افغان موج   

شب نیکوداشت استاد حیدری وجودی در نکوور کانادا

شب  نیکوداشت از شاعـر، نویسنده، سخنور شیرین کلام وعارف وارستـۀ افغانستان، جناب استاد حیدری وجودی به اشتراک شاعران خانۀ فرهنگی "مولانــا" و ارادتمندان آن فـرهیخته مرد عرصۀ اندیشه و شعر، بروز بیست و چهار اپریل سال روان در شهر ونکوور کانادا برگزار شد.


در آغاز محفل، شاعر ذواللسانین و یکتن از ارادتمندان جناب استاد حیدری وجودی، محترم اسحاق ثنا که رویکردی مهرورزانه به جناب شان دارد، سلامها و پیامهای نیک استاد اندیشمند حیدری وجودی را به حاضرین رسانید.

استاد ثنا اندیشه گرایی، قالب های شعری استاد حیدری وجودی را با کار کرد های ادبی  و تأثیر گذاری شعر او در زندگی اجتماعی وانمود کرده، اهمیت و ارزش ویژه ای واقعگرایی ایجادیاتش را آئینه ای در ادبیات کشور دانست.

متعاقباً، محترم انجنیر عبدالرحیم پروانی که زمانی شاگردی استاد حیدری وجودی را داشته، ضمن صحبت مبسوطی، از کارنامه های ماندگار ایشان توصیف بعمل آورده، حیدری وجودی را مردی بامناعت ِنفس وعارف وارسته دانسته به نیت ادای حق استادی و شاگردی، قطعۀ شعری از سروده های استاد حیدری وجودی را به خوانش گرفت.

سپس، محترم مجید قیام، رئیس خانۀ فرهنگی "مولانـا" در رابطه به چهرۀ شناخته شدۀ ادبیات معاصر افغانستان، جناب حیدری وجودی، صحبت نموده با بیان زیستنامـۀ مختصر آن جناب گفت: "خوشبخت هستیم که امشب بنام این بزرگمرد ادب و اندیشه سرزمین مان، قاره ها دور از وطن در کلبۀ درویشانه، گرد هم آمده گواه چنین نیکوداشت از کارنامه های اندیشمند آگاه  و سلطان عرصۀ ادبیات کشور مان میشویم تا حد اقل خدمتی به فرهنگ در حال احتضار کشور ما نمائیم."

در گرد همایی  نیکو داشت حیدری وجودی، شاعران، ادبا، فرهنگیان همروزگار و نوپرداز  و ارادتمندان آن جناب جمع شده بودند؛ از جمله محترمین انجنیر یونس عثمانی، داکتر عزیز فاریابی ،استاد نجیب بهروش، محمد بخش فاضلی، بهرام حیدری، زینب العشی، طوبی عنبری      جناب درویش و خانم شهره در باب شعرش سخن زدند و سروده ها، اشعار انتخابی و مطالب تهیه دیده شانرا به زبانهای فارسی دری، اوزبیکی، انگلیسی و عربی به خوانش گرفتند.

در این محفل پیامهای که از گوشه و کنار جهان، عنوانی خـانۀ فرهنگی "مـولانـا" به این مناسبت مواصلت ورزیده بود، که از آنجمله پیام های محترمین: استاد شمس الحق آرینفـر، ژورنالست و پژوهشگر از سفارت افغانستان در تاجکستان؛ جناب عزیزالله ایما، ادیب و نویسنده از کشور سویس، شاعر و نویسنده توانای کشور ما، خانم عزیزه عنایت از کشور هالند، استاد رحمت الله اشکبار، شاعر شهیر عمر صبور یکی از اخلاص مندان استاد حیدری از کشور استرالیا، توسط  گردانندگان برنامه و اشتراک کنندگان محفل بخوانش گرفته شد که در آن کارنامه های استاد حیدری وجودی را بی بدیل عصر خوانده در حیات بودن جناب استاد حیدری، عارف  دانسته با آوردن مثال از کار های عارفانه شان صحه گذاشتند.

در این محفل، عـده ای از درویشان ایرانی با سخنرانیها و ذکر درویشانه، عمر دراز به سردار سخن فارسی دری زبانان جهان، حیدری وجودی طلبیدند که با سپاس از طرف حاضرین مورد تحسین قرار گرفت.

در ختم محفل کتاب «غزلیات در بحر طویل و مخمسات ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل» نشریۀ انحمن دوستداران بیدل «ادب» که به کوشش بیدل شناس کشور ما، محترم عبـید صافی مقیم شهر جـدۀ عربستان سعودی تدوین و چاپ گردیده و از طریق محترم محمد قاسم مجددی، عنوانی خانه فرهنگی "مولانـا" شهر ونکوور گسیل شده بود؛ ضمن سپاسگذاری از جانب اعضای خانه فرهنگی "مولانا" مورد تحسین و تقدیر قـرار گرفته و به حاضرین توزیع گردید.

محفل با اجرای غزل با موسیقی توسط غزلخوانان و هنرمندان افغانی و ایرانی خاتمه یافت.

گزارش ویدویی این شب ِنیکو داشت را در تارنمای خانه فرهنگی "مولانــا" تماشا نمائید.

امان معاشر، خبرنگار آزاد

www.houseofmawlana.com

Image

در عکس هــا دوستان و فرهنگیان که در برنامه نیکوداشت از مقام ادبی استاد حیدری وجودی اشتراک ورزیده بودند.