افغان موج   

زنده باد اول ماه می ( 11 اردیبهشت ) روز جهانی کارگر

امسال در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می رویم که جنبش های ضد دیکتاتوری ، ضد ارتجاعی  خاورمیانه و بخش هایئ از آفریقا را در می نوردد و تجربیاتی جدید از اشکال مبارزه ، همبستگی ، حرکت توده ای و سازماندهی را کسب می کند . در این میان اتحادیه های کارگری و فعالین دموکرات و انقلابی در همه جا فعالانه با شرکت خود به رشد و گسترش این جنبش ها کمک های شایانی کرده اند . روز جهانی کارگر را به روز کمک ، پشتیبانی و دفاع از کارگران و زحمتکشان در کشورهای سرمایه داری تبدیل کنیم

کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران – استرالیا بخاطربزرگداشت روزکارگر و پیوند انترناسیونالیستی از مراسمی که به همین مناسبت توسط کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه 2011 سیدنی برگزار می شود استقبال نموده و شما مردم آزادیخواه و برابری طلب را به شرکت در آن دعوت می نماید

مکان : Manjula Lanka Fernando Restaruant

95 Main street  Blancktown                           

زمان : شنبه 30 آپریل 2011 از ساعت 6 – 10 بعد ازظهر

همچنين از طرف اتحادیه های کارگری و احزاب چپ در سیدنی راهپیمائی به همین مناسبت برگزار خواهد شد .برای افشا جمهورى اسلامى ودفاع از کارگرا ن ايران و   جهان و همبستگی با خواسته هاى صنفى سياسى آنها به این راهپیمائی بپیوندید 

زمان : یکشنبه اول ماه می از ساعت يازده ونيم(30/11 صبح در ضلع شمالي  هاید پارک

زنده باد همبستگی جهانی کارگران

زنده باد سوسیالیسم

تلفن تماس:0413489420

کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران – استرالیا

18/4/2011