افغان موج   

کرزی حمایتگرفاشیست قبیلوی

سید موسی  عثمان هستی

بگفته شاهدان عینی یک تعداد ازمردان مسلح طالبی ساختمان های  حساس  مرکز کابل را،مورد حمله قرار دادند این حمله که در روز روشن در مقابل چشم تیز بین پولیس دولت بی وجدان کرزی رخ داد تلفاتی و خساراتی در پی داشت.

وقتیکه حملات در صبح روز (دوشنبه، 28 جدی)آغازیافت  صدای چند انفجار در نقاط مرکزی شهر به گوش رسید و در پی آن، تیراندازی با اسلحه سبک بیشتر ازچهار ساعت بین موش وپشک ادامه داشت.

در این حملات دو نظامی دولت مزدور کرزی و سه غیر نظامی کشته و 63 نفر زخمی دیده می شد.

 بگفته مقامات دولت خود فروخته کرزی  بیست و هشت نفر از نیروهای امنیتی و حداقل سی و پنج نفر مظلومان بی دفاع غیرنظامی نیز زخمی شده اند.

وبه گفته سخن گوی دولت مزدور استعماری،  ده مهاجم مسلح در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شده اند. ولی از افشاهویت مهاجمین دولت خود فروخته کابل خودداری کرده است بگفته مردمی که درفروشگاه تجارت داشتند شناخته اندکه این ده نفر از جمله اشخاصی بوده اند که توسط مجددی رییس سنا وکرزی در قطار ملا ضعیفها اززندان به واسط این دو بی وجدان خود فروخته رها شده بودنداین پنهان کاری از چشم ملت مظلوم ثابت می سازد که این اشخاص از همان گرگان گروپ مزدور بوده که توسط حضرت صبغت الله مجددی کفتار پیر وکرزی وطن فروش بخاطرامتياز گرفتن در مجلس لندن و پاره کردن ملت مظلوم افغانستان دست به جنایت زدند وتوانستند که با کارت های معافیت بعد از رهایی به آنها داده شده بود با اطمینان کامل وبدون ترس داخل فروشگاه شوند وهم میگویند که قبلاً سلاح های کشتارجمعی این بی وجدانان توسط خود دولت کابل جا بجا وبدسترس اینها قرار داده شده بود.  به همین اساس طالبان درمصاحبه تیلفونی خود با دل پُری که از نظامیان افغانستان داشتند گفتند که ما می توانیم کابل را به تصرف خود در آوریم.  اگرتمام این حرفها درست نباشد ولی درارتباط مستقیم طالب ودولت مزدور کابل شکی وجود نداردوهر ملت باوجدان افغانستان ارتباطاط دولت کرزی را با طالب وحزب اسلامی درک کرده می تواند.

طالبان فاشیست با بی شرمی در ظاهربخاطر بینی خمیری دولت کابل مسئولیت اجرای این حملات را برعهده گرفته اند و ادعا کرده اند که گروهی از بمبگذاران انتحاری از قماش بدنام  آنها این عملیات را به اجرا گذاشته اندتا مردم ملکی وبی دفاع را بکشند ودر کنفرانس لندن امتیاز بیشتر بگیرند.

کرزی که از هشت سال به این طرف بجای طالب ملت افغانستان را بخاطر آمدن برسر قدرت دوباره طالب به گروگان گرفته سالها است که درمیخ ودر نعل می زند  با تقبیح این حملات تروریستی به ارگانهای امنیتی هدایت داد تا تدابیر امنیتی را در شهر تشدید کرده تا در آینده نزدیگ قبل از بر گذاری مجلس لندن حادثه مشابه رخ ندهدو برای گرفتاری عاملین این حملات وحشیانه و ضد میهنی اقدامات جدی کنند.  ولی این مزدور بی شرم و مرد چشم پاره نگفت که دیگر ازاین وحشی  درسهم گرفتن با دولت ادعوت نمی کنم.  اگرنیم کاسه هازیر کاسه وجود نمی داشت ، هنوز دولت کابل واستعمار گران دست از حمایت این جانی ها برنمی دارد وبا جنایتکاران قاطعانه برخورد نمی کند  .

این حملات درحالی صورت گرفت که در فاصله چند صد متری، در درون کاخ ریاست جمهوری، چهارده وزیر کابینه جدید افغانستان مراسم ادای سوگند وفاداری نه به ملت افغانستان بلکه به استعمارگران اشتراک کرده بودند.

این عملیات با ورود افراد مسلح به ساختمان فروشگاه افغان که اولین فروشگاه  عصری در کابل ساخته شده بود وحیثیت یک بنای تاریخی را بخود گرفته بوددر نزدیکی ساختمان وزارت دادگستری آغاز شد.

افراد مهاجم، که قبلاً وسایل ویرانی وکشتار جمعی رابگفته مردم کابل به همکاری نظامیان دولت کابل جا بجا کرده بودند حداقل دو بمب دستی (نارنجک) را قبل از ورود به این ساختمان منفجر کردند و پس از آن درگیری با نیروهای امنیتی در ظاهر آغاز شد.

پس از درگیری شدید در اطراف این فروشگاه و وقوع انفجارها، بخشهای از ساختمان این فروشگاه آتش گرفت. وهم یکتعداد این جنایتکاران که در سینمای آریانا در که بیست قدمی ارگ قرار دارد خودرا جا بجا کرده بودند ویک نفر دیگر آن توسط امبولانس دولتی  درحال حرکت بود توسط عساکردولتی بی خبر از خود که نمی دانستند زیر کاسه نیم کاسه ها وجود دارد توقف داده شد،   تروريست خودرا انفجار داد. و انفجار دادن اورا خدا خوداش بهتر می داند.

 میگویند در پی این حملات، حداقل یک راکت به نقطه ای در نزدیکی بانک مرکزی افغانستان برخورد کرد و انفجار دیگری نیز در نزدیکی ساختمان وزارت خارجه روی داد. این هم بخوبی نشان می دهد که غیر از این ده نفر اشخاص دیگری هم در شهر کابل دستوری به چنین حملاتی دست زده بودند که نظامیان نخواستند آنهارا دستگیر کنند وبا کشتن همین ده نفر واقعیت ها رادر طومار پیچیده سیاست کور گره زدند.

محل حملات در چندقدمی کاخ ریاست جمهوری و ساختمان وزارت خارجه گزارش شده است.

سازمان ملل متحد و فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان که یک دلقک شناخته شده  خطرناک است که حتا تجزیه منطقه توسط این شخص پیش بینی شده می تواند واحتمال دارد ، این حملات را مانند کرزی تقبیح کرد ولی نگفت که این جنایتکاران توسط ما در پاکستان ساخته شده اند ،  ما در مجلس لندن به هیچ صورت پشنهاد دولت کابل را قبول نداریم واین جنایتکاران را از لست تروریست بیرون نمی کنیم.  فقط طورفورمولیتی، این حملات را سازمان ملل ودلقک امریکایی  تقبیح کرده اند.

این اولین جنایت طالب ساخت استعمار نیست.  در اکتبر 2009، در حمله به یک مهمانسرای مربوط به سازمان ملل متحد در کابل، پنج کارمند خارجی این سازمان کشته شدند خون آنها هم بخاطر هدف شوم استعمارگران پیش استعمار گران ارزش نداشت مهم بودن حملات فروشگاه بزرگ افغان در این که درآستانه برگزاری اجلاس لندن صورت می گیرد.  اجلاس لندن که از برنامه های مهم می باشدچیزی که ضروری دیده می شود ، طرح مذاکره و آشتی با گروه جنایتکار ساخت دست خود همین استمار گران و سهم طالب بی وجدان در دولت پوشالی کرزی است که  استعمارگران ، مداخله گران ودولت مزدور کابل دورهم جمع می شوند تا آشتی با طالبان را در لندن بررسی  کنند .  آنها درنظر دارند تا با آوردن دار ودسته  طالبان ملت مارا به گروکان بگیرند وهداف شوم خودرا در منطقه تطبیق کنند.  البته نا که  مدرسه است واین ملا حال طفلان خراب می بینم .

