایشان را در مورد قتل عالم بیرحمانه مسلمانان بیگناه کویته بلوچستان بدست طالبان و لشکر جنگوی داشتند که تا بدانند که آیا کشتار بیرحمانه صد ها انسان بی گناه بجرم شیعه بودن و هزاره بودن در شرع اسلام مجاز است یا خیر !؟

هر سه عالم بزرگوار که دل های شان از دست این این جناوران بیابان گرد سخت داغدار است و به نیکی میداند که اینها با این اعمال شنیع شان باعث آبروریزی و بدنامی اسلام شده اند قصد داشتند که در بیانیه ای نفرت و انزجار عظیم شان را ازین چارپایان آدم نما و لکه های ننگ بر دامان بشریت ابراز داشته و آنها را دشمنان اسلام و در نتیجه مباح الدم و واجب القتل اعلام کند ولی افسوس و صد افسوس که رشد غلو و انبوه سنت پیامبر در دم در دهان بالای شان که حتی نفس کشیدن را برای ایشان مشکل ساخته مانع این کار شد.

حالا شما خود می توانید تصور کنید که با استماع خبر جنایات هولناک سپاه صحابه و لشکر جنگوی در کویته چه آتش در درون این بزرگان اسلام مشتعل گردیده که چون کوه آتش فشان در جوش و خروش شده و مجرای برای بیرون شدن لاوای خشم و غضب درونی شان می پالند.

اکنون که دهان بالا را سنت پیامبر مسدود کرده و دهان پائین برای جلوگیری از شکستن وضو باید مسدود باشد پس این شباهت به دیگ بخاری دارد که اشپلاقش بند شده و دیر یا زود سر نوشت انفجار در انتظارش خواهد بود که این علمای دین کدام روزی خدای نا خواسته بدن واسکت انتحاری منفجر شده و این یک ضایعه بزرگی به امت مسلمان افغان و جهان اسلام خواهد بود.

............................................................................

مــا زقـــرآن برگــزیدیم مغـــز را
پوســت را پیش ســگان انداختـیم 

چه زیبا فرموده مولانای رومی و فرموده شان نه تنها در مورد قرآن که در باب سنت پیامبر هم بکلی صدق میکند که هرکسی به اندازه اهلیت ، شخصیت و سواد و دانش علمی خویش برداشتی از سنت پیامبر دارد ، یکی زیر نام سنت پیامبر روش درست مبارزات اجتماعی و خودسازی انقلابی و یا به اصطلاح قرآن جهاد اصغر و جهاد اکبر را می فهمد و دیگری از همان سنت پیامبر فقط ریش ماندن ، دستار بستن و استعمال عطر و شترسواری را به خاطر دارد.

یقین کامل دارم که اگر یکعده از فرط جهل و بیسوادی و پائین بودن سطح دانش سیاسی و فرهنگی بنام سنت پیامبر به همین ریش و پشم و عبا و قبا دل خوش میکنند ولی یکتعداد دیگر آگاهانه و رندانه بر سر اسلام و پیامبر اسلام کلاه گذاشته و بجای رعایت سنت واقعی پیامبر که همانا مبارزه در مقابل ظلم و ستم و بی عدالتی اجتماعی و تلاش برای انسان ماندن و انسان شدن است خود را و دیگران را با این ریش و پشم وعطر و مسواک و شانه و تسبیح فریب میدهند.

این را یک طفل هم میداند که عمل کردن به سنت های واقعی پیامبر خالی از ضرر و خطر نیست و امکان دارد که آرامش زندگی ، مقام و منزلت اجتماعی و حتی حیات و زندگی ات را در آن راه از دست بدهی ولی از برکت فتاوی ملاهای دیوبندی و قمی و تهرانی تمام ضررات و خطرات احتمالی از سر راهت برداشته شده و تو برای انجام سنت پیامبر فقط کافیست که یک متر ریش گذاشته و دو متر پارچه دور سرت بپچانی و بجای برس دندان از مسواک استفاده کنی و به این سادگی کلید بهشت بدست آری.

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی