افغان موج   

حملۀ وحشیانه و کشتار بیرحمانۀ ١٢ نفر که هیأت تحریریۀ(شارلی آبدو) قدیمی ترین مجلۀ طنز فرانسه که تابوها را به چالش کشیده و هالۀ تقدیس مقدسین را درهم می شکست، نیز جزء آنها بودند، یکبار دیگر سبعیت و وحشیگری گروه های اسلامی را ، آنهم در حریم دست پرورنده گان شان، به نمایش گذاشت.

فرانسه در سوگ فرو رفته است و دولت مردان آن اشک تمساح می­ریزند. این کشتار وحشیانه از آن جهت بیشتر تکاندهنده است که خلاف انتظار دولتمردان فرانسه و بورژوازی جهانی، نه در لیبی، سوریه و عراق، بلکه در قلب فرانسه اتفاق افتاده است. مردم آزادیخواه جهان به یاد دارند که چگونه سارکوزی و اولاند، همین نیروها را در لیبی و فرانسه کاشتند و پروراندند. و چگونه ازینکه برای رشد و گسترش آنها مساعدت ها و تشویق لازم صورت نمیگیرفت، گلو پاره میکردند. سکوت شرم آور دنیای سرمایه­داری در قبال کشتار انسان­ها به­دست همین نیروها در لیبی، سوریه، عراق، افغانستان و شاخ آفریقا مشمئز کننده و نفرت انگیز بوده و سیاست دو پهلوی آنها در  برابر نیروهای به شدت عقبگرا و وحشی اسلامی، نفرت برانگیز تر است.

سازمان سوسیالیست­های کارگری افغانستان، ضمن محکومیت شدید این کشتار وحشیانه، همدردی عمیق خویش را با بازمانده­گان قربانیان این حمله تروریستی ابراز مینماید. سازمان ما معتقد است که سرمایه­داری از هر ابزاری برای کسب منافع بیشتر و پیشبرد استراتژی اش استفاده مینماید. تا زمانی که استفاده از اسلام سیاسی از گزینه های سیاست های خارجی کشور های غربی حذف نگردد، حملات تروریستی از این دست، متوقف نمیگردد. ما از تمام مردم آزادیخواه و مترقی دعوت مینماییم که با افشای ماهیت اسلام، ضمن ادامۀ راه شارلی آبدو در راستای آزادی بیان، سیاستهای دو پهلوی کشور های غربی را افشاء نمایند. قباحت کشتار انسان­ها در افغانستان، ایران، سوریه، لیبی و آفریقا به هیچ وجهی کمتر از زشتی کشتارهای پاریس به دست تروریست های اسلامی، نیست. فقط با نفی و حذف نظام سرمایه­داری، ممکن است بشریت دنیای بهتر و عاری از ستم و خشونت داشته باشد.

زنده باد سوسیالیسم!

شورای مرکزی سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان

٨ جنوری ٢٠١٥