افغان موج   

 نیرنگ دیگر جنایتکاران جنگی

در گذارش بی بی سی، حاکی از  تظاهرات عده ای در کابل به نفع منشور مصالحه ملی آمده است که برخی طرفداران طرح مصالحۀ ملی، که بیشتر آنها را افراد وابسته به گروه های مجاهدین تشکیل می دهند تظاهرات به راه انداخته، آن را پاسخی به گزارش دیده بان حقوق بشر می دانند که شماری از رهبران جهادی را متهم به جنایات عليه بشريت در حوادث دهه نود میلادی در افغانستان کرده است.

این حرکت تازه آدم را بیاد تظاهرات صد ها هزار انسان می اندازد که  در زمان کارمل، تره کی، حفیظ الله امین و نجیب به زور وجبر و تعطیل کار رسمی و  مدارس به خیابان ها کشانده می شدند و تجاوز شوروی را به میهن اسلامی ما قانونی و مطابق به منشور ملل متحد وانمود میکردند. بدون تردید این تظاهرات دولتی و به تایید و سازماندهی کرزی و معاونان و دست اندرکاران پروژه تداوم اشغال افغانستان صورت گرفته است.

در همین حال و هوا، عبدالرسول سیاف، خلیلی و جنرال فهیم  در جمع تظاهر کنندگان گفته اند: "کسانی که مخالف مجاهدين هستند، مخالف اسلام و دشمنان کشور هستند".و« کسانی که خواهان تامین صلح در افغانستان هستند از این طرح دفاع می کنند».جالب است که  به نماینده گی از کمونیست ها کسی درین تظاهرات سخنرانی نکرده و تصویر های از جنایت کاران آن دوره چون نورمحمد تره کی، خفیظالله امین، ببرک کارمل و حتی نجیب  را بردوش خود حمل نکرده اند. این دور از تصور نیست، زیرا از کرزی گرفته تا معاون آن آقای خلیلی ، قانونی و محقق وعدۀ جنایکار خلقی و پرچمی و خیلی از اعضای جنگسالار پارلمان افغانستان برای یک هدف خود را آماده کرده  اند که تداوم اشغال افغانستان بدست نیرو های امریکا و شرکا است. و هدف از دشمنان اسلام کسانی اند که  ازسیاف  این نوکر وهابی های سعودی میپرسد؛ با کدام مجوز مردان پا برهنه هزاره را به رگبار بستید و سینه های زنان را بریدید و با راکت های کور غرب کابل را نشانه رفتید ویا از دوستم و فهیم سوال میکنند کدام اندیشۀ اسلامی حکم میکند که با برادر مسلمان اعلان جهاد بدهید؟. اگر کسی ازین حقایق دم زد ضد اسلام است؟ سیاف یکی از بی حیاترین نوکر های ملک عبدالله و بوش و بلیر است. ازین آقای مسلمان باید بپرسیم در پارلمان ترا که نگهداری میکند؟ تو جهاد کردی که روس را از افغانستان  بیرون و امریکا را به جای شان ابقاء کنی؟

بدون تردید کرزی هم برای بخشیدن جنایتکاران مهر تاییدی خواهد زد و این مسله تا برهۀ از زمان  بدست فراموشی سپرده خواهد شد. تا جاییکه به امریکا و شرکا مربوط است، افغانستان باید بحیث تختۀ خیر به جمهوریت های آسیای میانه، در حالت انارشی وجنگ قرار داشته باشد و این پروژۀ امپریالست های غربی از یکطرف مردم  افغانستان را وابسته به آنان خواهد ساخت واز طرف دیگر تداوم جنگ، نا امنی، تولید و قاچاق مواد مخدره را بهانه ای برای اشغال سرزمین ما  ادامه خواهند داد. تصادفی نیست که در تربیون شورا سیاف و دیگران برای تمام نهاد های حقوق بشر و دیده بانی از حقوق انسان که امریکا و انگلیس پشتیبان سرسخت آن است با بی شرمی دهن کجی میکنند.

 تظاهرات در پشتیبانی از مجرمین جنگی تصویت طرح منشور مصالح، مشروعیت دولت بنام اسلامی را زیر سوال برده است. اگر دولت کرزی مشروع مییبود؛ باید میتوانست برای احقاق حقوق صد ها هزار نفوس ملت که در سه دهه اخیر بدست نیرو های اهریمنی  کشته شدند، به ناموس شان تجاوز شد، دارایی منقول و غیر منقول شان چپاول و استملاک گردید، بدون واهمه محکمۀ عدل اسلامی تشکیل میداد و حق را به حقدار آن میرساند.