افغان موج   

به جواب توصیه های صدای افغان

به دست اندر کاران صدای افغان سلام!

ما و شما از مدتی است که در مورد بعضی از مسائل با هم  درگیریم. من درست درک کرده ام که ریشه ای  افکار و نشرات شما از کجا آب میخورد و چنانکه شما فرموده اید من دیگر نمیخواهم وقتم را به خاطر نشریه شما ضایع کنم  که از آن افکار ضد و نقیض فایشستی نشر میشود. گفتم (ضد و نقیض) دلیل دارم.

1 ــ شما در مرامنامۀ خود نوشته اید که نشریه شما غیر مذهبی است. در حالیکه این نشریه در تبلیغ  مضامین دینی ومذهبی از همه نشرات انترنتی زیادتر کوشش  دارد.

2ــ شما اخیرا در مرامنامۀ خود نوشته اید که مخا لف هتک حرمت، دشنام، دروغ و تهمت به دیگر اندیشان هستید. خواهش میکنم یکبار دیگر به  نوشته های  دور از اداب انسانی ملازاده ( علی احمد کوهستانی) آقای دینپرور و فرقانی مراجعه نمائید و اگر سواد دارید  دشنام و هتک حرمت را تعریف کنید.

3 ــ شما مرا شعله ای و نمیدانم مایویست و ملحد و کافر معرفی کرده اید. خیلی خوشحال میشوم اگر دلایل خود را با اسناد ارائه کنید.

4 ــ  ( صدای افغان) کدام افغان؟! آنی که  پروردۀ نان و نمک امریکای جهانخوار است و یا آی اس آی  پاکستان؟! افغان فرد است و جمع آن میشود افغان ها و محدوده ای جغرافیایی افغانستان را در بر میگیرد. مگر این افغان غیر از انجینیر فضل احمد افغان است که سه دهه قبل یکی از پیروان مائو تسه دنگ بود و  شب و روزش با مضطرب باختری ( اسحاق نگارگر) در کابل سپری میشد؟  اگر صدای افغان ها میبود شاید من هرگز جرئت نمیکردم آنرا به انورالحق احدی سرسپرده ای پاکستان نسبت بدهم و فضل احمد افغان را گردانند آن بدانم.

5 ــ شما فکر میکنید  مردم ما همه نادان اند و هرگز فکر نمیکنند که این نشریه صدای افغان تربیون تبلیغات ملا عمر، گلبدین حکمتیار، انورالحق احدی و فایشست های دیگر است که مثل مار بر پیکر ملیت مظلوم پشتون پیچیده و  وغیر از تبلیغ و ترویج به نفع آنان کار دیگری ندارند؟

6 ــ  در کجای نوشته های من شما و یاران اخوانی شما دریافته و ثابت کرده اید که من مسلمان نیستم. اگر سواد دارید همه نوشته هایم را زیر ورو کنید که من غیر از ضدیت با بنیادگرایی، ترویج خرافات، نفاق افکنی میان امت اسلام چیزی زیادتر تبلیغ نکرده ام. و با دشمان امت اسلام مبارزه خواهم کرد که همین شیخ های وهابی و ایت الله های ایرانی و دکانداران دین در افغانستان خواهد بود.

7 ــ شما ادعا دارید که من به شما نامه فرستاده ام. فرق بین نامه و تذکر خیلی زیاد است. نامه با روحیۀ دوستی  و همفکری است و تذکر اخطار است که من همیشه تذکر دادم.( اگر نشر نمیکنید برای مرجع برسانید) و یا تبصره اضافی نکنید. اما شما دروغ به هم میبافید. من به جواب ملازاده نظریات ام را به شما ارسال میکنم. شما بر علاوه که جرئت نشر آنرا ندارید برایم توصیه میفرستید. که من بگفتۀ ملازادۀ ملعون ( روضه خوانی ) میکنم. و با این وسیله ترهیات و دروغ تحویل میدهید. اگر ضرور باشد ایمل هایم را میتوانم در انترنت بگذارم که من چه وقتی نامه فرستاده ام.

8 ــ شر و کینه توزی را نمیدانم از کدام قاموس تعریف میکنید. از قاموس گلبدین و یا مسعود و یا هم ملک عبدالله. به نظر من شر ضد خیر  وچیز های است که باعث تباهی ملت ها و امت اسلامی میشود. مثلن راکت باران اماکن مردم بیطرف. انتحار، پخش اندیشه های فایشستی و سکتاریستی و دعوت مردم به کشت و کشتار. مگر شما که اضافه از دو ملیون انسان را کشتید و هفت ملیون را آواره کرده اید و وطن را به روس و امریکا و پاکستان و ایران جدا جدا معامله کردید کار خیر انجام دادید و ملا زاده ای شما که شیعه و سنی را  مخالف هم تبلیغ میکند ؟

