افغان موج   

۲۰۱۰/۱/۱۷ م   یما سرور

کم ما و کرم شما، داکتر صاحب

 در سایت ملی و مردمی "افغان موج" داکتر صاحب روستایی نقدی بر نوشته ی اینجانب ، به دلیل اینکه گویا من جسارت ورزیده ام و آقایون میر عبدالرحیم عزیز، خلیل الله معروفی و اوشان را "ستمگر" خوانده ام، نوشته اند. این کاملا درست است، که من آنها را "ستمگر" خوانده ام، منتها به شکل کنایه آمیز آن و دررابطه به سوال آن گمراه که نوشته بود:" ملالی! چرا همۀ ستمگران تورا می ستایند، اما ستمدیدگان، خطاکارت می شمارند؟" نوشتم. هیچگاهی هم شما و دانشمند بزرگوار داکتر صاحب عزیز رحیم را متهم به حمله بالای جویا نکرده ام، بلکه برعکس شمارا به حق هم حامی جویا معرفی داشته ام. من درین رابطه فقط چند جمله مینویسم:

 ۱) من میخواستم کلمه ی ستمگر را میان ناخنک ("ستمگر") بنویسم، ولی از شدت کم سوادی در تایپ و کمپیوتر علامت ناخنک -"- را آنوقت یافته نتوانستم و از روی کم سوادی کلمه ی "باصطلاح" را نیز فراموش کردم، تا پیش روی "ستمگر" بنویسم و معلوم میشود، که نتوانستم هدفم را، که به استهزا کشاندن آن گمراه بود، درست افاده نمایم.

 ۲) من فقط میخواستم، آن گمراه را متوجه بسازم، که ستایندگان اسطوره ی مقاومت ملی مردم ما را ستمگر خطاب کردن به معنای اهانت به افراد نجیبیست، که آن قهرمان را بمثابه فرزند شان محقانه ستوده اند. همین که من نوشته ام: "شخصا از ستمگر خواندن شان به خود میلرزم" معنی این را دارد، که داکتر صاحب من نسبت به شما ها بی انتها احترام و حرمت قایلم و به همین دلیل از آن هزلسرا خواسته ام، تا اسناد ستمگر بودن شما ها را اگر صادق است، ارائه نماید.

 ۳) در ادامه کنایتاً هم از "ستمکشان" آن گمراه، سیاف، ربانی، محقق، قانونی، دوستم و ... یاد کرده ام.

  کاش داکتر صاحب در کشور ما چند تا "ستمگر" بیشتری چون شما وجود میداشت و کاش تمام کثافات "ستمکشی" چون سیاف، ربانی، گلبدین و ... از کشور ستمزده ی ما روبیده میشد و کاش دست نوازش "ستمگرانی" چون شما بر سر مردم ستمکشیده ی ما کشیده میشد و دست ناپاک "ستمکشانی" چون سیاف، ربانی، گلبدین و ... از سر مردم ستمدیده ی ما برداشته میشد. من بخوبی میدانم، زمانی که ملالی جویا در کنار ملت ستم چشیده ی ما قرار گرفته و بر درندگان "ستمکشی" چون سیاف، ربانی، گلبدین و ... شورید، از جانب "ستمگرانی" چون شما ستوده شد؛ این جای بسا افتخار برای ملالی جویا بود، که مورد تائید و تمجید "ستمگرانی" چون شما و مورد اهانت و تهدید "ستمکشانی" درنده ای چون بینادگرایان جانی قرار گرفت. از جانب دیگر این جای افتخار به ما و شما نیز هست، که از ملالی جویا، این خادم راستین مردم خویش حمایت کرده و در جهت مخالف آن وحشیان ماورای قرون وسطایی "ستمکش" قرار گرفتیم.

 امید است، که با تحریر این سطور رفع سوء تفاهم شده و شما کم ما را به کرم و بزرگواری تان مورد بخشایش قرار دهید.

 

ستمکش و ستمگر از دید یک راه گم!

امروز بر حسب تصادف در سایت  افغان موج به مقالۀ زیر بر خوردم که در آن از این جانب، آقای میر عبدالرحیم عزیز و آقای خلیل الله معروفی در رابطه با خانم جویا به عنوان "ستمگر" یاد گردیده. و این در حالیست که این سه نفر نه تنها هیچگاهی بر خانم جویا نه تاخته اند، بلکه از او دفاع هم کرده اند. به عنوان مثال شما می توانید مقالات آقای عزیز را در سایت افغان جرمن آنلاین در رابطه با خانم جویا از نظر بگذرانید. همچنین از این جانب هیچگاهی نوشته ای در مذمت خانم جویا در هیچ جائی به نشر نرسیده است. لذا ندانستم آقای یما سرور چرا تهمتی را بر این جانب بسته اند. امیدوارم قضیه را روشن کنند.

عبدالحنان روستائی

آدرس متن نقد ازین قرار است.

http://www.afghanmaug.net/content/view/741/32