افغان موج   

تشکرازآقای عمرخطاب؟ یا ازهمبستگی مردم مسلمان افغانستان درحذف پروگرام آقای ملازاده

محمود منجم زاده برلین آلمان

پس ازفشار فزآینده مردم مسلمان افغانستان ازاهل تسنن و تشیع عیله سخنان توهین آمیز آقای ملازاده نسبت به بیت رسوال الله ص درتلویزیون پیام افغان بالاخره مسؤلین تلویزیون پیام افغان به زانو در آمده ،  تاب مقاومت را در مقابل اعتراضات شجاعانه مردم افغانستان  نیاورده ، پروگرام ملازاده را حذف نمودند .

درحقیقت علت یاد آوری این مطالب در نوشته های بود که من دردو سایت انترنت مطالعه نمودم که درآن آمده است  از( اقدام اسلامی ، ملی ؛ شایسته ، بجا ، مناسب و جرئتمندانه  و شجاعانه  ی ) آقای عمر خطاب نسبت به حذف پروگرام  اتهام آمیز و نفاق انداز ملازاده اظهار تشکر و قدردانی شده بود   ولی ازاعتراضات حق طلبانه  صدها زن و مرد افغان که با ارسال انتقاد ها و اعتراض نامه ها و تلفون های مکرر به تلویزیون  پیام افغان که دلیل اصلی حذف پروگرام آقای ملازاده میباشد اشاره ای نشده بود فقط خواستم یاد آور شوم که نقش اساسی را درحذف پروگرام آقای ملازاده اتحاد و همبستگی مردم مسلمان افغانستان داشته است ، که بدین وسیله از همه شان اظهار تشکر و قدرانی میشود و باید به آن ارزش داد و حذف پروگرام ملازاده قطعا خواست شخصی آقای خطاب نبوده است .

 البته در نهایت تصمیم آقای خطاب نسبت به قطع پروگرام ملازاده نظر به اعتراض چشمگیر مردم افغانستان صورت گرفته است که درهرصورت تصمیم آقای خطاب نیزدراین مورد قابل قدرمیباشد .

در چندین ماه گذشته این برنامه توهین آمیزازطریق تلویزیون پیام افغان به مسؤلیت آقای عمر خطاب که بدون درنظر داشت اعتراض صدها هموطن همچنان به تبلیغات زهرآگین خود ادامه میداد ، مرتب مورد پشیبانی اقای عمرخطاب قرار میگرفت او همواره از آزادی بیان واینکه آقای ملازاده حقیقت را میگوید سخنان میگفت :  درحقیقت  آقای ملازاده به عنوان ارایه نظریات آقای خطاب بر روی صفحه تلویزیون پیام افغان ظاهر میشد .                                              حتی به  کسانیکه دربرنامه تلویزیونی آقای خطاب به سخنان اهانت آمیز ملازاده اعتراض میکردند توجه نمیکرد ومیگفت پشت این حرف ها نروید من از گپ های او یعنی ملازاده  توهینی  نشنیده ام او حقیقت را میگوید اگر سوالی دارید از خودش بپرسید بدین طریق از سخنان ملازاده دفاع میکرد.

پس این سوال مطرح میگردد شما اقای خطاب اگر کدام سخن توهین آمیز از آقای ملازاده نشنیده اید پس چرا پروگرام ملازاده را حذف نموده اید ؟                                                           دراین جا  به اعتراض و انتقاد شدید  صد ها هموطن عزیز و حتی اعتراض شخصیت ها و علمای مهم و سر شناس مسلمان شیعه و سنی افغانستان که در حذف پروگرام تفرقه انداز آقای ملازاده نقش اساسی داشته اند اشاره ای  نشده  وطوری وانمود شده که گویا آقای خطاب به علاقه شخصی خود به این اقدام دست زده است. در این صورت چنین تصور میشودکه همبستگی مردم مسلمان افغانستان  درراه ایجاد وحدت و تفاهم و احترام متقابل به همدیگر در چنین شرایطی که دشمنان اسلام میخواهد بین مسلمانان نفاق بیاندازند  نقشی نداشته است .

این اتحاد و همبستگی دراین رابطه  یعنی  مبارزه علیه دشمنان اسلام همان چیزی است که از اهمیت خاصی برخوردار میباشد و من میخواهم  به عنوان یک فرد افغان تشکر وقدردانی بی پایان خود را از تمام هموطنان عزیز و با شهامت که با اعتراض خود برعلیه  تلویزیون پیام افغان و آقای عمر خطاب فشار وارد آوردند تا این برنامه نفاق انداز از تلویزیون یک افغان که فقط برای گرفتن مقدار پول بدون درنظر داست احساسات مردم مسلمان افغانستان براه افتاده است خاتمه پیدا کند .        

این اقدام نیک و اسلامی مردم افغانستان علیه تلویزیون نفاق برانگیز پروگرام ملازاده در تلویزیون پیام افغان درسی شد تا  دیگران  اجازه ندهند چنین پروگرام های منحرف کننده که  به خلفای اسلامی و یاران حضرت رسوال اکرم و امامان بی حرمتی می نمایند  به تلویزیون های افغانی راه یابد .

با تقدیم احترام :

 محمود منجم زاده برلین آلمان