افغان موج   

والی انتصابی از مرکز٬ برای هر ولایت مطلوب است یا انتخابی؟

شرح مورد:

حقوق اداری أفغانستان و غیر متمرکز شدن واحد های محلی یعنی انتخاب والیان توسط مردم هر ولایت در امر پاسخگو شدن اداره در برابر مردم و برق آسای توسعه و اقتصاد از ضروريات مبرم امروزی می باشد.

بیدون شک انتخاب والیان و در آینده مصرف عواید هر ولایت دوباره در خود ولایت به منظور خودکفایی٬ قطعاً به معنی فدرالیسم و یا تجزیه طلبی نیست. بلکه این مورد کمک می کند مرکز در امر مدیریت منابع داخلی و ارتباط خارجی و حتی المقدور بحث مشروعیت را هم٬ جواب دهد. که بیدون شک انتخابی شدن والیان ولايات بیدون هماهنگی و درخواست های پی در پی مردمی امکان پذیر نیست.

اگر بعد از ۲۰۰۱ انتخابات از والیان در چند دوره به تمثیل دموکراسی و سیر ملت سازی تا انتخاب فرد اول٬ به اهداف شفافیت انتخابی از زیر بنای افکاری ملی نه قومی٬ می توانست پایداری جمهوریت شود.

که فرصت تعدیل قانون اساسی در ۲۰۱۴ بجای حکومت وحدت ملی نیز ستودنی میبود. اما اولیت منافع فردی بود تا منافع عمومی٬ که منافع عمومی و خوداگاهی مردم از حقوق شان٬ پدیداری بلوغ سیاسی در مقابل جامعه توده است٬ که اگر نهادینه نشود٬ پایداری جمهوریت ناممکن می باشد.

در نتیجه:‌ بدست آوردن حق رای به منظور انتخاب والی و قدم بعدی انتخابات اعضای شورای های اسلامی و انتخاب فرد اول توسط شورا به گونه غیر مستقیم یا نمایندگان٬ بایدیست که حق انسانی مردم می باشد و برای بدست آرودن این اهداف باید متحد شد.

 

یاد داشت: دو مقاله تخصصی من در حقوق انتخابات و متمرکز شدن نظام اداری را نیز ضمیمه می کنم:

http://www.jhvmn.ir/article_253564_f589fd421c25d080d81cad04f12fdf5e.pdf

 

 http://hoqooq.eu/Asef-Faqiri-031222.pdf

 

محمدآصف فقیری