افغان موج   

نجیب  بهروش       ونکوور  کانادا

دوبـیـتـی هـا

********

نـکـو کاری

بـیـا بـاهــــــــم نـکــــوکــــــــــاری نـمــــایـیـم

بـه اســـــــتـم دیـدگــــــــــان یـاری نـمــــایـیـم

عـلـیـل و خـســـــتـۀ جــــور و جــفـــــــــــا را

ز جــــــــــان و دل پـرســــــتـاری نـمـــــایـیـم

********

خـویـشتـن داری

بـیـا تـا خــــویـشــــــــــــتـن داری نـمــــــایـیـم

ز ســـــــر بـیـرون سـبـکـســــاری نـمـــــایـیـم

مـصـیـبـت دیـدگــــــــــان خـویـشــــــــــتـن را

بـه لـطـف و مــــــــرحـمـت یـاری نـمـــــایـیـم

********

اعـمـار وطـن

بـیـا بـاهـــــــــــــــــــم بـرادر وار بـاشــــــــیـم

بـه اعـمـــار وطــــن هـمـکـــــــار بـاشـــــــیـم

بـه چـشــــــم دشـمـــــن مـیـهـــــن هـمـیـشـــــه

ســـــــراپـا هـمـچـو نـیـش خـــــــار بـاشـــــیـم

********

خـلـد بـریـن

وطـنـدارن ! وطــــن خـلـــــــــــد بـریـن اسـت

مـقـامـش بـرتـر از هــــــر ســــرزمـیـن اسـت

کـســــــی کــو حــــــــــرمـت و پـاسـش نـدارد

حـیـاتـش در جـهــــــان نـنـگ آفــــریـن اسـت

********

عـشـق وطـن

وطــــــــــــن تـا در تـنـور غـــــــــــم بـسـوزد

بـه ســــــوز او دل مـــــن هــــــــــــم بـسـوزد

هــــر آن دل کـــــانـدرو عـشـق وطـن نـیـسـت

هـمــیـشــــــــه در غـــم و مـاتـــــــــم بـسـوزد

********

جـفـاکـاری

بـه مـیـهـن بـس جـفــا کـــــــاری تـو کــــردی

بـه دشـمــــن هــــر زمـان یـاری تـو کــــردی

نـبـاشـد عـــــــزتـت دیـگـــــــــــــــر بـه عـالـم

چـــو از نـامــــــــــوس بـیـزاری تـو کــــردی

********

مـیهـن فروش

بـدی هــــا کـــــــل ز دســــتت ســاخـتـه بـاشد

کــــــــــــدام احـمـــق بـه تـو دلـبـاخـتـه بـاشـد؟

تـو آن مـیـهــــــــن فـــــــــــروش بـی وقــاری

کـه هـــــــر کـس مـــــرتـرا بـشـنـاخـتـه بـاشـد

********

مـیـزان شـرافـت

نـگــــــردد حـاصـلـت عـــــــزت بـه نـیـرنـگ

بـه نـیـرنـگ و فـسـون دیـگــــر مــزن چـنـگ

تـرا خـوب آزمــــــــــوده مـــــــــــــــــردم مـا

بـه مـیـزان شـــــــــــرافـت ای سـبـک سـنـگ

**********

نـنـگ و نـام

تـهــــــــــــــی از نـنـگ و نـامـت مـیـشـنـاسـم

بـه بـیـگـــــــــــــــــــانـه غـلامـت مـیـشـنـاسـم

"بـه هـر رنـگـی کـه خـواهـی جـامـه مـیـپـوش

مـن از طــــــــرز خــــــــرامـت مـیـشـنـاسـم"

جون 2011