افغان موج   

آیا نماز خود نیکوست یا اینکه هدف قرب اوست وسیله را نیکو دریافت می کنیم؟ یعنی زنا و نزدیکی زن و شوهری در طرز فعالیت یکی می باشند. اما در تحت فرمان او٬ و هر بار که زن و شوهر آمیزش جنسی می کنند یکی از فضائل آن: ثواب حج عمره می باشد....!

شرح ماکیاولی:

شهریار ماکیاولی بیدون اثر دیگر وی یعنی گفتارها٬ هضم نمی شود. که اگر دیگران٬ جمهوریت را چون لین برق تبیین کردند و این لین برق را٬ نیرو یا خود برق لازم٬ پس برق و نیروی این لین: ماکیاولی است. و هم برق و لین را٬ اتصالی از معدن نیروی بوده و این معدن: جمهوری افلاطون می باشد. (فلاسفه چون زنجیره از عقل کُل بیرون می شود٬ که شاید بعضی٬ بعضی دیگر رد و یا منکر شود٬ زیرا زمان و تحول سرشت انسان چنین اما همه فیلسوفان در حد مطلق پیوسته و درهم پیچیده اند. جز مارکس که بسیاری مارکس را انقلابی می دانند نه فیلسوف)

الیزابت زولر در کتاب خود بنام درآمد حقوق عمومی٬ نهادن نظریه خیر عمومی را در عصر جدید از ماکیاولی می داند. که اکنون در حیطه حاکمیت قانون در کشور های که در حالت مطلوب قرار دارند٬ خیر عمومی به نفع عمومی یعنی منفعت هر عضو جامعه را شامل شدن سیر کرده است.

پس هدف خیر عمومی و توجه وسیله٬ در نفع عمومی٬ که هدف چنین متعالی باشد: هر وسیله ای نیکوست... انسان در سیر خردمندی به مرحله پختگی یا حفظ توازن می رسد زیرا عدم رسیدن به این مرحله٬ که موجود انسان را حیوان سیاسی گفته اند٬ بسوی منفی یا عالم حیوانی در سیر تنزل می شود. زیرا در بین عالم حیوانی و متعالی انسانی٬ انسان را حالت توقف یا ساکن نیست. (عدم تغییر یعنی خویش را محکوم کردن به نیستی)

همینطور اگر هدف منافع خصوصی و گروهی باشد٬ اگرچه وسیله هم دین باشد٬ منفورست و در این منفوریت هیچ دینی و فلسفه ای حامی نمی باشد.

در أفغانستان عقلانیت را٬ در نخست با آشتی عقل و نقل تگاپو کرد که لینک ذیل در خدمت تان:

http://www.24sahat.com/1402/10/25/129427/

 

محمدآصف فقیری