افغان موج   

گذارشی از ولایت بادغیس

خطر جانی از نرسیدن  مواد خوراکی در ولسوالی های دور دست بادغیس

 مردم ولا یت  بادغیس  که بیشتر شا ن زارع و زراعت پیشه اند قبل از باریدن برف  سنگین روز های اخیر پریشان بوده  و خطرات تلخی را  که از سا لهای خشکسالی  در ذهن  داشتنـد به خاطر می آوردند . تا اینکه  سرمای شدید  با ریزش برف آغاز شده و برف باری ها ی پیا پی در حدود یک هفته  توءام با سردی  هوا مردم را از کسب و کار  شان دور نگهدا شتــه و ضخامت برف در اثر باریدن  وقتاً فوقتا ً  بیشتراز  نیم متر رسیده است .

اهالی منطقه  با دیدن برف  بعد سالیانی  از یک سو  خشنود گردیده اند  کـــــه از رحمـــــت خداوندی  دشت و دمن را برف  سپید پوشا نیده,  نتایج مثمــری را در قسمت  حـا صـــــلات زراعتی  سا ل آینده در پی خواهد داشت  و از جانبی دیگر راه ها ی مواصلاتی  بین ولسوالی ها و ولا یت  مسدود  گردیده ,  آب دریا ها را یخ بسته است که اکثر  مردم  در منازل شــا ن بدون آب  بسر میبرند . ولی خو شبختا نه  شاهراه   هرات- قلعه نو که در سالهای قبـــــــل باوجود  باریدن برف کم  بیشتر اوقات  بخصوص منطقهء بند سبزک  بروی  تــــرا فیــــک  مسدود میگردید.  امسال در حالیکه  کار ترمیم سرک آن  در جریان است  نظر بــه تو جه ریاست فوا ئد عامه  ولا یت بادغیس باز بوده  و مردم میتوانند از آن  استفاده کنند. نظر به  اطلاع  شاهدان عینی در ایـن بـــرف باری  بی سا بقه  در دهـــــا ت و  مناطــق که امکانات رسیدن کمک  کمتر است  تعدادی از  مردم  جان های شا نرا در اثر سردی هـــــوا و گرسنه گی از دست داده اند  و همچنا ن در بعضی از ولسوالی های دور دست  مواشـی اها لی  نیز  تلف گردیده است .  صعود سر سام آور نرخ  ها  نیز در ردیف این  مشکلا ت قرار گرفته  , فقـر و بیچارگی  دامن گیر مرد م  دور افتا ده ء دها ت بود ه و به مشکــلا ت شان بیشتر افزوده است . خانواده ها ی وجود دارند  که قادر به  تهیه  مواد خوراکی و یـــــا مواد سوخت نبوده اند. که خطر مرگ آنان را بشتر  تهدید میکند در اثر سردی هوا در داخل شهر  عبور و مرور عراده جات کمتر دیده میشو نــــد و یا بعضاً با استفاده از چین ( زنجیر) استفاده میکنند که  این افراد هم از سردی شکا یـــــت داشته  و میگویند که  آبهای  انتیفریز( یعنی آب ضد یخ) داخل مو ترها نیز یخ  بسته اســت که به مشکلات زیادی مواجه هستیم . این در حالی است که در داخل شهر  همه ء امکانــا ت وجود داشته  با آنهم  به مشکلات روبرهستند. ولی  ولسوالی ها و مناطق دور دست  کــــه امکانات کمتر دارند  کسی نمیداند که در چه حا لتی زندگی  را بسر میبرند. قابل یاد آوری است که از طرف دولت کمیسون های  تشکیل شده  ولی هیچ نوع  کمکی صورت نگرفته بجز از سروی چند فا میل مهاجر داخل شهر . اگر جریان  به همین منوال دوام  کند و مواد ضروری و سوخت  ازجانب مرکز و ولایت  بدسترس مردم قرار نگیرد میزان تلفــــا ت وخسارات  با امکانات  اندک  ادارات  مسئول ولا یت بادغیس که در دست دارند  افزایش   یا فته و صحنه های دلخراش را به بار خواهد آورد .

با عرض حرمت

عصمت الله مهربان

29/10/1386