مذاکره با طالبان از برنامه های اصلی انگلیس بوده که توسط  حامد کرزی بايد تطبيق شود. وي در انتخابات دوم دوره ریاست جمهوری خود تعهد کرده است که برای گفتگو با طالبان، اجلاس بزرگ (لویه جرگه) که بی پرنسیب ترین مجلس در جهان آزاد وغیر آزاد است و توسط کودن ترین ووطن فروش ترین افراد به نفع قدرت مندان، جنایتکاران، قاچاقبران و تفنگسالارن   برگزار شود  ومنافع جنایتکاران تاریخ را برآورده سازد.  کرزی میخواهد که مانند پدران بدنام خود از این شمشیر زنگ زده بدنام تاریخ به ضد ملت ما وبنفع استعمار گران ومزدوران قبایلی شان استفاده کندودلقکان تمام ملیت هارا به پول وچال ونیرنگ ودادن مقام دور هم جمع کند وسر آن مجلس قلابی لوی جرگه نام بگذارد.

فاشیستان قبيله پرست میگویند که هشت سال قبل در جرمنی توسط استعمار گران مجلس نام نهاد بن صورت گرفت،  جای طالبان در اجلاس بن خالی بود،  رهبران فاتح جهان و نه رهبران متخاصم افغان، به پیامد این غیبت فکر نکردند واین جانی های تاریخ زده را سهم مستقیم ندادند.

حالا که گوشت به استخوان رسیده است  بعد از هشت سال این رهبران غربی ، مزدوران شان  و مقام های افغانی برای گفتگوی روبرو با طالبان تلاش می کنند.تا ناف این خاینین را چرب کنند.

این فاشیستان مزدور بی شعور حرف از سیاست می زنندواز حرفهای کودکانه شان چنین معلوم می شود که این گوسفندان دنباله رو ازحرکات مزدورانه رهبران وسران شان که سنگ زعامت، پیشوایی وفرمانروایی، مهتری و ریاست قبله پرستی را به سینه می زنندخبر ندارندواین قدر نمی دانند که خود شاه مخلوع رانده شده (ظاهرشاه) رهبر وسازنده طالب بود. خلیل زاد در ساختن طالب با استعمارگران یکجا تلاش کرد  تا قشر جلاد وبدنام مزدور را بنام طالب در یخن ملت افغانستان انداخته باشد وهم دررولی که به آن داده شده موفق شد.

تمام دار ودسته ظاهرشاه در مجلس بن پست های کلیدی را بدست آوردند  وطالب شناخته شده را که کرزی باشد بخاطر روزمباد ادر راس دیگر مزدوران وخود فروخته ها قرار دادند و دولت افغانستان بین مجاهد ، طالب وغرب پرستان تقسم شد

فاشیستان بی وجدان در این روزهااین جا وآنجا چنین سروصدارا به راه انداختندوبا بی شرمی میگویند که یکی از ویژگی های اجلاس بن رسمیت دادن به مشارکت قومی در قدرت سیاسی بود چیزی که سالها قبل از آن بارها سبب بروز اختلافات و جنگ های داخلی میان افغانها شده بود.

افراد تکنوکرات، که سالها در غرب بودند، به نمایندگی از پشتونها به قدرت رسیدند. کسانی که مردم آنها را نمی شناختند و به آنها اعتماد لازم را نداشتند. از این نوده پیوند کن که شفتا لو بگیرد.

این حرفهای فاشیستان معنی از این را دارد که لالا خودرا به کوچه حسن چپ بزن

 در حالیکه تکنوکرات های تربیه یافته های غرب که از زدن حرف فارسی شرم دارند وخودرا رهبرقبیله پرستان کودن می دانند

1 ـ احدی رهبر فعلی افغان ملت شوهرفاطمه گیلانی دوست نزدیک من ، شوهر اش داماد پیر گیلانی

2 ـ خلیل زاد پدر اندرطالب وفاشیست

3 ـ عبدالرحیم وردگ دوست استعماررفیق آی اس آی وانگلیس

4 ـ فاروق وردک دوست سر سپرده آی اس آی وانگلیس

5 ـ حنیف اتمردوست روس وانگلیس به سنگ نجراب خسربره بنده

6 ـ اشرف غنی احمد زی رفیق سیا

7 ـ علی احمد جلالی ظابط مرش مرش استعمارگران در امریکا سابق وزیر داخله فراری ریاست جمهوری

8 ـ کرزی که قابل معرفی نیست کسی که شاه شجاع را می شناسد کرزی وقوم کرزی را بهتر می شناسد اگر آن قوم سر از این وشاه شجاع خجالت نمی کشد در ختی که در جان شان سبز می کند زیر سایه آن درخت بخاطر جمع بنشینند.

