افغان موج   

محاکمۀ پرویز کامبخش تف سربالا

شاید جهادی های ویرانگر فراموش کرده اند که از قران پاک، اسلام و اسلامیت چگونه برداشت هفتگانۀ خود را بر مردم مظلوم افغانستان تحمیل کردند. شاید از یاد شان رفته است که به بهانۀ مذهب چطور بر سر هموطن خود میخ کوبیدند. شاید بیاد شان هرگز نیاید که خانه و کاشانه ای مردم را چگونه خراب و شصت هزار کابلی بیگناه را آماج راکت های کور خود ساختند. شاید فکر میکنند مردم نمیبینند که چطور به دختران نو بالغ تجاوز میکنند و چگونه ملک و دارایی آنان را به زور تفنگ تصاحب میشوند.

حکم اعدام به پرویز کامبخش به جرم خواندن کتاب ویلی دورانت و مطالعۀ یک مقاله از طریق انترنت اوج استبداد ارتجاع ددمنش را نشان میدهد. این حکم خلاف موازین حقوق بشر و خلاف شریعت اسلام است زیرا مطالعۀ یک کتاب و یا مقاله گاهی دلیلی بر کفر و الحاد شده نمیتواند. اگر چنین باشد باید همه نفوس دنیا را به همین جرم اعدام کرد.

تا جاییکه معلوم میشود؛ این مورد یکی از عقده گشایی های است که جبهه متحد شمال به رهبری پروفیسر جنگ های تنظیمی و ویرانی وطن ما برهاندین ربانی و سیاف وهابی در مقابل کلمۀ دیموکراسی  که کرزی از زبان امریکا در افغانستان نجوا میکند، خواهد بود.

کتاب ویلی دورانت بنام تاریخ ادیان در سال های 1350 هجری شمسی در کتابخانه دانشگاه کابل بود و من خودم یکبار آنرا خواندم. درین کتاب مسلۀ اسلام نه از دید یک مورخ فرانسوی بلکه از مقالات و نوشته های خود مسلمانان در مورد اسلام جکایت دارد. حالا در جهان امروز کدام مولوی و ملا میتواند تعدد زوجات را در اسلام انکار کند. کی میتواند بگوید که شهادت دو زن برابر به شهادت یک مرد نیست. چه کسی میتواند حقوق ارثی زن را برابر به مرد بگوید و چه کسی میتواند بر اساس احادیث  فتنه بودن زن را انکار کند؟؟؟

جهادی های جنایتکار هنوز هم به ریختن خود مردم تشنه اند. فراموش کرده اند و یا نمیخواهند قبول کنند که جهان امروز را نمیتوانند در زوایای کور و ساحۀ دید تنگ شان مطالعه کنند. امروز هزاران سایت انترنتی بر خلاف افکار قرون وسطایی ایشان به مبارزه بر خواسته و امروز کودکان بر ریش این مدعیان انسان و انسانیت میخندند. البته ویلی دورانت فرانسوی یک مورخ بود اما امروز یکزن عادی علیه ازدواج های اجباری با کودکان به ریش این بی دین ها و این تفاله های فرون وسطی خنده میکند.

حکم اعدام بر پرویز کامجو ریشخند مزحکی است بر دیموکراسی و بر پیشوایان غربی آن چون امریکا و اروپا که فرزندان خود را در جنوب افغانستان اماج مرمی های القاعده میسازند و پوزخندی است به کرزی و تیم فایشست اش که به ساز دیموکراسی امریکا میرقصد و به اشارۀ جهادی ها و جبهه متحد شمال عشوه میکند.