افغان موج   

لطفاً این برنامه را همه کسانی علیه ما دست به تبلیغات میزنند بشنوند.

 برنامه‌ی ۷۶- گذرگاه با محمدعثمان نجیب.

https://youtu.be/lIvWWFMXvj0