اینها مشتی است از خروارکه پیش از به قدرت آمدن طالب در افغانستان بخاطرحفظ حکومت دوصدو پنجاساله قبایلی ها در خدمت استعمار گران به آمدن همین روز درخارج قرار داشتنددر عقب استیژقبیله پرستی دایرکتر پشت پرده بودندبعد از مجلس بن بدستور باداران شان علنی شدندبه افغانستان آمدن ورهبری فاشیستان قبیله پرستان را بدوش گرفتندواین هشت خود فروخته آن قدر ماهر بودند که میگویند آسیابان سگی داشت سگ او سگی، قلاده این هشت وطن فروش در دست استعمارگران بود واین هشت مزدورخود فروخته وسر سپرده بدستور استمارگران قلاده یکتعداد حزب دموکراتیک خلق ،مجاهد ، طالب ،شورای نظار، شاه پرستان وداوود پرستان ودار ودسته گلم جمع با چپ وراست موقع شناس را بدست گرفتند وتا امروزی بخاطر حفظ قبیله پرستی گوسفندان بی خبر از خودرارهبری می کنند.

 با نیرنگ وشعبده بازی ملت را فریب می دهندگاهی در یک پوست مقرر می شوند گاه درپوست دیگر کار کله پز برخیست جای آن سگ نشست را تمثیل می نمایند.

یک تعدادا از این وطن فروشان می گویند مادر لويه جرگه قانون اساسی مطرح کردیم که نباید نسخه از قبل آماده شده فقط برای تصویب، در اختیار لويه جرگه قرار داده شود، اعضای لويه جرگه باید در مورد نظام های مختلف، شاهی، جمهوری اسلامی ،مجاهدین، جمهوری دموکراتیک خلق و همچنین امارت اسلامی نوع طالبان، باهم بحث می کردند ودولت استعماری را می ساختندودیده می شد که چه طرز تفکری حامیان بیشتری دارد؟

ایرانی ها یک تکیه کلام دارند کسی که خودرا به کوچه حسن چپ می زند اورا چنین خطاب می کنند :  بابا عجب خری هستی.

این فاشسیتان تا امروز ندانسته اند که لويه جرگه ها بخاطر حفظ منافع خاینین وزورمندان بوده نه بخاطر مشوره وتبادله افکاراقلیت خاموش . لويه جرگه قانون اساسی لويه جرگه استعماری بود.  شما از لويه جرگه استعماری زیاد تر از این چه میخواهد. اگر دیگر ملیت های افغانستان ماهیت لويه جرگه هارا ندانند شما بهتر از هر فرددیگر افغانستان می دانید که این مجالس شرم آور همیشه منافع استعمارگران را در سرزمین ما حفظ کرده است.

خوداین جنگ افروزان با بی شرمی اعتراف می کنند که قبل از برگزاری اجلاس بن، افغانستان دست کم  بیشتر از دو دهه درگیر جنگ داخلی میان گروه های مختلف بود، نبرد های میان گروهی در افغانستان ریشه در مسایلی بسیاری از جمله بافت اجتماعی این کشور داشت. میزان و نحوه مشارکت گروه های قومی و سیاسی در قدرت، یکی از عوامل اصلی کشمکش ها بود. این حوادث براجلاس بن سایه انداخت، بدون آنکه بصورت اساسی و عمیق ریشه یابی شوند.

