افغان موج   

چرا پاکستان و اسرائیل  به تجاوز ادامه میدهند؟

 

 بعد از جنگ جهانی دوم تاریخ پیدایش دو مملکت در نقشه ای جهان « اسراییل و پاکستان» معلولی از اهداف استراتیژیک امپریالیزم شمرده میشود. از نظر امپریالیزم انگلیس پس از جنگ جهانی دوم، اسرائیل در سواحل بحیره مدیترانه و پاکستان در سواحل بحر هند  می توانند کانون تشنج بوده و بازار های تجارت اسلحه را گرم نگاه  دارند.

تجربه نشان داده که هر دو مملکت با بحران هوویت دست و پنجه نرم میکنند. جنگ های پاکستان با کشور هند بر سر مسئله کشمیر، تجهیز و تربیه بنیاد گرایان اسلامی و صدور آنان به افغانستان، ممالک عربی و کشور های حوزه آسیا پاسفیک، تولید جنگ افزار اتمی در جنوب قاره  اسیا بوسیله پاکستان، و همچنان جنگ های اشغالگرانه علیه ملل عرب، اشغال فلسطین، تجاوز به لبنان، اردن، اشغال برخی از سرزمین های سوریه در غرب آسیا همانندی های  با هم دارند که از یک منبع ریشه یابی میشوند.

پاکستان در دوره اشغال افغانستان توسط شوروی،  بهانه خوب و شانس طلایی برای توسعه به سوی شمال بدست آورد. نقشه نظامیان پاکستان،  در دوره نه چندان طولانی،  با تفرقه اندازی میان مجاهدین وتحمیل جنگ های تنظیمی چنان کارآیی خود را نشان داد که حتی در اسلام آباد برای چند سال  بعد از آن، پلان الحاق افغانستان با پاکستان را خواب می دیدند. صدور طالبان درست در همین راستا بود. پاکستان پس اشغال کل افغانستان میخواست مردم را خلع سلاح مطلق نموده و پس از آن لشکر پنجابی ها  را داخل افغانستان سرازیر نماید. باین جهت با براه انداختن جنگ های تنظیمی، تخریب زیربنایی اقتصادی و فروپاشی اردوی  افغانستان اقدام نمود. طالبان بعد از فتح هر ناحیه به طور گسترده ای به خلع سلاح مبادرت می ورزیدند و هر نوع مقاومت را به شیوه ای اشغالگران اسرائیلی،  با قتل عام، حریق و تخریب پاسخ میدادند.  لیکن از یکطرف مقاومت دلیرانه  در شمال و از طرف دیگر چرخش جریان طالبانی به سوی اسامه بن لادن که حادثه ١١ سپتامبر را بوجود آورد،  نقشه پاکستان را نقش بر آب کرد.

پاکستان برای کسب هوویت راکت ها و همچنان بم های اتمی خود را بنام یکی از مناطق افغانستان چون غوری، غزنوی ودرانی نامگذاری نموده  و میخواست تا باینوسیله برای اشغال  سر زمین افغان ها زمینه سازی کند.

اسرائیل قرار راپور مقامات بریتانیایی در سال ١٩٦١ در زمان صدارت هارلد ویلسون با دریافت مقداری آب سنگین، پولوتونیم و معلومات فنی در سال ١٩٦٦ به تولید اسلحه ای اتمی دست یافت « سایت بی بی سی ١١ مارچ ٢٠٠٦». و باینترتیب به حیث ژاندارم منطقه شرق میانه قد بلند کرد

به همین ترتیب پاکستان در سال های ١٩٨٦ مقداری یورانیم غنی شده و آب سنگین را از کمپنی های بریتانیایی با زد و بند های جاسوسی دریافت و در سال های ١٩٩٦ موفق به ساختن بم اتمی گردید.

حرکات نظامی و جیوپولتیکی پاکستان و اسرائیل در راستایی  سیاست های امپریالیزم از یک منبع دیکته میشود. کارزار  تشنج زایی وگرم نگهداشتن  جنگ های منطقوی با تبانی امپریالیسم امریکا و شرکایی غربی آن،  جهان را به سوی جنگی همه گیر و جهانی سوق خواهد داد و تا زمانی که این نوزاد های نا مشروع  نفس میکشند، جهان و خاصتا قاره ای آسیا روی صلح و آزادی را نخواهند دید.

 

نعمت الله ترکانی