افغان موج   

پیروزی حماس

چهل سال از اشغال فلسطین به دست صیهونیست ها میگذرد. درین دوره پر از مشقت و رنج ملت قهرمان فلسطین تجارب گرانبهای را کمایی کردند. مبارزه مسلحانه علیه اشغالگران صیهونیست، مبارزه در جهت تشکیلات مقاومت و بلند نگهداشتن پرچم هوویت ملی را می توان از دستآورد های تاریخی بحساب آورد.

صیهونیست ها که بعد از جنگ جهانی دوم،  همچون میکروب های ساری در شرق میانه پخش شدند. با خود خون و آتش را به ارمغان آوردند.  ضعف دولت های اسلامی و در راس آن خاندان سعودی، در شبه جزیره ای عربستان،  با دادن چراغ سبز به اسرایل متجاوز سوریه، مصر و اردن رااز زیر چتر اسلام خارج ساخته و در زد و بند های سیاسی راهش را بسوی منافع جهان زور و سرمایه کج کرد.

حوادث و وقایع قتل عام صبرا و شتیلا، تجاوزات در تمام شهر و شهرک های فلسطینی چون بیت المقدس ، حیفاءو نوار غزه و سواحل غربی رود اردن بخشی از جنایات صیهونیست ها بود که هیچگونه معیاری را در نظر نداشت.

اسرایل با پشتیبانی امپریالیزم امریکا و شرکای غربی آن،  دیوانه وار به هر عملی که می خواست دست میزد. نه شورای امنیت ملل متحد و نه سازمان های معتبر بین المللی دیگر جلو این ددمنشی ها را مهار میکرد.  توسعه شهرک های یهودی نشین ، بستن راه های مواصلاتی، محاصره ای اقتصادی و دیوار های اپاتاید نتوانست جلو مبارزات بر حق مقابل صیهونیست های اشغالگر را بگیرد.

یاسر عرفات که اسراییل آنرا سد راه صلح قلمداد میکرد،  درین مدت به مانور های سیاسی متعددی از جمله به رسمیت شناختن اسرایل و نسلیم در مقابل فیصله های رهبری امپریالسم امریکا، بخاطر واگذاری قسمت های از سر زمین های اشغال شده، دست زد که در داخل فلسطین و جهان اسلام،  مورد انتقاد قرار گرفت. از طرف دیگر عدم کفایت در انسجام و هماهنگی گرو های مختلف جهاد بر حق مردم، فساد اداری  وصد ها مشکل دیگر  پرستیژ فتح را پاین آمد.

سازمان حماس که به رهبری« یاسین رمضان» چون تیری زهرآلود بر قلب صیهونیزم فرو میرود عاقبت در 25 ژانویه 2006 بحیث پیشقراول در صحنه سیاسی فلسطین عرض اندام کرد. این بخاطری که از همه  گرو های جهادی با تکنیک و استراتیژی شفاف مبارزه مینمود. لازم بیاد آوری است که این جنبش در سال های اخیر از تمام جریان های سیاسی مورد هجوم نظامی و ترورستی اسراییل قرار گرفت. بهترین فرزندان این جنبش یا با حملات ترورستی هوایی یا با بمب گذاری های سازمان جهنمی موساد شهید شدند. تشکیلات وسیع این سازمان در میان توده های ملیونی فلسطین با بر پایی کمک های خیریه، بسیج برای کمک به نیازمندان ودلجویی از خانواده های شهدا به سمبول جهاد و مبارزه تبدیل شدند. نا گفته نماند که این جنبش از   متن همین جنبش فتح در دهه های اخیر راهش را جدا نموده و در صف ضدیت با اسرایل و متحدین امریکایی شان قرار گرفت.

پیروزی حماس مشتی بود بر دهان یاوه سرایانی که  مبارزه آزادی بخش آنان را ترورو جنایت تلقی مینمودند و هوشداری بود به شیمون پرس ها که عمر صیهونیسم دیری بقا نخواهد داشت. و مبازره بر حق ملت فلسطین راهش را تا پیروزی طی حواهد کرد.