ولی آنها نمی گویند که این نابسامانی هارا که در جامعه افغانستان بخاطر منافع خودکی تهداب گذاری کردآیا شما حزب دموکراتیک خلق ، مجاهد ، طالب ، شورای نظار ، گلیم جمع ، شاه پرست داوود پرست چپ وراست موقع شناس نبودید که از معقوله انگلسی کار گرفتید تفرقه انداز حکومت کن وملت افغانستان را تقسیم به نام این وآن کردید وامروز بنام خراسانی وقبایلی تقسیم می کنیدوحالا هم میخواهيد که کلمات تفرقه آمیز بالا را با بی شرمی در دهن ملت افغانستان ماهرانه وبی شرمانه بگذارید وآب خت کنید ماهی بگیرید. لعنت بسر شما بی وجدان های پُررووچشم سفید تاریخ.

بعضی از فدارال پرستان به این عقیده هستند و میگویند ومی نویسند:  تاکید بر نظام متمرکز یکی از اشتباه های اساسی اجلاس بن بود. جامعه جهانی به این باور بود که افغانستان به دلیل نداشتن حکومت متمرکز دچار بحران شده است.  افغانستان در گذشته یا توسط پادشاه، یا توسط رئیس جمهور مقتدر چون داوود خان یا توسط دبیرکل حزب دموکراتیک خلق یا توسط رهبر یک حزب جهادی و یا هم توسط رهبر طالبان که امیرالمومنین خوانده می شد اداره شده بود، اما مشکل همچنان وجود داشت.

وقتیکه کلمه حکومت متمرکزرا خواندم قصه بیادم آمد:  در زمان ظاهر شاه شخصی از درواز بدخشان پای پیاده به ولایت بدخشان که آن زمان حکومت اعلی بودبخاطر عرض وشکایت از دست مدعی خود به مرکز حکومت اعلی بدخشان آمده بود حاکم اعلی گفته بودشماهمان شخص نبودید که سال گذشته هم آمده بودیدعارض گفت حاکم صاحب اعلی من یکمرتبه نشده که پیش شما آمده ام بیشتر از صد مرتبه آمده ام.  حاکم تیلفون ندارد که شما سر آن امر کنید وبگوید چرا بعرض مظلومان گوش نمی کنید.  من که عریضه را می برم به من می گوید بگو به پدر توحاکم اعلی هم لعنت وبه پدر ظاهر شاه هم . حاکم  اعلی مامور اداری را میخواهد پرسان می کندکه این حاکم از کجا است که امر مرا قبول ندارد مامور اداری می گوید این عبدالرحیم خان پسر عبدالصمدخان حاکم اعلی پروان نواسه عمه ظاهر خان است عجب حکومت مرکزی در افغانستان بود.

 در زمان مجاهدین در هر کیلومتر یک حکومت در کابل بود.  از ولایت پرسان نکنید.  در زمان طالب ولایت پروان یکروز دست طالب بود روز دیگر دست شورای نظار وحالا سی فیصد ولایات افغانستان بین استعمارگران ومخالفین در کش مکش است.  پنجاه فیصد مملکت حکومت شب وروز دارد حتی در کابل روزبدست دولت استعماری است شب بدست مخالفین.  هیچ وقت حکومت مرکزی نبوده حتی در زمان امیر عبدالرحمن خان جلاداگر این حکومت مرکزی باشد.  حکومت تنظیمی کابل که کابل  راویران کردند شصت هزار ملیت های افغانستان را بقتل رسانیدند آن چه نوع حکومت بوداین آقایان می خواهند که باز در هرولایت یک حکومت تبرزین کُشی داشته باشند اگر مرمی شان خلاص شد ملت را با تبرزین پدران خود بکشند.

یک تعدادا طالب پرستان وحزب اسلامی پرستان به این باوراند، و معتقد استند :" دراجلاس بن و برنامه ای که بعد از آن ریخته شد، بیشتر به تحقق دموکراسی اهمیت داده شد بدون آنکه یکی از پیش شرط های اساسی آن که همانا تامین امنیت بود، دست کم گرفته شد، هیچ کس به این فکر نکرد که طالبان و تفکر آنها ریشه های عمیقی در افغانستان دارد، بیشتر به شهرها توجه شد و روستاها که خاستگاه اصلی طالبان بود به فراموشی سپرده شدند."

