افغان موج   

نگاهی به قانون ضد انسانی (احوال شخصیۀ شعیان)

اخیرا تیم فایشست و اجیر کرزی قانونی را در پارلمان افغانستان تصویب نمودند و یکبار دیگر ماهیت ضد بشری و ضد اسلامی و ملی خود را به نمایش گذاشتند. این قانون که مثل اکثر قوانین ضد ملی تیم کرزی دارای عنوان و محتوی ضد نقیض همدیگر است؛ در پارلمان مورد تائید قرار گرفته و درین قانون که ظاهر  احوال شخصیۀ شعیان یکی از مذاهب اقلیت مردم افغانستان است در موارد ازدواج، مسایل جنسی ، میراث و مسایل دیگر زنان که منطبق به دوران جاهلیت اعراب است پرداخته است.

بدون شک این قانون یک کمپاین تبلیغاتی برای انتخاب مجدد کرزی است که تیم اش آنرا عجولانه به تصویب رسانده است.

لکۀ ننگ دیگری که درین مسلۀ بروز کرده است موجودیت سی وهشت در صد نماینده های زنان در پارلمان افغانستان است که رو سیاهی را بخود قبول نموده اند و در مقابل این چنین رسوایی حرفی به زبان نیاوردند و یکبار ماهیت ضد زن و همیاری خود را به اخوانیت، به اثبات رسانده اند و از همین جهت است که شیر زن افغان ملالی جویا این پارلمان را طویلۀ حیوانات گفته بود.

درین قانون سن ازدواج زن شانزده ساله تصویب شده و برای مردان اجازه میدهد که از زنان به حیث یک عروسک و آلت شهوترانی شان در هر زمانی که میل داشته باشند مورد استفاده قرار گیرند و به  اینصورت حرمت و حیثیت زن را به حد یک آلت  شهوترانی نزول داده اند.

 بر علاوه سوالی که طرح میشود اینست که اگر این قانون احوال شخصیۀ شعیان افغانستان است چرا در مورد احوال شخصیۀ سنی های افغانستان چیزی نمینویسند؛ این مسلۀ میرساند که تیم فایشست کرزی با انداختن تیر به تاریکی دو هدف را نشانه رفته اند. یکی اینکه  تفرقه میان مذاهب را دامن بزنند و دیگر اینکه اندیشه های طالبانی را یکبار دیگر زنده ساخته و دل ملا عمر و بیت الله محسور را برای اشغال دورۀ دیگر ریاست جمهوری اش بدست آورد.

در جامعۀ که با وصف اجرای چنین قوانین روزانه صد ها زن خود را آتش میزنند و هزاران زن در بدبختی های شان زجه و ناله میکنند و این قانون مثل یک مشت کوبنده است که یکبار دیگر به دهن زنان ما حواله میشود.

از زنان دانشمندان، از مادران قهرمان وطن خواهش میکنم که صدای اعتراض خود را در مقابل قوانین قرن هیچ بلند نموده و خواهرانیکه درین عرصه ابراز نظر میکنند استدعا دارم که از استعمال افاده های هیجان برانگیز و آلوده با خواسته های حزبی و جریانی خود کار سیاسی ننموده و با یکدل و یک صدا صرف برای احقاق حقوق زن افغانستان تیم فایشست کرزی را به جهان معرفی نموده و برای آزادی وطن از چنگال اهریمنان مبارزه کنند.

مرگ بر زن ستیزان.

مرگ بر تیم فایشست کرزی.

مرگ بر پارلمان فرمایشی .

مرگ بر اخوانیسم  این دشمنان اسلام.

 

خواهر شما:

 ملیخه ترکانی