افغان موج   

مبارزه برای حقوق برابر و آزادی زن نیاز پایدار جامعه معاصر است

لیزا سروش

امروز همه برا ی برابری زن و مرد مبارزه داریم ، همه تلاش  می کنیم تا بتوانیم به شکلی از اشکال اشکی از چشم مادری را پاک نمایم ، هر یک به نوبه خود هم آواز به درد هر انسانی هستیم  ، هر یک برای ادای رسالتی پیشگامی می جوییم، اثبات این همه بیانات ، همدردی مردم عزیر و پر غرور با خانم شکریه  است  .

احساسات گرم مردم  به صورت عاجل  هر چند از تصور به دور نبود ولی می خواهم از قدر دانی هر یک شما به صدا ی ما و همکاری با  یک زن ، با یک مادر و یک ستم کشیده  تمجید کنم . این برایم مثلی بزرگی در زندگیم شد ، آ رمانم را شما مردم با شریک درد شدن با یک زن پوره کردید،  باور را به حقیقت مبدل ساختید .

دوستان عزیز! جا دارد از هر یک شما نام گرفته یاد کنم  و همکاری شمارا شماره وار برا ی اداء مسوولیت خود بر شمارم  ، سازمان آزادی زن مقیم سویدن،  خصوصآ خانم  شهلا نوری برای شکریه کمک  نقدی کرد ، لباس به خودش و اطفالش  فرستاد  ، خانم مریم  الیاس از مریلند امریکا ، محترم  سلطانی ازکلفرونیا ، احمد از امریکا ، جمال از فرانسه  و فیاض نجمی از المان  با این خانم کمک مالی و منعوی کردند ،  گرداننده گان محترم سایت های خبری ، به صورت عاجل در نشر  نامه ی در خواست همکاری با خانم شکریه سهیم شدند ،  زن پر عاطفه ی افعان خانم سجیه که از طریق برنامه ی تلویزونی خود جویانی کمک با شکریه شد . ابراز  قدردانی از هر یک شما می نمایم  و ناگفته نباید گذاشت که همکاری سازمان آزادی زن همین اکنون در شمال ایران برا ی افغانهای مهاجر و هندوستان ادامه دارد  .

هموطنان عزیر دوستان گرامی !  این برای مان ثابت شد که راه مبازه مان باز است . هستند دوستانی که  تنهای مان نمیگذارند ، در این همکاری مرد و زن سهیم شدند ، با وجود تبعیضات فاحش علیه زن که در هیچ کرانه  جهان تا هنوز برای برابری کامل دست  نیافته ایم  ،  تلاش مان  جریان دارد تا ستم بر زن را در عصر معاصر برداریم  .

چندی پیش نوشته ی  در مورد قانون زن ستیز  احول شخیصه شیعیان داشتم که با استقبال فراون و به خصوص زنان فعال ، مبارز  و ازادی خواه ، خانم ملالی موسی نظام  ،  را همراه داشت و نتیجه ای تمام مبارزات ، مظاهرات و و اکنش  ها سبب شد تا تغیراتی در آن  قانون وضع شود، که این پیروزی هریک  ماست .

فرودستی زن  در بیشتر جوامع رنگ  پلیدش را دارد اما در جوامع عقب ماند به حیث عامل ستم ، تفرقه و جدایی بر زن تحمیل شده  و میشود.  ولی نمیواند ذهن انسانهای آزادی خواه و برابر طلب را مخدوش نماید . هر چند از نظر تعدادی، شکریه جرم کرده بود، چرا صدایش را برا ی حق خود بلند کرد، در برابر یک مرد فاسد ایستاد و چهار فرزندش را از شر پدر ظالم نجات داد.  ولی شما با احساس پاک تان همه ی ذهنیت های  ناپاک را رد کردید.

 کسانی که در نامه های خود توهین و تهدید نوشتید !  راه ما برا ی مبازه علیه شما به درستی باز شد  عنقریب ذهن های پوسیده تان را پاک خواهم کرد ، حالا بار دیگر به خود اعتماد کردیم، هستند کسانی که مساوات می خواهند، نه برتری .


 میدانم ، همانگونه که ستم برزن نهادینه شده ، جان می کاهد  اما مبارزه علیه بی عدالتی و نابرابری  نیز سنتی پایدار و قوی است.  اکنون  در گوشه گوشه ای از جهان  به دستاورد های با ارزشی نایل  هستیم .

مبارزه برای حقوق برابر و آزادی زن نیاز پایدار جامعه معاصر است

در جوامی که اسلامیست ها ی سیاسی ،  این  جنبش ارتجاعی و زن ستیز هویت؛ در قدرت اند، رکن مهم ایدئولوژی خود را فرودستی زن قرار داده اند و هر نوع زجر  دادن  زن را  بیرق سیاسی خود ساخته اند .
علیرغم سرکوب دائم حقوق زن و فعالین این جنبش، مقاومت زنان بشکلی گسترده ادامه دارد و سهم شما مردم شریف ثابت ساخت ، با ما  همگام قدم بر میدارید ، پس بیاید که  با مشت آهنین به دهن قانون شکنان، قانون سازان زن ستیز و فاشیست های مذهبی  بکوبیم، بار دیگر شما را دعوت میکنم  ، با تعهد و همدستی برای  محوی هر نوع محتاجی خواهران ، مادران وهمسران تان کار کینم ، بیاید قوانین را تغیر دهیم ، بیاید دنیایی زنانه بسازیم که عاری ضرب و شتم باشد ، عاری از فسق و فجور باشد ، عاری از کلیشه های سنتی باشد ، بیاید سرکوب خفقان زن را به آزادی و برابری مبدل نمایم
.