 این مفسرین کودن سیاسی تا امروز ندانسته اند که استعمار گران دندان ملت افغانستان را از روز تولدش می دانند خصوصاً از قبایلی های افغانستان وپاکستان. اين کدام دموکراسی  است ، همین دموکراسی که از ستره محکمه رشوت خور را حمایت می کند ، شورای آدم کش  که ازقاچاقبر ،اختطاف گر، دزد ،وطن فروش و تفنگ سالار حمایت میکندودموکراسی قلابی ضامن جنایت شان می باشد وآنهارا را بوجود آورده  است . دزدان دیگري بنام حکومت پیش شان می آیند تا در بدل رشوت وشارلتاني رای اعتماد بگیرند. اگرزیر کاسه استعمار گران نیم کاسه نمی بود وطالب مایه خمیر رزالت آینده استعمار گران نمی بود چطور می توانست که رهبران شان جان بسلامت ببرند.

استعمار گران خود شان آروزی این بدبختی را به ملت افغانستان رواداری داشتند ودارند بخاطرماندن دیرترواهداف شوم خود بمانند

یک تعداد سیاست پیشه نما ها چنین معتقد است که اجلاس بن بصورت ناگهانی برگزار شد و فرصت آن بسیار کمتر از آن بود که مسایل افغانستان به صورت عمیق و دقیق در آن بررسی  می شد.

"دراجلاس بن عدالت را قربانی کردند تا امنیت در افغانستان تامین شود، اما آنچه که امروز ما شاهد آن هستیم ادامه جنگ است، مردم از غرب انتظار فرا تر از این داشتند، آشتی غرب با جنگ سالاران برای مردم بسیار خوشایند نبود و در نتیجه مشخص شد که دموکراسی با تکیه کردن بر چنین نیروهایی نهادینه نمی شود."

اجلاس بن زمینه را برای به قدرت رساندن تکنوکرات هایی مساعد کرد که چشم به نسخه های از قبل آماده شده غربی داشتند تا واقعیت های جامعه افغانی، اما شماری دیگری را اعتقاد بر این است که غرب در اجلاس بن، "عدالت" را قربانی کرد و کسانی را دوباره بر اریکه قدرت رساند که در سالهای قبل از آن سبب بروز جنگ های داخلی و جنایات جنگی در افغانستان شده بودند و مردم از آنها دل خوشی نداشتند.

چون این اشخاص تجربه سیاست های کور گره طومار پیچیده غرب را که غیر انگشتان مکاردستگاه جاسوسی غرب خوصاً "سیا" حتی سیاست مداران غربی وامريکایی توان باز شدن آنراندارد چه رسد به میز کرد پرگویان سر زمین ما پلان های استعمار بخاطر منافع شان دقیق وپلان شده است برآمدن روس از افغانستان وبرامدن امریکا وروس پیش ما نسل هائیکه در قرن این شگست ها زندگی کردیم شکست خورده هستند

به سپری شدن زمان امروز که فردا مانیستیم نسل های بعدی جاسوسی غرب وقتیکه هر اسنادگذشته را بیرون می دهند ما دیگرزنده نیستیم آن نسلها قضاوت می کند شکست برآمدن روس از افغانستان وبر آمدن امریکا از ویتنام پیروزی شان بودما ملت های عقب مانده هستیم که به یک آلو گرمی می گیریم وبا آلوی دیگر جان خودرا بی پکه سرد می سازیم ولرزه مهاررقص اندام مارا بدست می گیردبی اراده رقص می کنیم.