9 ــ چنانکه فرموده اید: « دوست عزیز وقتی انسان کسی را از انجام کاری بخاطر زشتی آن منع میکند، خودش که نباید بار بار و بلافاصله مرتکب آن شود!. پیام تان را با توصیه مندرجه آن زیر نظر قرار دهید و بعداً خود حکَم شوید!.»  زشتی و تبهکاری و شیطنت را من تبلیغ نکرده ام. این آقای ملازادۀ شماست که  میان امت اسلامی به نام شیعه و سنی تبلیغ میکند. من میگویم شیعه و سنی هموطن، همکوچه و همدیار هم اند. انان از نظر قوانین مدنی و انسانی حقوق مساوی دارند و اگر دست همین تیکه داران مذهب از سر شان کوتاه شود میتوانند بهترین دوستان، بهترین شهروندان، بهترین همسایه ها  باشند و بزرگترین دستاورد های مادی و معنوی داشته باشند. من میگویم لعنت به آنکسی که امت اسلام را به نان شیعه و سنی، عرب و عجم، سیاه و سفید، پشتون و تاجیک، هزاره و ازبک و خلاصه  غیر از خواستگاه انسان معرفی میکند. مگر کجای سنی از شیعه مقبولتر است، مگر در خون شیعه  و سنی کدام عناصر متفاوت است. مگر سیاه نسبت به سپید در خلقت اش چه چیزی زیادتر دارد و تفاوت میان یک  پشتون و تاجیک چه از نظر کلتوری و چه از نظر تقوی و دینداری چیست؟  مگر نه آنست که بگفتۀ ابوالمعانی  عبدالقادر بیدل اختلاف خلق در لباس است در غیرآن خون در پیکر طاوس و زاغ یکی میباشد... خوب باشد من به حیث یک انسان متعهد دین آخرت دارم که بگویم ملازاده هر چه میگوید مزخرف و هر چه تقلا میکند روی خط  تفرقه افکنان انگلیس قرار دارد. ملازاده را باید دادگاه عدل اسلامی محاکمه کند. او به مخالف معتقدات  هشتاد ملیون نفوس ایران و نفوس شیعه در جهان تبلیغ میکند و این ننگ امت اسلام در جهان است. اگر دروغ میگویم بگذار مرا سنگسار کنند. من میگویم این ملا های متعصب، این به اصطلاح رهبران دروغین مردم برای رسیدن به مقصد دیریست که صراط مستقیم را فراموش کرده اند. من میگویم این جعل سازان حدیث علیه زن  و مرد مسلمان دروغ های شاخدار سر هم کرده اند. من میگویم هیچ حکومت به نام دین و مذهب نمیتواند جوابگوی خواستهای مردم باشد. اگر اشتباه میکنم بگوئید بکدام دلیل... به فرماید و از ملازادۀ لندنی کمک بگیرید.

10 ــ گفته اید «تهمت زدن و افتراء در مورد سایت را ما مورد چشم پوشی قرار میدهیم . و فقط برای اینکه ( اگر خواسته باشی) اطمئنان شما فراهم گردد خدمت خودت و تمام دوستان بعرض میرسانیم که ما از مسائلی چون تعصبات قومی ، نژادی ، مذهبی و.... به اندازه تنفر داریم که از مزدوری به بیگانگان ولوکه همسایه ما هم باشند و یا در مسائلی باما شریک اما عملکردشان همه ضد منافع ملی ما است!.

تهمت میزنم و در مورد سایت شما چشم پوشی میکنم؟! من نه شما را بلکه همه را به خوانش محتویات سایت شما دعوت میکنم. شما پیام ملا عمر وهابی و حکمتیار خائن را نشر میکنید و برای پشتون ها اشک تمساح میریزید و چسپیده اید به مقالات علیه ایران. میدانم زیرا اکثریت نفوس و قوانین آن بر محور تشیع میچرخد. من نمیگویم شما بگوید عملکرد ایرانی ها در کشمکش های سیاسی افغانستان بر جسته تر و خبر افرین تر است یا پاکستان؟ من هزار مرتبه گفته ام مرگ بر آیات شیاطین ایران و از روزیکه ایران زیر سلطۀ آخند های متعصب قرار گرفته  دیگر به آن افتخار نمیکنم. اینرا میتوانید در تبصره های افغان موج مشاهده کنید و شما مرا مزدور آخند های ایران توصیف کرده اید. من میگویم آخند یعنی مرادری چه ایرانی باشد چه افغان و چه عرب ؛ امید مقصد امرا درست فهمیده باشید.

طوریکه در تذکرات( نه نامه ) های قبلی گفته ام یگبار دیگر به خدمت عرض میکنم؛ راه شما به ترکستان است. من از کار های ژرنالستی  شما در مقایسه  به کار های دیگران میشرمم. زیرا همه دارای  اهداف خاص خود اند و انچه میگویند هر چند گاهی شفافیت ندارد اما با مرام و اهداف خود وفادارند اما شما دروغ میبافید، جغل میکنید. خاک به چشم مردم میزنید و پالیسی شما بر اساس یک ترفند است.

امید مرا ببخشید!

اینها همه درسی باشد برای آینده شما اگر افغان هستید و برای این وطن دلسوزباشید. در غیر آن.....  کاروان به راه خود ادامه میدهد....

نعمت الله ترکانی