این آقایون میز های گردکه سرودست وابرو می زنند وکاکل افشانی می کنند نفهمیده اند تا حال، که غرب از مجلس بن نفع برده  وهنوزهم نفع می بردوبا ساختن یک بابا ویک قهرمان ویک مارشال ویک معاون ریاست جمهوروبا ساختن یک معاون سر قومندان اعلی نظامی اشخاصی را که در خارج تربیه کرده بودند روی کار آوردند وتفنگ سالاران را در خدمت شان قرار دادند وبا آوردن چهار سال بعد دوباره بنام حمله وجنایت  طالب از روس وچین امتاز گرفتند وایران را در قطی مارگیری اسرائیل قید کردندوهمه دستگاه های اتومی منطقه را بخاطر روز مبادا زیر کترول خود قرار دادند دولت هند سر کش را در قدم های خود انداختند دولت های با قدرت های آسیا رابا هم انداختند و تنها ساختند اگر بخاطر تروریزم می بود امریکا وغرب تروریزم خود شان ساخته بودند وتا امروز رفیق ترورزم هستند باید روس ،چنین، هند وایران داخل افغانستان علیه تروریزم بخاطر منافع خود داخل می شدند ودر از بین بردن تروریزم اقدام می کردند، نه امریکا که آنرا بخاطر روزمبادا که امروز وفردا باشد به آمدن استعمار گران غربی  کسیکه ضرر می کند افغانستان وهسایه های افغانستان است نه غربی هاوامریکایی ها.

راجع به دموکراسی باید گفت دموکراسی در حقیقت روی کش کاراستعمار گران بوده ورنه آنها از ما کرده بهتر می دانند سر زمینی که پر از سلاح است ودروازه های سلاح به روی آن باز است قاچاقبران دست باز دارند نمی توانند که بابودن چنین قماش دموکراسی آورد وهم نمی تواند استعمارگران بدون تفنگسالاران قاچاقبران ودلقکان مذهبی حکومت استعماری خودرا در افغانستان ومنطقه ادمه دهند وهرگاه صادقانه خواسته باشند که آرامش در منطقه حکم فرما گردودموکراسی واقعی غربی بیاید.

 فقط در ظرف ششماه استعمار گران  می تواند که بدون از اینکه خود شان مداخله کنند ودست به اسلحه بزنند آنها را در جان هم بخاطر منافع شان می اندازند ودر گیری که بین خود جنایتکاران صورت می گیرد جنگ به اثر درگیری ونابودی جنایت کاران درمنطقه خاتمه پیدا می کند ولی اینها بخاطر منافع شان در منطقه تا زمانی دموکراسی واقعی نمی آورند جنگ ودر گیری رادر افغانستان ومنطقه از بین نمی برند تا مطئمن نشوند که بدون جنگ منافع شان در افغانستان ومنطقه حفظ می شود.

ای هم وطن اگر با این ساده نویسی واقعیت هارا درک نمی کنید بهتر است که سر قبر داکتر عقلی وعصبی بروید خاکی از قبرش بر سر زبان ریزید واز خدا عقل طلب کنید. من جای شف شف شفتالو گفتم تا رفع مسولیت وجدانی کرده باشم وترا هم از خواب طولانی بیدار کرده باشم تا به تماشای رقص افغانی وخراسانی نروید که در آن کان نمک نمک می گردیدوازنمک تو بر گوشت گنده استفاده می کننداینها که امروز خودرا خراسانی وفاشیست قبيلوی یا دارودسته خراسانی نشان می دهند دیگر جای پای در بین ملت ندارند نقاب پوشیده انداز بقایای  حزب دموکرات خلق ،مجاهد بدنام،طالب مزدور، شاه پرست وداوود پرست ،چپ وراست موقع شناس هستندکه مستقیم وغیر مستقیم مهار شان در دم خر استعمار گران بسته شده است .  سرقبر شاشجاع ها ومسعود ها شعارهاي تفرقه اندازی می دهند که تا طول عمر باداران شان "استعمارگرا" طولانی شود.  وآن دومردی را که شما می شناسید در قبر آرام بگیرند ویکتعداد از این وطن فروشان جنایت حزبی وتنظیمی خودرا نادیده گرفته بخاطریکه جای پای در بین ملت خوش باور افغانستان پیداکنندبا بی شرمی سر دستگاه های جاسوسی یکدیگر انتقاد می کنند میگویند گاو سر گاو میش شهزاده است واز زندانی  بودن سازش کارنه خودرا افتخار می داند . ازاینکه در رهبری جنایت بصفت بیروی سیاسی عضو کمیته مرکزی شورای انقلابی یارهبر حزب ویا تنظیم ویا قوماندان جهبه بوده اند  ودر جنایت مستقیم سهم داشته خم به ابرو نمی آورد خودرا ماند خرگوش خود را بازی می دهند . در وقت خواب پای های خودرا بالا می گیرد که آسمان سر آن پاین نشود. آنها در نوشته های بی شرمانه خودمانند بقه جهان بزرگ را از چاه وطن فروشی خودبه بزرگی دهن چاه می بیند ،  فکرمی کنند با این بیشرمی وپررویی که من در جراید ، مجلات ، سایت ها می نویسم ودر مدیا سر وصدارا براه می اندازم از آب خت ماهی می گیرم ولی این جنایتکاران  پرروکه میخواهد با چرندیات خود ملت بازی بدهد ملت افغانستان پوست خاین را در چرمگری آش داده وبی آش می شناسدکه پوست سگ است از خر یا اگاو ویا از بز وگوسفند میگویند کسی به بیکی از بیروی سیاسی حزب دموکرایک خلق گفت که شما چرا مانند آن بیروی سیاسی در سایت ها نوشته نمی کنید گفت برادر من وجدان دارم من می بینم که در خانه خود ابرو ندارم در بین ملت هیچ ابرو ندارم پس کسی که یک روزدر رهبری یک حزب در سه ونیم دهه قرارداشته اگر شرافت دارد کنج خانه خودرا بگیرد وآرم بنشیند سر زخم ملت افغانستان با عکس ونوشته چرند خودنمک نپاشد چون آن عضو بیروی سیاسی شرفت خودرا حفظ کرده پُر رویی نمی کند هیچ کسی در قسمت آن نمی نویسد ای کاشکه جنایتکاران شناخته شده همان طوریکه دامن امپریالیست بخاطر زندگی بیشرمی خود گرفته اند گوشه خانه خودرا بگیراندونمک بر قلب اقارب چهارده هزارلست حفیظ الله امین وشصت چهار هزار کشته شدگان جنگ های تنظمی کابل وبه زخم اقارب شهیدان گمنام دیگرنمک ناجوانمردانه نپاشندواز سخن رانی هائیکه در سر چوک پروان ودیگر ولایات به ضد ملت قهرمان افغانستان در زمان قدرت خود به نفع خود وباداران خارجی خودتبلیغ کرده اندودرجریده انیس واصلاح موجود است از چرند نویسی که سبب برائت خائنین شده نمی تواند خود داری کنند.به خاینین و پُرروها توصیه می کنم که اگر نوشته نکنید وملت نوشته وعکس شمارا نبینداین کار یک ثواب است.  از خدا بشرمید سر زخم ملت نمک پاش ندهيد. اگر در خانه کس است همین نوشته بس است

 

 

زبان حق را مسلمان نماهاخوانده خام

به روی حق کشیدندشمشیرخودازنیام

نتهاحکم کفر برمن کردند هم برخیام

من یک قطره نوشیدم آنها هزارجام

بخود نام دادند افغان وخراسانی نام

به ملت ساختند زنیرنگ حلقه ودام

روزملت ساختندبا شیطانت چوشام

بخاطررسیدن مقصددوهواویک بام

سیاست راپیچیده کردندمانندالف لام

ازنفاق بهره برداستعمارشد، شادکام

لعنت بادبحکمرانان سه دهه بد نام

ازرهبران خلق تاطالب ومجاهدخام

باخبرکه استعمارگردرمجلس لندن

باآوردن طالب میسازدروزملت شام

هوشیارهوشیار

خبر دار خبردار

تا نروی درپایه دار

اگربرآمدازقافیه

شعر هستی

نگویش نابکار

 هوشيارباش

 نه شو قهر

که خشت برآمده از

 قالب پارلمان بیشمار

کرزی با استعمار شده

 یارغار

طالب راکرده دعوت  تکرار

نه یکبارصد بار

هوشیار هوشیار

خبردار خبر دار

تانروی زیر دار

حرف هستی بکن گوش یکبار

در آستین تو است مار

تا نشوی خسته وزار

ای ملت بی نان وبی خانه وبی کار

بر استعماروقبایل وخراسانی بگو

از سر ملت مظلوم دست بردار

که شکار عرب واستعمار شدی

چوسوسمار


این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
ایمیل

5192652949  تیلفون